Kategórie
Tlačové správy

V digitálnom svete platíme i osobnými údajmi

dTest vyhlasuje 16. ročník štu­den­tskej sú­ťa­že.

Spotreba pre život
Súťaž Spotreba pre život.

V rámci súťaže Spotreba pre život určenej kolektívom štu­den­tov stred­ných a od­bor­ných škôl sa toho roku usku­toční už šestnásty ročník súťaže v tvorbe vzo­ro­vého čísla spotre­bi­teľ­ského ča­so­pisu pre mlá­dež.

Život sa čím ďalej, tým viac presúva do digi­tál­neho sveta. Pokiaľ si objed­náte digitálny obsah alebo službu, máte obdobne ako v prí­pade aké­ho­koľ­vek iného tovaru právo ho rekla­mo­vať. Ale kde a ako? Odlišuje sa nejako rekla­má­cia bežného tovaru od rekla­má­cie toho digi­tál­neho? To by mali vrstov­ní­kom vysvetliť účastníci súťaže vyhlá­se­nej spotre­bi­teľ­skou orga­ni­zá­ciou dTest na tému Život a práva v di­gi­tál­nej ére. Tri víťazné tímy za od­menu navštívia sídlo Európskeho par­la­mentu v Bru­seli.

Kto chce získavať bezpečné a kvalitné výrobky či služby, mal by byť schopný si k nim infor­má­cie nájsť, overiť a využiť.

„Na internete nakupujeme najrôznejší tovar, digitálne produkty či služby. Sťa­hu­jeme si z inter­netu digi­tálny obsah a s ním potom určitým spô­so­bom za­ob­chá­dzame, teda vy­u­ží­vame digi­tálne služby. Predtým bežný tovar sa stáva tovarom s di­gi­tál­nymi vlastnosťami, napríklad nie je tele­vízia ako tele­vízia,“ približuje toho­ročnú tému ria­di­teľ­ka spotre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest Eduarda Hekšová a po­kra­čuje: „Často máme dojem, že nie­ktoré výrobky či služby sú zadarmo. Zvy­čajne však za ne platíme svojím súkromím a osob­nými dátami. Ako ich obchodníci môžu využiť? A kto a ako ich môže dajme tomu i zneužiť?“

Súťažiaci sa môžu zamerať nielen na nové pojmy a práva spotre­bi­te­ľov s nimi spo­jené, ale takisto sa zamyslieť, či platby za to­var či službu osob­nými údajmi sú vždy výhodné a či ne­ne­sie pre nich tiež ne­jaké riziká.

Súťaž Spotreba pre život vyhlasuje dTest pre štu­den­tov gym­ná­zií a stred­ných škôl, vyšších odborných škôl a žiakov odborných učilíšť. Môžu sa jej ale zúčastniť samo­statne i štu­denti a žiaci zapojení do rôz­nych foriem mimo­škol­ských odborných aktivít. Každý súťažný kolektív repre­zen­tuje troj­členný redakčný tím a dospelý koor­di­ná­tor. Toho­ročný šestnásty ročník sa pre sú­ťa­žia­cich otvoril 2. ja­nu­ára 2024.

Súťaží sa v tvorbe vzorového vydania spotre­bi­teľ­ského ča­so­pisu pre mlá­dež.

„Študenti v ňom môžu zúžitkovať vlastné skúsenosti. Dnešná mladá ge­ne­rá­cia s tech­no­ló­giami vyrástla, ale žiaľ sa už od detstva mohla stretnúť i s ta­kými problé­mami, ako je kyber­ši­kana alebo kyber­šmejdi (po­čí­ta­čo­ví pod­vod­níci). V ča­so­pise sa tak súťažiaci môžu venovať i tomu, čo sa za týmito pojmami skrýva a ako sa brániť. Rov­nako sa môžu súťažiaci zamyslieť, ako udržať digitálny život na uzde a ako nastaviť rov­no­váhu medzi on­line a off­line životom,“ opisuje Eduarda Hekšová.

Súťažný časopis má mať v tlačenej podobe formát A4, osem až dva­násť čís­lo­va­ných strán obsahu a štyri strany obálky. Spra­co­vané ča­so­pisy môžu súťažné tímy zasielať do po­lo­vice marca tohto roku. Potom odborná porota vyberie päť súťažných časo­pi­sov, ktorých autori dostanú vecné ceny ve­no­vané vyhla­so­va­te­ľom súťaže. Prvé tri kolek­tívy získajú spolu so svo­jimi koor­di­ná­tormi ako odmenu zájazd do sídla Európskeho par­la­men­tu v Bru­seli. Každá zúčastnená škola obdrží zadarmo pred­platné tla­če­nej verzie ča­so­pisu dTest pre násle­du­júci školský rok.

Organizácia dTest vyhlasuje tento rok súťaž pod záš­ti­tou Českého tele­ko­mu­ni­kač­ného úradu a kvestora Európskeho par­la­mentu Marcela Kolaju. Viac infor­má­cií o sú­ťaži náj­dete na stránke Spotřeba pro život.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *