Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing posilňuje v oblasti energetického práva

Jedna z troch najväčších medzinárodných advo­kát­skych kan­ce­lá­rií na Slo­ven­sku [1] získala novú posilu.

Kategórie
Tlačové správy

Jedna z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií na Slovensku výrazne posilní svoj tím o bývalého vedúceho právneho oddelenia HB Reavis

Advokátska kancelária Taylor Wessing patrí medzi dve najväčšie medzinárodné advokátske kancelárie na Slovensku. [1]

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing zastupuje prezidentku Slovenskej republiky v spore o ochranu osobnostných práv proti poslancovi Robertovi Ficovi

Prezidentka Slovenskej republiky na ochranu svojej osoby pred opakovanými verbálnymi útokmi poslanca Roberta Fica podala na súde žalobu.

Kategórie
Tlačové správy

Advokáti Taylor Wessing upozorňujú podnikateľov na narastajúci počet podvodov s použitím AI

Počet podvodov, kde člen medzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zo­va­nej sku­piny za po­moci naj­mo­der­nej­ších tech­no­lógií alebo umelej inte­li­gencie pred­stiera pred za­mest­nan­com pod­ni­ka­teľa, že je jeho nad­ria­de­ným a pod rôz­nymi zá­mien­kami ho núti usku­točniť ban­kový pre­vod z účtu pod­ni­ka­teľa do zahra­ni­čia, dra­ma­ticky stúpa.

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing poskytuje právne poradenstvo BRANTNER v súvislosti s vytvorením spoločného podniku s SPP zameraného na unikátne zhodnocovanie odpadu

Spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. sme poskytli právne po­ra­den­stvo v sú­vis­losti s vy­tvo­re­ním spo­loč­ného podniku CEBZ s.r.o. so spo­loč­nosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (100% dcérska spoločnosť Slovenskej republiky) za účelom vybudovania a pre­vádz­ko­vania centier ener­ge­tic­kého a bio­lo­gic­kého zhodnotenia odpadov vo vy­bra­ných lokalitách na území Slovenskej republiky.

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing potvrdzuje nové strategické spojenectvo s poprednou španielskou kanceláriou ECIJA

Nová aliancia Taylor Wessing a ECIJA rozširuje už existujúcu celosvetovú právnu ponuku najmä pre klientov zo sektora TMC a Life Sciences & Healthcare.

Kategórie
Tlačové správy

Poslanec Ľuboš Blaha neuspel so sťažnosťou na Ústavnom súde SR

Poslanec Ľ. Blaha podal prostredníctvom advokátskej kancelárie KALLAN Legal na Ústavný súd SR sťažnosť vo veci vydaného neodkladného opatrenia, ktorým súd uložil povinnosť zdržať sa uverejňovania a šírenia určitých výrokov a nepravdivých informácií o prezidentke SR.

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing úspešná pri ochrane práv redaktorov RTVS

27. 10. 2022 bolo Okresným súdom Bratislava III vyhlásené prelomové rozhodnutie v oblasti pracovného práva s presahom na otázky redakčnej slobody v masmédiách.

Kategórie
Tlačové správy

Krajský súd v plnom rozsahu potvrdil, že poslanec Ľuboš Blaha protiprávne zasahuje do práv prezidentky a je povinný zdržať sa verbálnych útokov a šírenia nepravdivých informácií

Prezidentka Slovenskej republiky na ochranu svojej osoby pred opakovanými dehonestujúcimi a nepravdivými verbálnymi útokmi poslanca Ľuboša Blahu už v marci 2022 úspešne uplatnila inštitút neodkladného opatrenia.

Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing zastupuje prezidentku Slovenskej republiky

V konaní, v ktorom súd rozhodol o tom, že poslanec Ľuboš Blaha protiprávne zasahuje do jej práv.