Kategórie
Tlačové správy

Víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu pamiatku roka je Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

V 17. ročníku súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP Kúria Andrássyovcov v Gom­ba­seku. Rozhodlo o tom 20 422 hlasov z cel­ko­vého počtu rekor­dných 90 353 odovzda­ných hlasov.

Kúria Andrássyovcov v Gombaseku
Kúria Andrássyovcov v Gom­ba­se­ku.

Víťaz si svoje ocenenie prevezme počas slávnostného odovzdá­va­nia cien, ktoré od­vy­siela RTVS na Jed­notke vo štvrtok 2. mája 2024 o 21.35 h.

Nadácia SPP je generálnym partnerom a orga­ni­zá­to­rom súťaže Fénix – Kul­túrna pamiatka roka, vy­hla­so­va­nej Ministerstvom kul­túry SR už od roku 2004.

„Nesmierne sa tešíme, že sme opäť mohli verejnosti predstaviť novú skupinu ob­no­ve­ných pa­mia­tok z rôznych kútov Slovenska. Tento rok ich bolo až 33. Vlastníci prihlásených pamiatok sku­točne neváhali a zakti­vi­zo­vali svoje regióny a fa­nú­ši­kov, ktorí za ne hla­so­vali,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

„O tom, že ľudia majú záujem o pamiatky a držia im palce, svedčia aj výsledky online hla­so­va­nia. K ví­ťazstvu srdečne bla­ho­že­láme a pa­miatkam pra­jeme množstvo návštev­ní­kov a krásnu turistickú sezónu. Veríme, že týmto spô­so­bom naša nadácia spolu s naším zria­ďo­va­te­ľom, spoloč­nosťou SPP, pomáha nielen za­cho­vá­vať kultúrne dedičstvo, ale aj roz­ví­jať cestovný ruch a do­vo­len­ko­va­nie ľudí na Slo­vensku,“ doplnila správkyňa Nadácie SPP.

Hlasovanie na stránke Fénix – Kultúrna pamiatka roka bolo spojené s pod­rob­nými a za­u­jí­ma­vými príbehmi jed­not­livých prihlá­se­ných pamiatok. Do sú­ťaže Fénix – Kul­túrna pamiatka roka sa už tradične hlásia rôzne typy pamiatok – hrady, zámky, kostoly, synagógy, organy či obrazy, radnice, vily, meštianske domy, ale aj veže, mosty, železničná stanica či iné zaujímavé technické pamiatky z celého Slovenska. V rámci tohto, v poradí už se­dem­násteho roč­níka, sa do súťaže mohli prihlásiť objekty, ktorých obnova bola do­kon­čená v rokoch 2022 a 2023. Tento rok sa o oce­ne­nie a priazeň odbornej i ši­ro­kej verej­nosti uchádzajú napríklad aj park, kúria, škola, vodojem, koniareň, ale i cenné dvoj­krídlové dvere kostola či mo­zaika pri histo­rickom mine­rál­nom prameni.

Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

Až pamiatkové a reštaurátorské výskumy poodhalili rúško tajomstva jej príbehu. Medzi uni­kátne nálezy patrí objav rene­san­čnej nástennej maľby zo za­čiatku 17. sto­ro­čia, pôvodnej mlynice a po­zostatky dobovej toalety. Podarilo sa zreštau­ro­vať aj erb a kru­hový nápis na strop­nom zrkadle štukovej výzdoby salónu, ktorý je laudáciou Johannesa Poltza. Nápis vyzdvihuje jeho zásluhy nielen na prestavbe kúrie, ale aj na vy­bu­do­vaní objektov železných hút. Pamiatka má po ob­nove široké kul­túr­no-spo­lo­čenské využitie. Nachádza sa tu muzeálna expo­zí­cia a slúži aj na repre­zen­tačné účely obce. Nová infra­štruk­túra a adap­tácia pod­kro­via zároveň výrazne roz­ší­rili funkcio­na­litu objektu. Celý príbeh kúrie, ktorá získava ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP je dostupný na stránke Fénix – Kul­túr­na pa­miatka roka.

Slávnostný májový galavečer pri­ne­sie mená ďalších laureátov

Všetkých 33 prihlásených národných kultúrnych pamiatok dôkladne posudzovala odborná porota zložená z od­bor­ní­kov na ar­chi­tek­túru, dejiny umenia, reštau­ro­va­nie, ale aj zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nadácie SPP a SPP. Počas slávnostného galavečera bude pred­sta­ve­ných 12 no­mi­no­va­ných pamiatok, z ktorých vzídu víťazi a drži­te­lia troch cien Fénix – Kul­túrna pa­miatka roka. Odborná porota zároveň udelí jedno Čestné uznanie. Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže, spo­ločne s od­bor­nou porotou, udelia tiež titul „Adept na cenu Fénix – Kul­túrna pa­miatka roka“. Traja držitelia sošky Fénixa si preberú osvedčenie o ude­lení ceny a zá­ro­veň získajú finančnú odmenu vo výške 10 000 eur od ge­ne­rál­neho partnera súťaže, Nadácie SPP. Slávnostný televízny gala­večer z odovzdá­va­nia cien Fénix – Kul­túrna pa­miatka roka od­vy­siela RTVS na Jed­notke 2. mája 2024 o 21.35 h. Hosti­te­ľom gala­ve­čera bude národná kultúrna pamiatka Ľupčiansky hrad, na­chá­dza­júci sa nad obcou Slo­venská Ľupča. Stre­do­veká hradná kaplnka na tomto hrade získala v roku 2008 cenu Fénix – Kul­túrna pa­miatka roka za kom­plex­nú ob­no­vu a reštau­ro­va­nie pamiatky.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *