Kategórie
Tlačové správy

Lákavé legálne praktiky obchodníkov

V rámci našej činnosti sa stretávame s mno­hý­mi ne­ka­lý­mi prak­ti­kami obchod­ní­kov. Na tie myslí i zákon, ktorý nie­ktoré vy­me­no­vá­va, k iným posky­tuje vše­o­becný návod a všetky za­ka­zu­je. Obchod­níci však po­u­ží­vajú mnoho praktík, ktoré sú pre spo­tre­bi­te­ľov lákavé a úplne v sú­lade s práv­nymi pred­pismi.

Dokonca nemusí ísť ani o hraničné situácie, pri kto­rých by napríklad predajcovia využívali nepresnosti či nejasnosti právnej úpravy a spo­tre­bi­te­lia tieto praktiky nemusia vôbec vedome vnímať. O aké lákavé praktiky môže ísť?

Rozvrhnutie predajne

Prvým „trikom“ je už samotné rozvrhnutie predajne, kedy býva pri vstupe často výhodný tovar, aby spo­tre­bi­te­ľa „vtiahol“ dovnútra. Následne sú často spo­tre­bi­te­lia „nútení“ prejsť cez celú predajňu, aby nakúpili potrebné veci – v zad­ných priestoroch predajní môžu byť naj­čas­tej­šie na­ku­po­va­né výrobky a spo­tre­bi­te­lia si tak po ceste prezrú omnoho viac tovaru, než by inak konali pri ná­kupe.

Chytrým ťahom je tiež rozmiestnenie drobných sladkostí pred priestor pri po­klad­ni. Mnoho spo­tre­bi­te­ľov pri ča­kaní dostane na slad­kosť chuť a v prí­pa­de, že sú v pre­dajni napríklad s deťmi, je odo­lá­va­nie to­mu­to náporu ešte zlo­ži­tej­šie.

Do rozvrhnutia predajne možno zahrnúť i rozvrhnu­tie re­gá­lov. Vo výške očí bývajú „známe“ výrobky, ktoré sú neraz i drahšie a pre­daj­co­via z nich teda majú vyšší zisk. Samo­zrej­mosťou potom je tiež pre­sú­va­nie tovaru s blí­žia­cim sa dá­tu­mom spotreby do po­pre­dia.

„To má ale tiež za úlohu zabrániť plýtvaniu tovarov, čo je sa­mo­zrej­me ‚po­zi­tívnou prak­ti­kou‘,“ upo­zor­ňuje Eduarda Hekšová, ria­di­teľ­ka spo­tre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

„Lákavému rozvrhnutiu predajne sa však možno jed­no­du­cho ubrániť, a to striktným dodržia­va­ním nákupného zoznamu,“ radí Hekšová.

V prípade potreby si spotrebitelia tiež môžu spo­čí­tať cenu plá­no­va­ného nákupu a vziať si so se­bou iba ho­to­vosť s drob­nou rezervou.

Osvetlenie

Ďalším, avšak veľmi dôležitým faktorom je osvetlenie predajne. Tak­mer každý upred­nostní roz­žia­re­nú čistú pre­daj­ňu nad po­nu­rou slabo osvetle­nou kon­ku­ren­ciou. Okrem pocitu vyššej čistoty, ktorý môže (ale aj ne­musí) byť opráv­nený, vyzerajú lepšie i sa­motné výrobky. To už potom ne­zá­leží na tom, či ide o potra­viny alebo napríklad oble­če­nie.

„Správne osvetlená kabínka s oble­če­ním dodá mno­hým spo­tre­bi­te­ľom dobrý pocit z no­vého kusa do šat­níka,“ upres­ňuje Hekšová.

Spotrebitelia by teda mali byť rozvážni i pri sa­mot­nom pre­ze­raní tovarov, pre­tože pri ná­kupe v pre­dajni nemá spo­tre­bi­teľ zákonné právo na od­stú­pe­nie do 14 dní.

„Mnoho predajcov však vrátenie peňazí či výmenu tovaru ponúka i nad rámec zákona,“ upo­zor­ňuje Hekšová.

Vzrušujúca reklama

Poslednou praktikou, ktorá je už ale viac regulovaná, je re­kla­ma. Pri re­kla­me vše­o­becne platí, že nesmie byť por­no­gra­fická – pre­daj­co­via sa však často snažia za­pô­so­biť a za­u­jať práve pudovou rovinou. Podľa výskumov tieto reklamy sku­točne môžu upútať po­zor­nosť, avšak ani to ne­ve­die k zvý­še­niu predaja. V jed­nom výskume bolo do­konca zistené, že bilbord so sporo oblečenou ženou pri ceste mužov zaujal, avšak máloktorý z nich si vybavil, akého tovaru sa reklama týkala. U žien je potom sporo oble­če­né mužské telo vní­ma­né často skôr ne­ga­tívne.

„Predajcovia by sa mali snažiť zaujať sa­mot­ným vý­rob­kom, nie lac­ným mo­tí­vom,“ ape­luje Eduarda Hekšová.

Reklamy sú však regulované zákonom a na ich do­držia­va­nie dozerá najmä Rada pre re­kla­mu.

„V prípade, že by spotrebitelia uvideli v re­klam­nej pauze niečo ne­vhod­né, môžu sa na ňu obrá­tiť s podnetom,“ uzat­vára Hekšová z dTestu.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *