Kategórie
Tlačové správy

Pečeň neohrozuje len alkohol

Pre jej záchranu je dôležité upraviť svoj životný štýl.

Pečeň je najväčší vnútorný orgán v ľudskom tele. Odstraňuje toxíny z krvného obehu, udržiava zdravú hladinu cukru v krvi, reguluje zrá­ža­nie krvi a vy­ko­ná­va stovky ďalších životne dôle­ži­tých funkcií.

Okrem iného filtruje všetku krv v tele a rozkladá je­do­vaté látky, ako sú napríklad alko­hol a drogy. Pro­du­kuje tiež žlč, ktorá pomáha tráviť a vstre­bá­vať tuky a odvá­dzať odpad.

Slováci však tento životne dôležitý orgán často opomínajú. Slovensko je prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene, teda konečného štádia všetkých chronických chorôb pečene. Vyplýva to zo štúdie uve­rej­ne­nej v roku 2020 v od­bor­nom ča­so­pi­se Lancet Gastro­ente­ro­logy Hepa­to­logy. Ocho­renia pečene sú zároveň naj­častej­šou príčinou smrti dospelých na Slo­ven­sku vo veku 25 – 45 rokov.

Príčinou týchto nelichotivých štatistík je okrem konzumácie alkoholu a s ním súvisiacej alko­ho­lo­vej choroby pečene aj ne­alko­ho­lové stu­ko­va­te­nie pečene (NAFLD).

Výskyt NAFLD sa zvyšuje na celom svete

NAFLD je hlavnou príčinou ochorení a úmrtí sú­vi­sia­cich s pe­če­ňou. Celo­sve­tová pre­va­len­cia NAFLD je 30 % a stále sa zvy­šuje, upo­zor­ňujú autori štúdie ve­no­va­nej celo­sve­to­vej epi­de­mi­o­ló­gii ne­alko­ho­lo­vej tukovej choroby pečene (NAFLD) a ne­alko­ho­lo­vej steato­he­pa­ti­tídy (NASH) uve­rej­ne­nej v roku 2022.

Pri príležitosti Svetového dňa pečene, ktorý si pri­po­mí­na­me 19. apríla, si po­vedz­me viac o NAFLD, čo ju spô­so­buje, ako sa diagnosti­kuje a tiež, čo nám hrozí, ak nezme­níme svoj spôsob života.

Čo je NAFLD

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je ozna­če­nie pre celý rad ocho­rení spô­so­be­ných hro­ma­de­ním tuku v pe­čeni. Zvy­čajne sa vysky­tuje u ľudí s nad­váhou alebo obezitou. Jej včasné štádium zvy­čajne nespô­so­buje žiadne škody, ale ak sa zhorší, môže viesť k vážnemu poško­de­niu pečene vrátane cirhózy. Ak ju, naopak, lekár odhalí včas a lieči sa v po­čia­toč­nom štádiu, je možné zastaviť jej zhor­šo­vanie a znížiť množstvo tuku v pe­čeni.

Vysoká hladina tuku v pečeni sa spája aj so zvý­še­ným rizikom ďalších závažných zdravotných problémov, ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak a ocho­re­nia obličiek. Ak už cukrovku máte, NAFLD zvyšuje prav­de­po­dob­nosť vzniku srdcových problémov.

I keď je veľmi podobná ochoreniu pečene sú­vi­sia­cemu s alko­ho­lom, NAFLD nie je spô­so­bená nad­mer­nou kon­zu­má­ciou alko­holu.

Vyvíja sa v štyroch hlavných štádiách, pričom u väčšiny ľudí sa vy­vi­nie len prvé štádium, zvy­čajne bez toho, aby si to uve­do­mo­vali. Ak sa neodhalí a nezvládne, môže postu­po­vať a na­ko­niec viesť k poško­de­niu pečene.

Tieto štyri štádiá sú ľahké stukovatenie pečene (steatóza), ne­alko­ho­lo­vá steato­he­pa­ti­tída (NASH), fibróza a na­po­kon cirhóza. Posledná menovaná je naj­váž­nej­ším štádiom, ktoré sa obja­vuje po ro­koch zápalu, keď sa pečeň postupne zmen­šuje, stáva sa zjazvenou a hrud­ko­vi­tou. Toto poško­de­nie je trvalé a môže viesť k zly­há­va­niu, keď pečeň prestáva správne fun­go­vať, a na­po­kon aj k ra­ko­vine pečene.

Koho ohrozuje

Zvýšené riziko NAFLD hrozí ľuďom, ktorí sú obézni alebo majú nad­váhu – najmä, ak majú veľa tuku okolo pása, majú cukrovku 2. typu, ocho­re­nie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým telo využíva inzulín, inzulínovú rezistenciu, napríklad syndróm poly­cystických vaječníkov, ne­dosta­točne aktívnu štítnu žľazu, vysoký krvný tlak, vysokú hladinu choleste­rolu, meta­bo­lický syndróm (kom­bi­nácia cukrovky, vysokého krvného tlaku a obezity), starším ako 50 rokov a tiež tým, ktorí fajčia. NAFLD však diagnostikovali aj u ľudí bez týchto rizi­ko­vých faktorov, vrá­tane malých detí.

Na Slovensku má pritom podľa dostupných štatistík nad­hmotnosť 60 – 70 % po­pu­lácie v pro­duk­tív­nom veku a obe­zi­tou trpí 25 %.

Aké sú príznaky a diagnostika

V počiatočných štádiách NAFLD sa zvyčajne ne­vysky­tujú žiadne príznaky, prí­padne sa môžu zho­do­vať s príznakmi iných ochorení.

„Príznaky bývajú veľmi nenápadné a môžu byť spo­ločné aj s inými ocho­re­niami. Napríklad chronická únava – človek sa cíti stále una­vený, vyčer­paný a môže to byť naozaj v dôsledku toho, že má toho na­lo­že­ného pri­veľa, má pri­veľa pra­cov­ných povin­ností, ale môže k tomu prispievať napríklad aj to, že má chorú pečeň, ktorá nefunguje ako má. Okrem toho ľudia občas cítia aj také po­bo­lie­va­nie, tlak v oblasti pečene (pod pra­vým rebrovým oblúkom), u nie­koho sa môže pre­ja­vo­vať na­fu­ko­va­nie, horšie trá­venie, pocit ťažoby brucha. To sú všetko také ne­ná­pad­né signály,“ vysvet­ľuje vše­o­becná lekárka MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA.

U ľudí s NASH alebo fibrózou, teda pokročilejšími štádiami NAFLD, sa môžu vyskytnúť aj extrémna únava, ne­vysvet­li­teľ­ný úbytok hmot­nosti alebo slabosť. Ak sa roz­vi­nie cir­hó­za, môže mať pacient zá­važ­nej­šie príznaky, ako je zožltnutie kože a očného bielka (žltačka), svrbenie kože a opuchy nôh, členkov, chodidiel alebo brucha (edém).

K diagnostikovaniu nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD) pomôžu krvné testy v rámci pre­ven­tív­nej pre­hliadky.

„Všeobecný lekár vyšetrí z krvi dva dôležité testy, čo sa týka funkcie pečene, nazývame ich pečeňové testy. Sú to ALT, GMT, a ak mal daný človek problém s pečeňou v mi­nu­losti alebo má lekár podozrenie, že sa s pe­če­ňou niečo deje, môže dať vyšetriť aj ďalšie pečeňové testy a do­konca poslať človeka na ultra­zvuk pečene. Na ultra­zvuk pečene pošleme pacienta najmä vtedy, ak nám pečeňové testy naznačujú nejaký problém. Testy z krvi ukazujú, ako pečeň funguje a ultra­zvuk ako vyzerá, a práve ten ultrazvuk ukáže, či je pečeň väčšia a či je stu­ko­va­te­ná,“ pribli­žuje ďalej MUDr. Bendová s tým, že „žiaľ, toto ocho­re­nie pri­búda, má ho viac ako tretina oby­va­te­ľov Slo­ven­ska, možno aj viac, pre­tože nemáme úplne presné čísla na celej po­pu­lá­cii a vidíme, že ocho­re­nia pečene, čo sa týka stu­ko­va­te­nia pečene, pri­bú­dajú každým rokom, pre­tože pri­búda ľudí, ktorí žijú ne­zdravo, ktorí sa ne­zdravo stra­vujú, málo sa hýbu a pri­be­rajú“.

Zmeňte svoj životný štýl

Dôležitá je preto najmä zmena životného štýlu. Pomôcť môže napríklad schudnutie, zdravé stra­vo­va­nie, teda vy­vá­žená strava s vy­so­kým obsahom ovocia, zeleniny, biel­ko­vín a sa­cha­ri­dov, ale s nízkym obsahom tuku, cukru a soli, pitie vody namiesto sladkých nápojov či pra­vi­del­né cvi­če­nie. Tí, čo fajčia, by mali, samo­zrejme, prestať. A aj keď NAFLD nie je spô­so­bená alko­ho­lom, môže ju pitie alko­holu zhoršiť. Od­po­rú­ča sa preto ob­me­dziť alebo prestať piť alko­hol.

Pomôžu aj fosfolipidy

Voľnopredajný liek Essentiale 300 mg

Pomôcť pečeni postihnutej NAFLD môžeme aj pomocou fosfo­li­pi­dov. Siahnite po voľ­no­pre­daj­nom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsa­huje esen­ciálne (základné) fosfo­li­pidy – prí­rodné látky blízke fosfo­li­pi­dom, ktoré sa pri­ro­dzene vysky­tujú v ľudskom tele. Esen­ciálne fosfo­li­pi­dy obsa­hu­jú ne­na­sý­tené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispie­va­jú tak k re­ge­ne­rá­cii a lepšej funkcii pe­če­ňo­vých buniek. Tým celkovo zlepšujú meta­bo­lické a de­to­xi­kačné procesy v pe­čeni. Hlavnou výhodou esen­ciál­nych fosfo­li­pidov je ich veľmi dobrá zná­šan­li­vosť a mi­ni­mál­ne ved­ľaj­šie účinky.


Správu dodala Andrea Hinková z agen­tú­ry Acce­le­rate.

Jedna odpoveď na “Pečeň neohrozuje len alkohol”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *