Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing posilňuje v oblasti energetického práva

Jedna z troch najväčších medzinárodných advo­kát­skych kan­ce­lá­rií na Slo­ven­sku [1] získala novú posilu.

Juraj Paluš
Juraj Paluš.

Juraj Paluš nastúpil do Taylor Wessing od 1. feb­ru­ára 2023, po tom, čo pra­co­val viac ako 12 rokov na rôz­nych právnych a ma­na­žér­skych pozíciách v naj­väč­ších ener­ge­tických spo­loč­nostiach na Slo­ven­sku. Taylor Wessing advokáti sú významným hráčom na trhu právnych služieb pre oblasť energetiky a odpa­do­vého hospo­dár­stva. Okrem iného, v roku 2022 a 2023 spre­vá­dzali luxem­bur­skú spo­loč­nosť Cube Infrastructure Managers pri kúpe sku­piny viac ako 25 spo­loč­ností z oblasti te­pel­ného hospo­dár­stva. [2] V rov­na­kom roku tiež radili rakúskej skupine Brantner pri vytvorení spoločného podniku so Slo­ven­ským ply­ná­ren­ským pod­ni­kom na vy­bu­do­vanie a pre­vádz­ko­vanie štyroch centier ener­ge­tic­kého a bio­lo­gic­kého zhodno­co­vania odpadov. [3]

Juraj Paluš prišiel do Taylor Wessing zo Slovenských elektrární, kde pôsobil od roku 2021 ako riaditeľ pre vnútorný dohľad a zástupca Slovenskej republiky ako minoritného akcionára. Predtým pôsobil v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ako vedúci oddelenia obstarávania. V rokoch 2011 až 2020 mal v Slo­ven­skom ply­ná­ren­skom prie­mysle ako právnik a neskôr ako manažér na starosti podporu predaja plynu a elektrickej energie. Juraj po absolvovaní Právnickej fakulty UK v Bratislave pracoval dva roky ako advokátsky koncipient. Juraj Frindrich, partner Taylor Wessing a vedúci oddelenia korporátneho práva a fúzií a akvizícií uvádza:

„Trh právnych služieb sa neustále posúva od vše­o­bec­ného práv­neho po­ra­den­stva k špe­cia­li­zo­va­né­mu právnemu poradenstvu. V prípade nášho oddelenia hovoríme o špe­cia­li­zácii na právo obchodných spoločností a transakcie. Klienti však vyžadujú viac. Okrem špe­cia­li­zácie na určité právne odvetvie považujem za nevyhnutné aj komplexné znalostí fungovania jednotlivých prie­my­sel­ných odvetví, ktorým posky­tu­jeme poradenstvo. Energetika je jedným z nich. Aj preto je Juraj veľmi cenným obohatením nášho tímu a tešíme sa, že jeho praktické znalosti a dlho­ročné skúsenosti z oblasti ener­ge­tic­kého priemyslu a sieťových odvetví výrazne posilnia naše oddelenie.“

Juraj Paluš: „V prvom rade si veľmi vážim dôveru partnerov Taylor Wessing a som veľmi rád, že môžem posilniť tím tejto re­no­mo­va­nej kan­ce­lá­rie. Po pred­chá­dza­jú­com pomerne stabilnom vývojovom období oblasť energetiky za ostatné roky prešla turbu­len­tným vývojom, kedy bol v podstate každý dotknutý subjekt konfrontovaný s novou realitou v podobe nových riadnych či mimo­riadnych regulačných prvkov, komo­dit­ných alebo cenových rizík. Z tohto dôvodu je oblasť energetického práva pod väčším drobno­hľadom odbornej i laickej verejnosti, no najmä každý presah energetiky do jed­not­li­vých obchodných prípadov je vnímaný oveľa citlivejšie z dôvodu možných finančných dopadov. Pevne preto verím, že moje doterajšie skúsenosti v oblasti energetiky prinesú do portfólia služieb posky­to­va­ných kan­ce­lá­riou Taylor Wessing novú pridanú hodnotu.“


[1] Ktorí sú najväčší právnici a kto dosiahol naj­vyš­šie zisky
[2] KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu tý­ka­jú­cu sa pod­ni­ka­te­ľov Cube Infrastructure Managers, Ing. Jozef Greňo, PhD. a Ing. Marián Margorín
[3] Zakladajú spoločný podnik. SPP a odpadárska firma chcú spracovávať odpad

Autorka: Mag. Darina Škantárová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *