Kategórie
Tlačové správy

Nedoručenie vopred zaplateného tovaru

S rastúcou dostupnosťou a popularitou bez­ho­to­vos­tných platieb stúpa počet kúpnych zmlúv, kde je tovar spotre­bi­te­ľom zapla­tený vopred.

Aj keď je platba dobierkou stále hojne využívaná, vyskytujú sa už i e-shopy, kde dobierka nie je možná, a dá sa využiť len platba kartou alebo prevodom. Bez­ho­to­vostné platby vopred sú rýchle, ľahké a po­ho­dlné. Nasky­tujú sa však aj isté riziká. Naj­čas­tej­ším rizikom je situácia, keď spotrebiteľ zaplatí vopred, potom však podnikateľ nedodá tovar, aj keď peniazmi už disponuje. Čo môžu spotre­bi­te­lia v takých situáciách robiť?

Povinnosť zaplatiť, ale takisto povinnosť dodať tovar

Objednávkou tovaru je s podnikateľom uzatvorená kúpna zmluva. Povin­nosťou spotre­bi­teľa je potom zaplatiť do­hod­nutú cenu. Povin­nosťou pod­ni­ka­teľa je zase dodať tovar v do­hod­nu­tom termíne. Tento termín môže byť uve­dený na stránke pod­ni­ka­teľa, v jeho obchodných pod­mien­kach alebo priamo v zmluve.

„Nemusí však byť stanovený vždy, v takom prípade musí podnikateľ dodať tovar bez zby­toč­ného odkladu, naj­neskôr do 30 dní,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, ria­di­teľka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

Pokiaľ podnikateľ tovar nedodá v rele­van­tnom ter­míne, ocitne sa v omeškaní.

V tejto situácii je pre spotrebiteľa poväčšine najvhodnejším postupom sta­no­viť podnikateľovi dodatočnú primeranú lehotu a vyzvať ho, aby splnil, čo dlhuje. Pokiaľ totiž tovar nedodá ani v tejto dodatočnej lehote, spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy, čím sa kúpna zmluva tzv. ruší od samotného začiatku objednávky. Malo by tak dôjsť k vráteniu všetkého, čo bolo plnené, a podnikateľ je teda povinný vrátiť peniaze, ktoré obdržal.

Alternatívne, pokiaľ spotrebiteľ tovar zakúpil dištančným spôsobom, tzn. cez internet či po telefóne, môže odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ako­náhle spotre­bi­teľ od zmluvy odstúpi, má podnikateľ lehotu 14 dní na to, aby peniaze vrátil.

Keď podnikateľ nevracia, čo má

Pokiaľ podnikateľ aj napriek tomu peniaze nevracia, ponúka sa spotre­bi­te­ľovi možnosť využitia služby „chargeback“. Pripadá však v úvahu iba v prípade, že spotrebiteľ platil kartou. Pokiaľ tomu tak je, môže kontaktovať banku, ktorá jeho kartu vydala, a peniaze naspäť získať od nej, namiesto od podnikateľa.

„Služba je však viazaná na špecifické podmienky a spotre­bi­te­ľovi tak nemusí byť vždy vyhovené,“ upo­zor­ňuje Eduarda Hekšová.

Pokiaľ podnikateľ svoje povinnosti neplní, je možné tiež podať podnet na Slo­ven­skú obchodnú inšpekciu, ktorá má v kompetencii prešetrenie prípadov, či nedošlo k porušeniu zákona, a prípadne podnikateľa pokutovať. Obchodná inšpekcia sprostredkováva tiež službu mimo­súd­neho riešenia sporov (tzv. ADR), kde vykonáva prostredníka medzi spotre­bi­te­ľom a pod­ni­ka­te­ľom, a snaží sa o urov­na­nie sporu zmierom. Službu urovnania sporu zmierom poskytuje tiež orga­ni­zácia dTest na stránke Vaše sťažnosti. Ako posledné riešenie pred samotným súdnym sporom odpo­rú­ča­me zaslanie pred­ža­lob­nej výzvy pod­ni­ka­te­ľovi.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *