Kategórie
Tlačové správy

Hlasovanie verejnosti v anticene Sexistický kix je otvorené

Iniciatíva vyzbierala 102 nominácií na anti­cenu. Verejnosť o nej môže hlasovať do 12. no­vem­bra 2023.

Do šiesteho ročníka anticeny vyzbierala iniciatíva Sexistický kix 102 reklám so se­xis­tickými prvkami. Verejnosť o nich môže hlasovať na webovej stránke anticeny a roz­hod­núť tak o tom, ktorému zadá­va­te­ľovi bude udelená anticena. Okrem anticeny, o ktorej rozhodne hlasovanie verejnosti, bude iniciatíva udeľovať aj anti­cenu odbornej poroty zloženej z expertiek a expertov v oblasti rodovej rovnosti a marketingu. Zároveň vyberie aj pozitívne ocenenie pod názvom Kumšt bez sexizmu a venuje ho zadá­va­te­ľovi, ktorého reklama bude príkladom rodovo ne­ste­reo­typ­nej reklamy.

Výsledky iniciatíva vyhlási 22. novembra 2023 – v tomto týždni sa začne 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (25. no­vem­bra – 10. de­cem­bra 2023). Na vy­hlá­sení sa môžete zúčastniť v bra­tis­lavskej A4 – Priestore súčasnej kultúry.

„Sexizmus je v spoločnosti rozšírený jav, ktorý zasahuje do všetkých sfér nášho života. Objavuje sa v reklamách, no možno ho vnímať aj v aktuálnej situácii súvisiacej s voľbami. Bol prítomný v pred­vo­lebných kampaniach, v agende viacerých politických strán a premietol sa aj do nízkeho zastúpenia žien v parlamente, ktoré je dlhodobým problémom. Keby zastúpenie žien v parlamente rástlo takým tempom ako doteraz, 50% zastúpenie dosiahneme za dlhých 117 rokov,“ uviedla Diana Soták Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Doplnila, že aktuálne sa do parlamentu dostalo 33 žien, čo je na Slovensku síce historicky najviac, no stále ide o pod­prie­merné číslo v rámci Európskej únie.

„Dehumanizáciu, sexizmus a ponižovanie na základe rodu vidieť tiež v reklamách, ktoré sú, podobne ako otvorene nepriateľský aj tzv. láskavý sexizmus v po­li­tike, zrkadlom našej spo­loč­nosti. Dávame preto ľuďom priestor, aby vyjadrili svoje nie a dali najavo, že si sexizmus vo ve­rej­nom priestore neprajú,“ povedala Jitka Dvořáková, spo­lu­orga­ni­zá­torka anti­ceny Sexistický kix.

Rodové stereotypy ako nástroj útlaku

Jedným z najčastejšie používaných sexistických prvkov sú rodové stereotypy. Reklamy, postavené na nich, striktne oddeľujú mužské a ženské roly či dokonca svety, pričom za ženské sa považujú tie, ktoré súvisia so starostlivosťou o rodinu a domácnosť. V kontexte spoločenskej atmosféry má aj takéto zobrazovanie vplyv na už zmienené zastúpenie žien vo verejnom priestore a v politike. Politicky aktívne ženy často čelia vyhrážkam, násiliu či pod­ko­pá­vaniu ich kom­pe­tencie s odkazom, aby sa vrátili k sporáku a deťom.

Či už vnímame stereotypy v kontexte zastupiteľskej politiky, alebo na nás pôsobia cez bilbordy, ich repro­dukcia prispieva k udržiavaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti. Príkladmi rodovo ste­reo­typných reklám tohto ročníka anti­ceny sú napríklad vizuál spo­loč­nosti NAY i reklamy menších zadá­va­teľov pod názvom PopoluškyBrest Trade.

Reklamy najčastejšie sexualizujú ženy

Aj reklamy založené na sexualizácii ľudí majú negatívny vplyv na spoločnosť. Prispievajú najmä k nor­ma­li­zo­vaniu vnímania žien ako sexuálnych objektov. V aktu­álnom ročníku obsahuje spomedzi 102 nomi­nácií prvok sexua­li­zácie až 53 reklám. Sú medzi nimi vizuály malých i väčších značiek, napríklad super­market Kaufland, auto­mo­bilka Peugeot, elektro­obchod OKAY, ale aj bilbord kovošrotu.

Hlasovanie v anticene ponúka verejnosti nástroj, ako povedať nie sexizmu

Ohradiť sa voči sexistickej reklame možno aktuálne hlasovaním v anticene Sexistický kix. Verejnosť tak môže vyjadriť svoj postoj k sexizmu vo verejnom priestore. Výsledky hlasovania oznámime 22. novembra 2023 v bratislavskej A4 – Priestore súčasnej kultúry.

Okrem možnosti nominovať a hlasovať v anticene môže verejnosť využiť aj ďalšie nástroje na vyjadrenie nesúhlasu s ponižujúcimi reklamami na základe rodu. Môže napríklad podať podnet na Radu pre reklamu (RPR), ktorej zistenia majú odporúčací charakter, alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá môže za porušenie zákona udeliť aj pokutu.

Foto:

Nominácia na Sexistický kix (NAY)
Nominácia na Sexistický kix (NAY).
Nominácia na Sexistický kix (Popolušky)
Nominácia na Sexistický kix (Popolušky).
Nominácia na Sexistický kix (Brest Trade)
Nominácia na Sexistický kix (Brest Trade).
Nominácia na Sexistický kix (Okay)
Nominácia na Sexistický kix (Okay).
Nominácia na Sexistický kix (Kovošrot Majkov)
Nominácia na Sexistický kix (Kovošrot Majkov).

O anticene Sexistický kix:

Sexistický kix poukazuje na skutočnosť, že zobrazovanie ľudí znevažujúcim či stereotypizujúcim spôsobom na základe rodu nepatrí do verejného priestoru. Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje.

O iniciatíve Sexistický kix (o. z. Bez sexizmu):

Iniciatíva Sexistický kix vznikla v roku 2016 pod hlavičkou mimo­vládnej orga­ni­zácie Aliancia žien – Cesta späť. Od roku 2021 funguje samostatne a rovno­mennú anticenu Sexistický kix organizuje ako občianske združenie Bez sexizmu. Združenie sa sformovalo z tímu, ktorý anticenu organizoval od jej vzniku. Spolupracuje s mimovládnou organizáciou ASPEKT.

Projekt podporili:

Aspekt
Ministerstvo spravodlivosti SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spra­vod­li­vosti SR v rámci dotačného programu na pre­sa­dzo­vanie, pod­poru a ochranu ľudských práv a slobôd a na pred­chá­dza­nie všetkým formám diskri­mi­nácie, rasizmu, xeno­fóbie, anti­se­mi­tizmu a ostatným prejavom into­le­rancie. Za obsah tohto doku­mentu výlučne zod­po­vedá Bez sexizmu.


Autor: Jitka Dvořáková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *