Kategórie
Tlačové správy

Kávu nemožno nahradiť kofeínovými tabletkami

Jej efekt je komplexný.

Káva zo zberu
Káva zo zberu.
Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko.

Vedci skúmali kávičkárov, aby po­cho­pili, či efekt bde­losti zá­vi­sí len od sa­mot­ných vlastností kofeínu.

Fakty:

  • Kofeín blokuje receptory neuro­trans­mi­tera na­zý­va­ného ade­no­zín, čo zvy­šuje hla­diny iných neuro­trans­mi­te­rov v mozgu, ktoré re­gu­lujú hla­dinu energie vrá­tane do­pa­mínu.
  • Niektoré výskumy naznačujú, že pra­vi­del­ná kon­zu­má­cia kávy by mohla byť dlho­dobo spo­jená so zní­že­ným ri­zi­kom vzniku cukrovky 2. typu.
  • Podľa cirkadiánneho rytmu a hla­dín kor­ti­zolu by sme mali piť rannú kávu až medzi 9.30 a 11.30 h.

Pre mnohých ľudí sa deň začne až vtedy, keď si do­prajú svoju rannú kávu. O káve ľudia často ho­vo­ria, že sa po jej vy­pití cítia na­bu­de­nejší, vedia sa lepšie kon­cen­tro­vať a mys­lieť, takže ju pijú, aby sa pre­bu­dili a zlep­šili svoj výkon. Por­tu­gal­skí vedci skú­mali ká­vič­ká­rov, aby po­cho­pili, či tento efekt bde­losti zá­visí od sa­mot­ných vlastností kofeínu alebo ide o zá­ži­tok z cel­ko­vého pitia kávy.

Testovanie magnetickou re­zo­nan­ciou

Vedci z rôznych univerzít v Por­tu­gal­sku a Špa­niel­sku sa roz­hodli otes­to­vať, či káva a ko­feín vplý­vajú na náš mozog po­dob­ne alebo sú v hre aj ďal­šie fak­tory. Ich vý­sled­ky publi­ko­vali v ča­so­pise Fron­tiers in Be­ha­vio­ral Neu­ro­science.

Vedci otestovali ľudí, ktorí pili mini­málne jednu šálku kávy denne, a po­žia­dali ich, aby sa zdržali je­de­nia jedál ob­sa­hu­júcich ko­feín alebo pitia ko­fe­íno­vých ná­po­jov naj­menej tri ho­diny pred za­ča­tím štúdie. Od účastníkov zhro­maž­dili so­cio­de­mo­gra­fické údaje a potom uro­bili dve krátke funkčné MRI vy­šet­renia – jedno pred a jedno 30 minút po užití ko­feínu alebo vy­pití štan­dar­di­zo­va­nej šálky kávy. Počas funkčných vy­šetrení mag­ne­tickou re­zo­nan­ciou mali účastníci nechať svoje myš­lienky len tak pri­ro­dzene blúdiť.

Z dôvodu známych neurochemických účinkov pitia kávy vedci oča­ká­vali, že ľudia, ktorí pred testom vy­pili kávu, budú mať vyš­šiu in­teg­ráciu neu­ró­no­vých sietí, a to najmä v čas­tiach pre­fron­tál­nej kôry, ktorá sa spája s vý­kon­nou pa­mä­ťou.

Aktivita rôznych oblastí

Odborníci zistili, že rovnako káva, ako aj čistý ko­feín zni­žo­vali akti­vitu neu­ró­novej siete ozna­če­nej DMN (z ang­lic­kého Default Mode Network). Je to druh siete, ktorá je naj­ak­tív­nejšia v čase bde­lého od­dychu, teda keď sa na nič kon­krétne ne­sús­tre­díme a ne­chá­vame našu myseľ len tak ply­núť. Zní­žená ak­ti­vita teda na­po­vedá, že sme pri­pra­vení prejsť z od­po­činku do re­žimu úloh.

Pitie kávy navyše zvýšilo aktivitu vo vi­zu­ál­nej sieti a v ob­las­tiach za­po­je­ných do po­zor­nosti, kom­plex­nom rie­šení prob­lémov a pra­cov­nej pa­mäti. Po­dob­ná ak­ti­vácia však ne­na­stala, keď účas­tníci užili iba kofeín. Inými slo­vami, ak sa chcete cítiť nie­len bdelí, ale aj pri­pra­vení rie­šiť prob­lémy a chcete za­po­jiť kog­ni­tív­ne mys­le­nie, sa­mot­ný ko­feín vám ne­po­môže – treba na to šálku kávy.

Podobné účinky môžu mať aj iné nápoje ob­sa­hu­júce ko­feín. Nie­ktoré sú však špe­ci­fické len pre pitie kávy. Prav­de­po­dob­ne sú v hre tiež iné fak­tory, ako je na­príklad kon­krétna vôňa a chuť nápoja alebo psy­cho­lo­gické oča­ká­vania spo­jené s kon­zu­má­ciou kávy, ktoré nám po­má­hajú na­bu­diť sa.

Téme kávy, konkrétne molekule akryla­midu v nej, sa ve­nuje i nové číslo ča­so­pisu Quark (ma­ga­zín o vede a tech­nike).

Zdroje pre článok: SciTechDaily, The Tico Times a Healthline.


Autorka: (JM), Veda na dosah.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *