Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP uverejnila výsledky programu Športuj aj ty!

Šport a pohyb sú súčasťou zdravého životného štýlu.

Ján Volko
Ján Volko.

Sú nevyhnutné pre fyzické a psy­chické zdravie detí. Nadácia SPP preto pod­po­rí orga­ni­zá­cie, ktoré sa tejto oblasti venujú. Až 200-tisíc eur vy­čle­ni­la v rámci gran­to­vého programu Športuj aj TY! na pod­poru pro­jek­tov rozví­ja­jú­cich pohyb detí a mlá­deže a ľudí so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním vo všet­kých regiónoch Slovenska. Do Športuj aj Ty! bolo v aktu­ál­nom ročníku pred­lo­že­ných 490 žiadostí. Po po­sú­dení odbornej komisie zloženej z 16 hod­no­ti­te­liek a hod­no­ti­te­ľov získa podporu od Nadácie SPP 137 projektov, vďaka ktorým bude športovať viac ako 23-tisíc detí a mla­dých ľudí. Z pred­lo­že­ných žiadostí bolo 35 žiadostí za­me­ra­ných na pod­poru pohybu mladých ľudí so zdra­vot­ným zne­výhod­ne­ním.

Nadácia SPP dlhodobo podporuje deti a mládež vo všet­kých regiónoch Slovenska. Grantový program Športuj aj Ty! je za­me­ra­ný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6 – 18 rokov a pre deti a mládež so zdra­vot­ným zne­výhod­ne­ním vo veku 6 – 26 rokov. Jeho cieľom je šíriť zdravý životný štýl a sprístupniť šport a rekreačné aktivity pre čo naj­väčší počet detí, ale tiež pod­po­riť mladé talenty na do­má­cich alebo me­dzi­ná­rod­ných športových pre­te­koch a tur­na­joch orga­ni­zo­va­ných na Slo­vensku.

O program bol veľký záujem, o čom svedčí aj počet za­re­gistro­va­ných žia­da­te­ľov v našom systéme, prostred­níc­tvom ktorého bolo možné podať žiadosť. Do toho­roč­ného kola programu pred­kla­dali od 19. feb­ru­ára až do 11. marca svoje projekty rôzne športové kluby, telo­vý­chov­né jednoty, mimo­vládne orga­ni­zácie založené primárne na podporu a rozvoj športu, ale tiež dobro­voľné hasičské zbory či centrá voľného času.

Cieľom Nadácie SPP je podporiť zmysluplné projekty spojené s roz­vo­jom rekreačného a vý­kon­nos­tného športu detí a mlá­deže, ich pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia, športové tábory a sústre­de­nia. V rámci grantového programu sú projekty po­su­dzo­vané via­ce­rými hod­no­tia­cimi – odborníčkami a odbor­níkmi z re­le­van­tných oblastí – šport, vzde­lá­va­nie a školstvo, pod­pora a sta­rostli­vosť o zne­výhod­ne­ných alebo filan­tro­pia.

Jedným zo slovenských talentov je aj jedinečný Ján Volko, ktorý je tvárou ko­mu­ni­kač­nej kampane grantového programu Športuj aj Ty! Aj jemu sa podarilo začať víťaziť až po čase – celých 6 057 dní poctivého tréningu a veľkej driny trvalo, než sa mu podaril dosiahnuť prvý slovenský rekord v šprinte na 100 m.

„Hlavným partnerom najlepšieho slovenského šprintéra Jána Volka je zria­ďo­va­teľ našej nadácie, SPP. Práve Janko je typickou ukážkou talentu, od­hod­la­nia a tvrdej driny, vďaka ktorej dokázal lámať rekordy a re­pre­zen­to­vať Slo­vensko. Bez po­moci ľudí, ktorí sa mu od detstva venovali a vytvárali mu podmienky pre rozvoj talentu, by to však mal oveľa náročnejšie. Sám sa venuje deťom a šíri osvetu medzi mladými, preto sme veľmi radi, že bol ochotný stať sa tvárou našej mini­kam­pa­ne. Je vzorom pre všet­kých, malých i veľkých,“ priblížila Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Aktivity podporených projektov musia byť zrealizované na území Slo­venska a ukon­čené v období do 30. sep­tem­bra 2024.

Výsledky a všetky bližšie informácie o gran­to­vom programe sú k dispo­zí­cii na stránke Športuj aj Ty!


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *