Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing poskytuje právne poradenstvo BRANTNER v súvislosti s vytvorením spoločného podniku s SPP zameraného na unikátne zhodnocovanie odpadu

Spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. sme poskytli právne po­ra­den­stvo v sú­vis­losti s vy­tvo­re­ním spo­loč­ného podniku CEBZ s.r.o. so spo­loč­nosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (100% dcérska spoločnosť Slovenskej republiky) za účelom vybudovania a pre­vádz­ko­vania centier ener­ge­tic­kého a bio­lo­gic­kého zhodnotenia odpadov vo vy­bra­ných lokalitách na území Slovenskej republiky.

Taylor Wessing a BRANTNER (foto: Peter Regec)
Taylor Wessing a BRANTNER (foto: Peter Regec).

Spoločníci budú mať v CEBZ s.r.o. rovnaký podiel.

Centrá zohrajú významnú úlohu na ceste za novou, trvalo udržateľnou úrovňou spracovania odpadu v Slo­ven­skej republike. Budú založené na naj­mo­der­nej­ších triediacich tech­no­ló­giách a v pro­ce­se spracovania biologickej zložky odpadu budú využívať proces tzv. suchej fermentácie.

Zásadne zvýšia mieru recyklácie a zhodnotenia odpadov, čím sa podstatne zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu. Zároveň zabezpečia produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív. Biometán môže prispieť k de­kar­bo­ni­zácii ener­ge­tiky a k zni­žo­va­niu závislosti od fosílnych palív.

Slovensko sa vďaka tomuto projektu pridá ku kra­ji­nám ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko a Taliansko, ktoré takúto tech­no­ló­giu zhodnotenia odpadov už nie­koľko rokov úspešne využívajú.

Andrea Kováčiková, advokátka Taylor Wessing: „Sme hrdí na to, že sme skupinu Brantner mohli sprevádzať pri tomto projekte, ktorý je prvým svojho druhu na Slo­ven­sku. Teší nás, že pro­jekt môže mať zásadný prínos pre och­ra­nu nášho životného prostredia a zod­po­ved­nejšie využívanie existujúcich zdrojov. Projekt spo­loč­ného podniku je aj pekným príkladom toho, že spo­je­ním síl možno dokázať viac. Myšlienka spájania a tímovej práce je tiež v našej DNA.“

Tibor Papp, CEO Brantner Green Solutions Slovakia: „Ďakujeme tímu Taylor Wessing za ich svedomitú a detailnú prácu a právnu podporu na našom projekte CEBZ. Nie je jedno­duché spojiť dva svety – Odpadové hos­po­dárstvo a ener­ge­ti­ku; no ešte komplexnejšie a zau­jí­ma­vejšie je spojenie privátneho a štátneho podniku do nového a ze­le­né­ho projektu. Podpora TW pri for­mo­vaní a zakla­daní spo­loč­ného podniku s SPP bola pre nás kľúčová.“

Tím advokátskej kancelárie Taylor Wessing bol vedený M&A advokátkou Andreou Kováčikovou.

Súčasťou tímu Taylor Wessing ďalej boli: partner Andrej Leontiev, M&A partner Juraj Frindrich, M&A kon­ci­pientka Nela Lešická a Competition Law advokát Juraj Sýrny.


Autorka: Mag. Darina Škantárová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *