Kategórie
Osobné

Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy?

Profesor Zevit vymyslel čudesnú teóriu.

Keď som dávnejšie napísal článok Adam, Eva, rebro a tak?, ne­tu­šil som, že raz sa dozviem pi­kan­tný názor od pro­fe­sora Zionyho Zevita.

Nábožní (teisti) musia mať „radosť“ z jeho názoru.

Ziony Zevit totiž tvrdí, že Eva ne­bo­la stvo­rená z Ada­movho rebra. Podľa neho ide o chybný preklad z pô­vod­nej heb­rej­činy. Heb­rej­ské slovo „tsela′“ sa síce pre­kladá ako rebro, ale on si myslí, že toto slovo pou­ka­zuje na údy (kon­ča­tiny), ktoré trčia do strán pri vzpria­menom ľudskom tele. Teda ruky, nohy, a v prí­pade mužov i penis.

Vtipné na tom je, že tisíce rokov na také čosi ne­po­mys­lel ani jeden žid, alebo kto­koľ­vek, kto vie heb­rej­sky.

Ziony Zevit, Ph.D., je významný pro­fe­sor bib­lic­kej li­te­ra­túry a se­ve­ro­zá­pad­ných se­mit­ských ja­zy­kov na Ame­ric­kej ži­dov­skej uni­ver­zite (Ame­ri­can Je­wish Uni­ver­sity) v Bel-Air v Ka­li­for­nii v USA.

Biblická archeologická spoločnosť (Bib­li­cal Archae­o­logy So­ciety) uve­rej­nila 15. sep­tem­bra 2015 článok Príbeh Adama a Evy: Skade po­chá­dza Eva? (The Adam and Eve Story: Eve Came From Where?) s pod­ti­tulom Adam a Eva v Biblii (Adam and Eve in the Bible).

V článku sa píše:

“The Hebrew word that is traditionally translated as ‘rib’ is tsela′. Ziony Zevit, Distinguished Professor of Biblical Literature and Northwest Semitic Languages at American Jewish University in Bel-Air, California, believes that this translation is wrong, as do many scholars. It was first translated as ‘rib’ in the Septuagint, a Greek translation of the Hebrew Bible from the mid-third century B.C.E. However, a more careful reading of the Hebrew word for ‘rib’ in the Adam and Eve story suggests that Eve was created from another, very different, part of Adam′s anatomy−his os baculum (penis bone).”

Profesor si myslí, že po­zor­nej­šie čí­tanie heb­rej­ského slova „rebro“ v bib­lic­kom prí­behu o Ada­movi a Eve nazna­čuje, že Eva bola vytvo­rená z inej, veľmi od­liš­nej časti Ada­movho tela. Z jeho „os ba­cu­lum“, čiže z kosti v pe­nise.

Profesor vychádza z poznatku, že pe­ni­sová kosť, ktorá je prí­tomná u nie­kto­rých ci­cav­cov, u člo­veka chýba, ale je prí­tomná u ostatných pri­má­tov ako sú gorily alebo šim­panzy. Kosť vo vnútri penisu umož­ňuje samcom dlhé pá­re­nie so sa­mi­cou, čo môže byť vý­ho­dou pri nie­kto­rých ko­pu­lač­ných stra­té­giách.

Archív:

Ziony Zevit
Ziony Zevit (záznam z 1. januára 2016).
Ziony Zevit (záznam z 13. augusta 2023)
Ziony Zevit (záznam z 13. augusta 2023).
Biblická archeologická spoločnosť (15. 9. 2015)
Biblická archeologická spoločnosť (15. 9. 2015).
Biblická archeologická spoločnosť
Biblická archeologická spoločnosť (11. 6. 2023).

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uve­rej­ne­ný 1. 1. 2016.

Jedna odpoveď na “Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy?”

[…] Myslel som si, že v 21. sto­ročí už budú ľudia ro­zum­nejší. Žiaľ, stále sa ob­ja­vujú rôzni blu­dári, ktorí si na­mýš­ľajú, že čím väčší ne­zmy­sel vy­mys­lia, tým viac zaujmú ve­rej­nosť. Po­dobne ako sa snaží pro­fe­sor Zevit zaujať ve­rej­nosť fikciou, že Eva bola „vy­ro­bená“ z Ada­movho penisu. Veď si pre­čí­tajte článok Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvo­re­nie Evy? […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *