Kategórie
Tlačové správy

Čo je skleróza multiplex?

Rozhovor s doc. MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD., predsedníčkou sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Zastavme sklerózu multiplex skôr ako ona zastaví nás

Čo je skleróza multiplex a aké mýty sa s týmto ocho­re­ním spá­ja­jú?
Skleróza multiplex je vážne ochorenie z pohľadu pa­cien­ta i ce­lo­spo­lo­čen­ských strát.
Aký je význam včasného nasadenia vyso­ko­účin­nej liečby pre pa­cien­tov so skle­ró­zou multi­plex?
Čo bráni tomu, aby dostal vyso­ko­účin­nú liečbu každý vhodný pacient so skle­ró­zou multi­plex?

Kategórie
Tlačové správy

Ste SAD?

Neustále zlá nálada, strata záujmu o bežné denné akti­vi­ty, pod­ráž­de­nosť, pocity zúfalstva, viny a bez­význam­nosti, letargia a ospa­losť počas dňa, dlhší spánok ako zvy­čajne a ťaž­kosti s ranným vstá­va­ním, chuť na uhľo­hydráty a následné pri­be­ra­nie či strata chuti na sex.

Kategórie
Tlačové správy

Kráčajte krok za krokom na ceste k zdravšiemu životu

Každý rok si s jeho začiatkom dávame pred­sa­vza­tia. A väč­ši­nou vydržia tak do Va­len­tína.

Kategórie
Osobné

Vianočná osemsmerovka (č. 6)

Súťaží sa o knihu Zdravie bez liekov, ktorej autormi sú doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH a Mgr. Zu­za­na Čiž­má­ri­ková, PhD., MPH.

Kategórie
Tlačové správy

Bez pečene telo nedokáže fungovať, detoxikácia nemusí stačiť na jej vyliečenie

Ľudia môžu podceňovať ochorenie pečene, pretože príznaky nie sú vždy vidi­teľné alebo sú vidi­teľné až v zá­važ­nej­šom štádiu. Navyše, často chýba aj po­ve­do­mie o tom, aká dôležitá je pečeň pre naše zdravie a aké ťažké je liečiť jej pokročilé ochorenie. Vážne poško­denej alebo chorej pečeni len deto­xi­kácia nepomôže.

Kategórie
Tlačové správy

Dnes je Svetový deň srdca

Aj vy si myslíte, že keď vás nič nebolí, nič vám nie je?

Kategórie
Tlačové správy

29. septembra si pripomenieme Svetový deň srdca

Výstup z tlačovej konferencie, ktorá sa konala 12. septembra 2023 v Sky Bar v Bratislave.

Kategórie
Tlačové správy

Ochorenia, ktoré nebolia, mávajú ten najbolestivejší dopad

Starajte sa o seba skôr, ako sa o vás budú musieť starať iní.

Kategórie
Tlačové správy

Viete, že existujú orgány, ktoré nie sú nevyhnutné pre naše prežitie?

V našom tele sa nachádza množ­stvo orgánov, ktoré vzá­jom­ne spo­lu­pra­cujú a umož­ňujú nám viesť plno­hod­not­ný život.