Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP v novom ročníku komunitného grantu zdvojnásobí svoju podporu

Grantový program SPPoločne pre ko­mu­nity s pod­ti­tu­lom Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, je určený na rozvoj regiónov, za­cho­vá­va­nie tradícií, re­vi­ta­li­záciu životného prostredia a zlep­šo­vanie kvality života ľudí na Slo­ven­sku.

Nadácia SPP (Grantový program SPPoločne pre komunity s podtitulom Spoznaj svoj región)

Nadácia SPP spúšťa nový ročník obľú­be­ného gran­to­vého programu SPPoločne pre ko­mu­nity s pod­ti­tu­lom Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, ktorý je určený na rozvoj regiónov, za­cho­vá­va­nie tradícií, re­vi­ta­li­záciu životného prostredia a zlep­šo­vanie kvality života ľudí na Slo­ven­sku.

Počas troch ročníkov programu už Nadácia SPP pod­po­rila 249 pro­jek­tov zo všet­kých kútov Slovenska a roz­de­lila 390-tisíc eur. V novom ročníku ponúka až dvoj­ná­so­bok mi­nu­lo­roč­nej sumy – na pod­poru komunít rozdelí až 200-tisíc eur. Projekty je možné pred­kla­dať elektronicky do 5. mája 2024.

Grantový program SPPoločne pre komunity je re­gio­nál­ne za­me­ra­ný ve­rej­no­pros­pešný grantový program, prostred­níc­tvom ktorého chce Nadácia SPP pod­po­ro­vať projekty aktívnych orga­ni­zá­cií. Je výni­močný najmä tým, že je adresný – pod­po­ruje ľudí a orga­ni­zá­cie, ktoré v danom regióne pôsobia a poznajú tak naj­lepšie jeho potreby.

„Naša nadácia chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život, a to aj vďaka aktívnym komunitám. Mnohé sa za­me­ria­vajú na za­cho­vá­vanie zvyklostí, tra­dícií a kul­túr­neho dedičstva, chcú skrášľovať svoje okolie, upevňovať susedské a ko­mu­nitné vzťahy, ale aj prepájať generácie či spoznávať svoje okolie a svoju identitu. V tomto ročníku sme do názvu programu pridali podtitul Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, lebo sa domnie­vame, že tento rozmer sa nám postupne zo života začína vytrácať. Chceme, aby mladší i starší boli hrdí na miesto, kde žijú, aby spoznali históriu tejto lokality, jej blízke aj širšie okolie, pamiatky a vý­ni­močné miesta, zvyklosti a ko­mu­nitu, v ktorej pôsobia. Veríme, že pod­po­rou zmyslu­plných projektov orga­ni­zá­cií zo všet­kých regiónov prispejeme k tomu, aby sa ľudia mali a cítili spolu lepšie,“ povedala správkyňa Nadácie SPP, Eva Guliková.

Vďaka prostriedkom z grantu môžu dostať príležitosť projekty, ktoré prispejú k oži­ve­niu komu­nit­ného, kul­túr­neho alebo špor­to­vého života v mestách a obciach na celom Slo­ven­sku. Zapojiť sa môžu orga­ni­zá­cie, ktoré majú pripravené projekty spojené s ochranou životného prostredia a udrža­teľ­nosťou, ale aj nápady ako spájať rôzne generácie či ko­mu­nity žijúce v jednom regióne. Môžu napríklad skrášliť či ozdraviť svoje okolie, oživiť tradície a zvyky, upevniť susedské vzťahy, zorga­ni­zo­vať za­u­jí­mavú akciu, pre­pájať staršie ge­ne­rá­cie s mlad­šími, prípadne inak zlepšiť život vo svojej komunite.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimo­vládne orga­ni­zá­cie, občianske združenia, nadácie, ne­ziskové orga­ni­zá­cie, ne­in­ves­tičné fondy, kultúrne inštitúcie, ako múzeá, knižnice, galérie, kul­túr­no-osve­tové strediská, ale aj samo­správy, obce a mestá a účelové zariadenia cirkvi. Každý žiadateľ môže predložiť jeden projekt. Uvedený grant nie je určený pre pod­ni­ka­te­ľov, fyzické osoby, školy, centrá voľného času ani športové kluby. Program nie je určený na pod­poru projektov slúžiacich len úzkej, uzatvo­re­nej skupine ľudí alebo sú v prospech konkrétnych fyzických osôb. Program nepodporí projekty na re­kon­štruk­ciu, výstavbu ihrísk, ani projekty spojené s ob­no­vou kul­túr­nych pamiatok.

Žiadosti o podporu je potrebné predkladať elektro­nicky prostred­níc­tvom Nadácie SPP – egrant do 5. mája 2024, do 23.59 h. Maxi­málna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Aktivity projektu musia byť zre­a­li­zo­vané do 31. ok­tóbra 2024. Výsledky podpory v programe SPPoločne pre ko­mu­nity – Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto uve­rejní Nadácia SPP 31. mája 2024.

Bližšie informácie o programe SPPoločne pre ko­mu­nity nájdu záu­jem­kyne a zá­u­jem­co­via na we­bo­vej stránke Grantový program SPPoločne pre komunity – Nadácia SPP.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *