Kategórie
Tlačové správy

Tretia výzva z Programu Slovensko

Na kvalitnejšie a bezpečnejšie cesty ide z tretej výzvy z Programu Slovensko až 31 miliónov eur.

V poradí tretia výzva z Programu Slovensko je určená na re­konštruk­ciu, mo­der­ni­záciu a výstavbu ciest II. a III. triedy, vrátane mostov v siedmich krajoch, ktoré sa môžu uchádzať spolu o 31 miliónov eur.

„Obnova našich ciest patrila medzi dôležité priority už počas rokovaní s Európskou komisiou o novom programovom období. Investície do tejto oblasti boli u nás dlho­dobo zanedbávané a pod­ce­ňo­va­né. Vďaka Programu Slovensko je na podporu skvalitnenia ciest II. a III. triedy teraz určených takmer 170 miliónov eur. Väčšina, až takmer 165 miliónov, ide na rozvoj dopravného spojenia v menej rozvinutých regiónoch. Tie majú teraz historickú príležitosť zvýšiť kvalitu života pre svojich obyvateľov a pod­po­riť miestnu ekonomiku,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík.

Najnovšia výzva je určená práve pre menej rozvinuté regióny. Bratislavský kraj a hlavné mesto do nej nespadajú. Sú síce vlastníkmi ciest II. a III. triedy, no patria medzi viac rozvinuté regióny. Pre tie je z Programu Slovensko na tento účel vyčlenených 5 miliónov eur.

Na obnovu a výstavbu ciest II. a III. triedy je z výzvy určených 21 miliónov eur a na re­konštruk­ciu a mo­der­ni­záciu mostov 10 miliónov eur. Podmienkou pre projekty zamerané na odstrá­ne­nie nehodových úsekov a prestavbu ne­vy­ho­vu­jú­cich križovatiek je bezpečnostný audit alebo bezpečnostná inšpekcia. Súčasťou projektov môže byť aj žiadosť o fi­nan­co­va­nie prípravy projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Výzva z Programu Slovensko na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy a mostov v správe vyšších územných celkov a mesta Košice je v poradí treťou z Programu Slovensko. Viac o nej, ako aj o predošlých dvoch výzvach zameraných na podporu odborného vzdelávania a zlepšenie života marginalizovaných rómskych komunít možno nájsť na webovej stránke ITMS2014.sk.

V končiacom sa programovom období podporilo Ministerstvo investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR) z In­tegro­va­ného re­gio­nál­neho operačného programu (IROP), ktorý riadi, rekonštrukciu a mo­der­ni­záciu takmer 1 000 kilo­metrov ciest II. a III. triedy.

Jedným z príkladov, ako môžu euro­fondové projekty zvýšiť kvalitu života v regiónoch, je aj re­konštruk­cia a mo­der­ni­zá­cia cesty horského priechodu Havran, na ktorú išlo vyše 2,5 milióna eur z IROP-u. Nachádza sa neďaleko obce Banka (okres Piešťany) a jeho modernizácia výrazne zlepšila život miestnych obyvateľov. Konkrétne sa z euro­fondov opravil a zmo­der­ni­zo­val 4,4 kilo­metra dlhý úsek cesty II/499 od intra­vi­lánu obce Banka po horský priechod Havran. Úsek je po obnove kvalitnejší, bezpečnejší a zlepšil napojenie na cesty I. triedy. Zlepšenie celkového dopravného prepojenia je jedným z hlavných cieľov euro­fon­do­vých investícií do ciest nižších kategórií. Spolu viac ako 82-kilometrová cesta II/499 patrí medzi dôležité trasy. Začína sa na hra­nič­nom priechode Vrbovce – Javorník do Českej republiky a končí sa v Topoľčanoch na ceste I/64. Spája okresy Piešťany a To­poľ­čany, Trnavský a Nitriansky kraj, a umož­ňuje napojenie na cestu I/61 v Piešťanoch nad­vä­zu­júcu na diaľnicu D1.

„Cesta bola pred rekonštrukciou vo veľmi zlom, až havarijnom stave. V niektorých úsekoch poškodenia cesty spôsobovali časté dopravné kolízie a havárie, neraz aj smrteľné úrazy. Komplexná obnova tejto komunikácie priniesla nielen nový kvalitný povrch, ale i vyššiu bezpečnosť a komfort pri dochádzaní za prácou a do školy do Piešťan zo smeru od Topoľčian a Trenčína,“ ocenila obnovu cesty starostka obce Banka Tatiana Julinyová.

Pre kraje sme s Európskou komisiou vyrokovali aj výhodné úvery na obnovu ciest II. a III. triedy, či mostov; a tiež na kva­lit­nej­šie odborné školstvo. Župy získajú vďaka MIRRI SR na svoje prioritné projekty výhodné úvery zo Slovak Investment Holding (SIH). Úvery zo SIH sú jedným zo záchranných opatrení na efektívne dočerpanie starých euro­fondov. Na dopravné projekty je vyčlenených spolu 56,95 milióna eur a na skvalitnenie stredného odborného školstva je cez úvery spolu určených 3,53 milióna eur.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Tretia výzva z Programu Slovensko”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *