Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Ateisti vyhrali pred federálnym súdom

Federálny okresný súd v Oregone vyhlásil se­ku­lárny hu­ma­niz­mus za ná­bo­žen­stvo, čo je ďalšia dlaždica na ceste ne­te­is­tic­kých komunít za uznanie rov­na­kých zákon­ných práv, ako majú iné spo­lo­čen­stvá, na­príklad kres­ťania.

Okresný sudca Ancer Haggerty vyriekol 30. 10. 2014 tento rozsudok v spore Americkej hu­ma­nis­tickej aso­ciácie (AHA) verzus Spojené štáty americké, v kto­rom bola žalujúcou stranou AHA a fe­de­rálny väzeň Jason Holden. Holden žiadal, aby bol hu­ma­niz­mus, ktorý AHA definuje ako „etickú a životu blízku filo­zo­fiu prostú viery v aké­koľ­vek božstvo a nad­pri­ro­dzeno“, uznaný za ná­bo­žen­stvo a aby na tom základe jeho väznica umož­nila za­lo­ženie hu­ma­nis­tickej štu­dij­nej skupiny. Sudca Haggerty roz­ho­dol v prospech žalobcov a ci­to­val exis­tu­júce pre­ce­den­tné prípady, podľa ktorých odmietnuť hu­ma­nis­tom tie isté práva, ako majú kresťania, by sa prie­čilo Prvému dodatku ame­ric­kej ústavy o zá­kaze za­vá­dza­nia ne­ja­kého ná­bo­žen­stva (slo­body slova).

„Súd zisťuje, že sekulárny humanizmus je v zmysle Prvého dodatku ná­bo­žen­stvom.“

Tento rozsudok poukazuje na ne­o­by­čajné posta­venie hu­ma­nis­tickej ko­mu­nity, ktorá sa roky snaží získať tie isté práva, ako majú tra­dičné ná­bo­žen­ské skupiny, hoci odmieta exis­tenciu boha, prí­padne bohov. Kým nie­ktorí hu­ma­nisti odmie­tajú za­ra­denie svojho sve­to­ná­zoru medzi ná­bo­žen­stvá, iní cítia, že uznanie zákon­ných práv zna­mená viac ako ne­jaká kla­si­fi­kácia.

Greg Epstein, humanistický kaplán na Harvar­dovej uni­ver­zite a autor knihy Dobrí bez boha: Čomu verí miliarda ne­ná­bo­žen­ských ľudí povedal redak­torovi Think­Progressu:

„Naozaj mi je jedno, či nazvete hu­ma­niz­mus ná­bo­žen­stvom. Ale ak dáte oso­bitné práva ne­ja­kému ná­bo­žen­stvu, musíte ich dať aj hu­ma­nizmu. O to nám ide.“

V ostatnom čase sa humanizmus šíri – aspoň orga­ni­začne – na­príklad zakla­da­ním hu­ma­nis­tic­kých kap­lán­stiev na Har­varde, Americkej, Co­lum­bijskej a Rut­ger­sovej uni­ver­zite. Ateisti – jeden z via­ce­rých názvov pre Ame­ri­čanov bez ná­bo­žen­skej príslušnosti, kam patria aj hu­ma­nisti – si vy­bo­jo­vali právo pred­niesť otvárací prí­ho­vor na vlád­nych stret­nu­tiach. Kelly McCauley, člen Spo­loč­nosti voľno­myš­lien­karov v Ala­bame, pred­nie­sol v sep­tem­bri otvárací príspevok na za­sa­daní mestskej rady v Huntsville. Ne­me­no­val boha, ale spo­me­nul cnosti múd­rosti, odvahy a umier­ne­nosti.

Hnutie za legálne práva pre hu­ma­nistov však často naráža na odpor. Na­príklad ateisti a hu­ma­nisti sú ne­ú­merne pod­repre­zen­to­vaní v Kongrese a AHA má za sebou dlhý spor s ame­ric­kou armádou o le­gálne za­ve­denie for­mál­nych hu­ma­nis­tic­kých kaplánov pre ne­ve­ria­cich vojakov. V júni t. r. voj­nové loďstvo odmietlo žia­dosť Jasona Heapa o post vo­jen­ského kaplána.


Autor: Jack Jenkins.

Prameň: Jack Jenkins, Atheists Score Major Win In Fe­de­ral Court, ThinkProgress, 3. 11. 2014.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 102 v utorok 4. no­vem­bra 2014.

Preložil: Rastislav Škoda.

Poznámka Jána Paradu: Rastislav Škoda, vy­da­vateľ Zo­ši­tov hu­ma­nistov v pod­state sám prekladal zau­jí­mavé články, pre­tože ovládal nemecký, fran­cúzsky a ang­lický jazyk. Možno aj ďalšie, to však už neviem naisto. Občas mu pri pre­klade po­má­hal Matej Beňo, Veľ­vysla­nec hu­ma­nizmu 2013. Dostával som e-mailom články na uve­rej­nenie v prí­lohe vo for­máte Word. Odstránil som v texte drobné chyby, preklepy, upravil veci do HTML jazyka a uve­rej­nil som to na stránke Zo­šity hu­ma­nistov. Všimnite si, že článok bol vydaný v ang­lic­kom jazyku 3. 11., a už na 2. deň bol uve­rej­nený v slo­ven­skom jazyku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *