Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP opäť otvára grantový program Športuj aj Ty!

Nadácia SPP spúšťa nový ročník grantového programu „Športuj aj TY“ na pod­po­ru pohybu detí a mlá­deže, vrátane osôb so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním.

Grantový program „Športuj aj TY“
Grantový program „Športuj aj TY“.

Šport a pohyb sú súčasťou zdravého životného štýlu. Sú ne­vyhnutné pre fy­zické a psy­chické zdravie detí. Nadácia SPP preto pod­porí orga­ni­zá­cie, ktoré sa tejto oblasti venujú a spúšťa nový ročník gran­to­vého programu „Športuj aj Ty“. Na pod­poru pohybu detí a mlá­deže, vrátane osôb so zdra­vot­ným zne­výhod­ne­ním, vyčle­nila sumu 200-tisíc eur. Maxi­málna výška podpory na pro­jekt je tri­tisíc eur. Orga­ni­zá­cie môžu svoje projekty pred­kla­dať elektronicky do 11. marca 2024.

Šport a pohyb nielenže posilňujú imunitu a po­má­hajú zni­žo­vať stres, ale posky­tujú aj radosť z pohybu, seba­dô­veru vo vlastné schopnosti a priestor pra­vi­delne na sebe pra­co­vať. Šport deti for­muje, učí ich dlho­dobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry.

Nadácia SPP dlhodobo podporuje deti a mládež vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program Športuj aj Ty! je za­me­ra­ný na  roz­voj športových aktivít, určených pre deti a mlá­dež vo veku od 6 – 18 rokovpre deti a mlá­dež so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním vo veku 6 – 26 rokov. Jeho cieľom šíriť zdravý životný štýl medzi deti, mládež a ľudí so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním, sprístupniť šport a rekre­a­čné aktivity pre čo naj­väčší počet detí, ale tiež pod­po­riť mladé talenty na do­má­cich alebo medzi­ná­rod­ných športových pretekoch a tur­na­joch orga­ni­zo­va­ných na Slo­ven­sku.

Jedným zo slovenských talentov je aj jedinečný Ján Volko, ktorý sa stal tvárou ko­mu­ni­kač­nej kampane grantového programu Športuj aj Ty! Aj jemu sa podarilo začať víťaziť až po čase – celých 6 057 dní poctivého tréningu a veľkej driny trvalo, než sa mu podaril dosiahnuť prvý slovenský rekord v šprinte na 100 m.

„Hlavným partnerom najlepšieho slovenského šprintéra Jána Volka je zria­ďo­va­teľ našej nadácie, spoločnosť SPP. Napadlo nám, že práve Janko je typickou ukážkou talentu, odhodlania a tvrdej driny, vďaka ktorej dokázal lámať rekordy a re­pre­zen­to­vať Slovensko. Bez po­moci ľudí, ktorí sa mu od detstva venovali a vytvá­rali mu podmienky pre rozvoj talentu, by to však mal oveľa náročnejšie. On sám sa venuje deťom a šíri osvetu medzi mladými, preto sme veľmi radi, že bol ochotný stať sa tvárou našej mini­kam­pane. Je vzorom pre všetkých, malých i veľkých,“ priblížila Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

„Nadácia SPP je pripravená podporiť zmysluplné projekty, ktoré sú spojené s rozvojom rekreačného a výkonnostného športu deti a mládež, ich pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia, športové tábory či sústredenia.“

Do programu Športuj aj Ty! sa môžu prihlásiť športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie založené primárne na podporu a rozvoj športu, ale tiež dobrovoľné hasičské zbory či centrá voľného času. Presné podmienky grantového programu nájdu záujemkyne a záujemcovia na stránke Nadácie SPP.

Žiadosti o podporu je možné predložiť len elektronicky, prostredníctvom registračného formulára uverejneného na webovej stránke slúžiacej na vyplnenie online formulára pre predkladanie žiadostí Nadácii SPP do 11. marca 2024, do polnoci.

Aktivity projektov musia byť zrealizované na území Slovenska a ukončené v období do 30. septembra 2024. Všetky bližšie informácie o grantovom programe nájdete webovej stránke Nadácie SPP.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *