Kategórie
Tlačové správy

Advokáti Taylor Wessing upozorňujú podnikateľov na narastajúci počet podvodov s použitím AI

Počet podvodov, kde člen medzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zo­va­nej sku­piny za po­moci naj­mo­der­nej­ších tech­no­lógií alebo umelej inte­li­gencie pred­stiera pred za­mest­nan­com pod­ni­ka­teľa, že je jeho nad­ria­de­ným a pod rôz­nymi zá­mien­kami ho núti usku­točniť ban­kový pre­vod z účtu pod­ni­ka­teľa do zahra­ni­čia, dra­ma­ticky stúpa.

Ako nedávno upozornil partner Taylor Wessing Andrej Leontiev na so­ciál­nej sieti LinkedIn, tech­no­lógie a umelá in­te­li­gen­cia (AI) geo­met­ricky zná­so­bili počet pokusov o vy­lá­kanie fi­nan­čných prostriedkov od pod­ni­ka­teľov.

Uvedený trend potvrdzuje aj iný, na so­ciál­nej sieti LinkedIn uve­rej­nený prí­pad, kde spo­loč­nosť GymBeam od­ha­lila pokus o pod­vod, ktorý sa mal usku­toč­niť s po­u­ži­tím AI tech­no­lógie – deepfake.

Ako deepfake sa označuje tech­no­lógia, ktorá vďaka vý­raz­nej po­moci umelej inte­li­gen­cie dokáže upraviť video alebo hla­sovú nahrávku takým spô­so­bom, že sa adresát mylne domnieva, že na videu alebo nahrávke vystu­puje jemu známa osoba, aj keď v sku­toč­nosti video alebo nahrávku nahral iba „figurant“. Existuje po­do­zre­nie, že deepfake tech­no­lógia sa po­u­žíva nie­len na vopred nahraté videá a hla­sové záznamy, ale môže fun­go­vať aj v re­ál­nom čase – t. z. počas pre­bie­ha­júcej video­kon­fe­ren­cie alebo tele­kon­fe­ren­cie.

Andrej Leontiev upozorňuje: „Takýto typ pod­vodu sa môže stať rov­nako malému živ­nostní­kovi ako aj medzi­ná­rod­nej spo­loč­nosti. Môže spô­sobiť škodu nie­koľko tisíc eur alebo aj nie­koľko miliónov. Len zried­ka­kedy sa poško­dený odváži o pod­vode ve­rej­ne ho­vo­riť. Naj­čas­tej­šie sa obáva, že bude po­va­žo­vaný za ne­kom­pe­ten­tného alebo inak utrpí jeho re­pu­tácia v brandži.“

Aj preto sa rozhodli advokáti z Taylor Wessing, v záujme zvy­šo­vania spo­lo­čen­ského po­ve­do­mia a z dô­vodu všeo­becnej pre­ven­cie, na tento problém pou­ká­zať a po­núk­nuť svoje skú­se­nosti, čo robiť, ak sa pod­ni­kateľ stane obeťou také­hoto alebo po­dob­ného pod­vodu.

Kľúčové je, ako obeť zareaguje v prvých pár ho­di­nách potom, ako sa ukáže, že išlo o pod­vod. Dô­le­žité je obrátiť sa na ad­vo­káta, ktorý ma skú­se­nosti s po­dob­nými si­tu­á­ciami a tiež dispo­nuje dosta­točnou sieťou medzi­ná­rod­ných kon­tak­tov. Jeho úlohou bude pomôcť klientovi a po­lícii ukrad­nuté peniaze vysto­po­vať, „zmra­ziť“ a pod­ni­ka­te­ľovi vrátiť.

Leontiev ponúka zjednodušený ma­nu­ál, čo a v akom po­radí urobiť.

„Paralelne s tým, ako si klient nájde ad­vo­káta, ktorý má skú­se­nosti a ide­álne kon­takty v kra­jine, kam vy­lá­kané peniaze smerujú, treba kon­tak­tovať slo­ven­skú banku poško­de­ného a zadať tzv. ‚rekla­máciu‘ alebo ‚zasta­venie‘ pre­vodu. Pokiaľ sa peniaze už ne­na­chá­dzajú v dispo­zícii banky, od­po­rú­čame od banky po­ža­do­vať zaslanie ‚swiftovej‘ správy banke prí­jemcu, že pri­chá­dza­júce peniaze sú vý­no­som z pod­vodu. Následne od­po­rú­čame kon­tak­tovať osobne Políciu SR, podať trestné ozná­menie a po­žia­dať o to, aby sa prostred­níc­tvom napríklad slo­ven­ského Inter­polu zaslala správa o pri­chá­dza­júcej platbe priamo Inter­polu do kra­jiny, kde sme­rujú peniaze, aby tieto boli na účte prí­jemcu zablo­ko­vané. Ďalej od­po­rú­čame kon­tak­tovať Fi­nan­čnú spra­vo­daj­skú jed­not­ku, ktorá často cez partnerskú or­ga­ni­záciu v kra­jine, kam sme­rujú peniaze, rov­nako môže žiadať o ich blo­káciu na účte. Ako naj­dô­le­ži­tejšie v praxi sa však uka­zuje za­po­jenie zahra­nič­ného ad­vo­káta, ktorý nad­viaže kon­takt s bankou, kam peniaze sme­rujú skôr, ako ich banka uvoľní pod­vod­ní­kovi k dispo­zícii. Posledný krok je bežne podanie trestného ozná­me­nia v kra­jine, do ktorej boli peniaze poslané; toto je dô­le­žité pre zahra­ničnú banku, aby peniaze blo­ko­vala dlho­dobo.“

Pokiaľ bude uvedený postup úspešný, peniaze ostanú za­blo­ko­vané na zahra­nič­nom účte pod­vod­níka. Aj v tomto prí­pade je na ich vrá­tenie oby­čajne potrebné právne zastú­penie v kra­jine, kde sú blo­ko­vané. Zahra­nič­ný advo­kát, zvy­čajne v súdnom konaní pre­u­ka­zuje, že peniaze patria jeho klientovi a roz­hod­nutie súdu predstavuje pod­klad, na základe kto­rého sa „blo­ká­cia“ ruší a pe­niaze môže zahra­ničná banka vrátiť na slo­ven­ský účet pod­ni­ka­teľa.


Autorka: Mag. Darina Škantárová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *