Kategórie
Tlačové správy

Pozor na podvodné e-shopy

Pochybným či priamo podvodným e-shopom (inter­ne­to­vým ob­cho­dom) stále ne­od­zvo­nilo.

Potvrdzujú to sťažnosti, ktoré denne pribúdajú v spotre­bi­teľ­skej poradni orga­ni­zácie dTest a v službe VašeStížnosti.cz. I tak sa u pod­vod­ných e-shopov veselo nakupuje ďalej. Naj­horšia je situácia s e-shopmi, pri kto­rých nie je možné dovolať sa svojich spotre­bi­teľ­ských práv, pre­tože pre­vádz­ko­va­teľ e-shopu je neznámy. Na čo si dať pozor a ako sa teda pri on-line nakupovaní nespáliť?

Sprostredkovateľské e-shopy

Spotrebitelia najčastejšie narážajú na problémy pri tzv. sprostred­ko­va­teľ­ských e-shopoch, ktoré len pre­dá­vajú lacný (typicky čínsky) tovar od tre­tích strán. Cenovo lákavé výrobky sú však neraz pascou. Keď spotre­bi­te­ľovi príde zásielka, v ktorej je tovar, ktorý má ďaleko od sľu­bo­va­nej kvality, naráža na ne­mož­nosť uplatniť svoje práva. Predávajúci z také­hoto e-shopu sa snaží spotre­bi­teľa utvrdiť v tom, že je iba sprostred­ko­va­teľ, nie predávajúci, a spotre­biteľ teda nemá možnosť uplatniť napríklad odstúpenie od zmluvy do 14 dní.

Anonymný prevádzkovateľ

Ďalším problémovým príkladom sú e-shopy, pri ktorých sa pre­vádz­ko­va­teľ e-shopu nedá vôbec vysto­povať. V tejto spojitosti býva medzi spotre­bi­teľmi naj­čas­tejšie spo­mí­naný e-shop www.zenmasstt.com.

„Ide o učebnicový príklad anonymného e-shopu. Na stránkach e-shopu nie sú uvedené infor­mácie o pre­dá­va­júcom, nieto ešte aké­koľ­vek kontaktné údaje ako poštová adresa, miesto podnikania, IČO,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

Úskalím tohto typu podvodného e-shopu je dvojitá cesta, ako spotrebiteľ môže uzatvoriť kúpnu zmluvu. Pokiaľ si spotre­bi­teľ objedná tovar cez we­bovú stránku www.zenmasstt.com, ktorá je celá v čínštine vrátane cudzej meny. Takže nejde o nákup cez e-shop, ktorý by bol zameraný na čes­kého alebo slo­ven­ského spotre­bi­teľa. Z toho dôvodu sa tak ani vzťah medzi pre­dá­va­júcim a ku­pu­júcim nemusí riadiť právom platným v EÚ. A spotre­bi­teľ sa svojich práv len ťažko dovolá.

Avšak, ak spotrebiteľ uzatvoril kúpnu zmluvu v slo­ven­čine alebo češ­tine cez nie­ktorú zo so­ciál­nych sietí, má sa za to, že predávajúci je zameraný na slo­ven­ského alebo čes­kého spotre­bi­teľa, a uplatní sa tak slovenská alebo česká právna úprava. Spotrebiteľ sa potom môže dovolávať práva na odstú­penie od zmluvy či rekla­máciu.

„Háčik je ale v tom, že nie je kam odstú­penie od zmluvy či rekla­máciu adre­so­vať – spotre­bi­teľ zo stránky nevyčíta, kto je pre­vádz­ko­va­teľom, ani sa nedopátra obchodných podmienok. Nádej na uplat­nenie práv spotrebiteľa je tak i v tomto prípade mini­málna,“ dodáva Eduarda Hekšová.

Pokiaľ navyše ide o zahraničný pod­ni­ka­teľský sub­jekt, a ešte k tomu so sídlom v Číne, nemá spotrebiteľ možnosť obrátiť sa ani na ob­chod­nú inšpekciu, ani na Európske spotre­bi­teľské centrum. Nápomocný môže byť len dozorný orgán v krajine sídla spoločnosti.

Prevencia je základom nákupu

Najlepšou prevenciou pred problémami s on-line nákupmi je infor­mo­va­nosť a obozretnosť.

„Chvíle času navyše k zisteniu podstatných infor­mácií môžu ušetriť spotre­bi­teľom celý rad sta­rostí,“ radí Eduarda Hekšová z dTestu.

„Pred uzatvorením kúpnej zmluvy cez e-shop by si spotre­bi­telia mali zistiť podstatné infor­mácie – kto je pre­vádz­ko­vateľ e-shopu a aké sú pod­mienky rekla­mácie a vrá­tenia tovaru,“ odporúča Hekšová. „Pokiaľ spotre­bi­telia nevidia iden­ti­fi­kačné číslo či kontaktné údaje pre­vádz­ko­va­teľa e-shopu, malo by to byť jasným signálom pre nákup inde.“

Užitočným nástrojom sú recenzné portály (napríklad Heureka), na ktorých je možné daný e-shop preklepnúť. Spotre­bi­telia tu získajú i pred­stavu o rých­losti ko­mu­ni­kácie ob­chod­níka a kva­lite tovaru.

Na problémový e-shop môžu poukázať ale i ďalšie indície. Niekedy napovie už samotný názov e-shopu. Pokiaľ názov e-shopu nijako nesúvisí s po­nú­ka­ným tovarom, mali by spotre­bi­telia zbystriť. Pod­vod­níci často kupujú staré webové stránky a neskôr pre­dá­vajú tovar, ktorý nijako ne­zod­po­vedá pô­vod­nému zámeru stránky.

Spotrebitelia by mali spozornieť tiež v prí­pade, že sa na we­bovej stránke vyskytujú chyby v gra­ma­tike, nesprávny slovo­sled alebo podozrivo dlhé dodacie lehoty rádovo v týždňov či mesiacoch. A ko­nečne spotre­bi­teľom od­po­rú­čame pozrieť sa na zoznam rizikových e-shopov, ktorý vedie Česká obchodná inšpekcia a Slo­ven­ská ob­chod­ná inšpekcia.

Keď si spotrebitelia nebudú vedieť poradiť pri uplat­ňo­vaní svojich práv, môžu sa obrátiť na našu tele­fo­nickú poradňu na čísle 299 149 009 (platí pre vo­lanie do Česka). V prí­pade problémov môžu spotre­bi­telia tiež podať sťažnosť do našej služby VašeStížnosti.cz, kde nájdu podobné sťažnosti od ďal­ších spotre­bi­teľov k mnohým e-shopom,“ uzatvára za dTest Eduarda Hekšová.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *