Kategórie
Tlačové správy

Opatrenia vlády na efektívne čerpanie eurofondov prinášajú výsledky

Najväčší nárast v čerpaní má re­gio­nálny ope­račný program IROP, ktorý riadi MIRRI SR.

Opatrenia, ktoré zaviedla vláda Ľudovíta Ódora na zrých­le­nie čer­pa­nia euro­fondov, fungujú. Z cel­ko­vej alo­kácie 14,5 miliardy eur je v sú­čas­nosti zo starých euro­fondov vy­čer­pa­ných spolu 10,81 miliardy eur.

Od nástupu vlády pred dvoma mesiacmi čerpanie stúplo o 593 miliónov eur, čo je nárast o 4,1 %. V júni sme z euro­fondov vyčerpali takmer štyri­krát viac ako sme čerpali v apríli alebo v máji. Zo starých euro­fondov ostáva do konca roka ešte stále dočerpať 3,7 miliardy eur. Po dnešnom ro­ko­vaní vlády o tom in­for­mo­vali premiér Ľudovít Ódor, pod­pred­sed­níčka vlády pre Plán obnovy a odol­nosti a vyu­ží­vanie euro­fondov Lívia Vašáková a minister investícií Peter Balík. Vláda vy­hod­no­cuje stav čerpania do­bie­ha­jú­cich euro­fondov každé dva týždne od za­čiat­ku júna.

Najväčší nárast v čerpaní od začiatku júna zazna­me­nal Inte­gro­vaný re­gio­nálny ope­račný program (IROP), ktorý riadi Mi­nis­ter­stvo in­ves­tícií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR). Čer­pa­nie v re­gio­nál­nom programe IROP narástlo o takmer 13 %, čo je zvý­še­nie čer­pa­nia o 246 miliónov eur.

„Potvrdzuje sa tak to, čo sme pred­po­kla­dali, že náš In­teg­ro­vaný re­gio­nálny ope­račný program má naj­lepšie pred­po­klady, aby sme z neho využili všetky zostá­va­júce prostriedky. Zaviedli sme v ňom via­ceré systémové opatrenia, ktoré sú účinné a pri­ná­šajú výsledky,“ vyhlásil minister investícií Peter Balík.

„Jedným z týchto opatrení je zjed­no­du­še­nie postupu pre fá­zo­vanie pro­jektov. Par­la­ment schválil novelu z dielne nášho ministerstva, vďaka čomu sa euro­fondové projekty, ktoré sa nestihnú dokončiť do konca tohto roka, môžu fi­nan­covať aj z nových euro­fondov. Na do­fi­nan­co­vanie už predtým zazmluv­ne­ných pro­jek­tov ne­bude nutné opäť vy­hla­so­vať nové výzvy. Zachrá­nime tak pro­jekty, od ktorých by inak pri­jí­ma­telia museli odstúpiť,“ vysvetlil minister.

Na to, aby na konci roka prepadlo čo naj­me­nej zo starých euro­fondov, slúžia aj ďalšie opatrenia. V programe IROP je to najmä presun ne­zazmluv­ne­ných a ne­vy­čer­pa­ných euro­fondov na iné dôležité ciele. Konkrétne ide o 244 miliónov eur na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny (ini­cia­tíva FAST-CARE) a presun 76 miliónov eur na pomoc zra­ni­teľ­ným do­mác­nos­tiam počas ener­ge­tickej krízy (ini­cia­tíva SAFE).

„Taktiež sme posilnili odborné kapacity, aby sme samo­správam a ďalším pri­jí­ma­te­ľom umož­nili do­čer­pať staré euro­fondy; a tiež im po­má­hame pri prí­prave pro­jektov, s ktorými sa chcú uchádzať o nové euro­fondy z Programu Slovensko. Veľmi nám záleží na tom, aby regióny a samo­správy mali v našom mi­nis­ter­stve silného partnera, ktorý stojí pri nich a pomáha im,“ zdôraznil minister Balík.

Ďalším dôležitým opatrením na záchranu euro­fondov je možnosť na­vý­šenia euro­fondových pro­jektov v dôsledku nárastu cien sta­veb­ných ma­te­riálov. V programe IROP sme doteraz schválili 78 do­da­toč­ných príspevkov v cel­ko­vej výške 27,2 milióna eur. Podarilo sa tak zachrániť roz­vo­jové pro­jekty obcí a krajov v objeme takmer 210 miliónov eur a schva­ľo­vanie ďalších žiadostí je v pro­cese.

Za uplynulé dva mesiace sa podarilo tiež znížiť riziko v ďalších ope­rač­ných programoch. Konkrétne: významný nárast čer­pa­nia zazna­me­nal ope­račný program In­te­gro­vaná infra­štruk­túra, kde sa čer­pa­nie zvýšilo o 234 miliónov eur, teda o 3,89 %. V programe, ktorý je v gescii ministerstva dopravy, zastrešuje MIRRI SR prioritnú os 7 – Infor­mačná spo­loč­nosť (PO7). Na základe ini­cia­tívy zo  strany MIRRI SR pri­jí­ma­telia prijali účinné opatrenia na zrých­le­nie rea­li­zácie pro­jektov tak, aby na konci programového obdobia ne­pre­padli z prio­rit­nej osi 7 žiadne prostriedky.

Vláda SR začiatkom júna informovala o reálnej hrozbe, že Slovensko naprieč všetkými programami nestihne vyčerpať 800 miliónov eur.

„Cieľom všetkých opatrení, ktoré sme prijali, je zabrániť prepadu euro­fondov. Avšak, ne­mô­že­me si zatvárať oči pred reál­nou hrozbou, že významná časť euro­fondov pre­padne. Čer­pa­nie zazmluv­ne­ných pro­jektov závisí najmä od pri­jí­ma­teľov, s ktorými sú uza­tvo­rené zmluvy. Zároveň, zod­po­ved­nosť za čer­pa­nie v jed­not­li­vých ope­rač­ných programoch majú aj jed­not­livé ria­diace a spro­stred­ko­va­teľské orgány, teda jed­not­livé mi­nis­ter­stvá,“ uviedol minister Balík.

Na týchto pravidelných rokovaniach vlády k euro­fondom sú preto pri­jí­mané kon­krétne úlohy a uz­ne­se­nia pre jed­not­livých ministrov, ktoré po­má­hajú znížiť toto riziko.

MIRRI SR intenzívne pracuje aj na plnení svojich míľnikov v Pláne obnovy a odol­nosti, a to v jeho Kom­po­nente 17: Di­gi­tálne Slo­ven­sko (štát v mo­bile, ky­ber­ne­tická bez­peč­nosť, rýchly inter­net pre každého, di­gi­tálna eko­no­mika). V júli splníme ďalší míľnik – uzavrú sa zmluvy o poskyt­nutí prostriedkov me­cha­nizmu na vy­tvo­re­nie siete Európskych centier di­gi­tál­nych ino­vá­cií a ich pod­pory na Slo­ven­sku.

Intenzívne sme naštartovali aj nové euro­fondy. Z Programu Slovensko sú vy­hlá­sené už prvé štyri výzvy. Z nich tri vy­hlá­silo MIRRI SR, a to na lepšie odborné vzdelávanie pre trans­for­mu­júce sa regióny, na obnovu ciest II. a III. triedy a na mo­der­nej­šie základné školy. Pripravuje sa vy­hlá­senie ďalších výziev ešte do konca leta.

„Tak, ako robíme všetko pre záchranu každého eura zo starých euro­fondov, tak sa rovnako snažíme, aby nové euro­fondy prišli do každého regiónu čo najskôr a plá­nu­jeme vy­hlá­siť čo naj­viac nových výziev. Chceme tým predísť problémom s čer­pa­ním na konci progra­mo­vého ob­do­bia,“ dodal minister Balík.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Opatrenia vlády na efektívne čerpanie eurofondov prinášajú výsledky”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *