Kategórie
Tlačové správy

Štvrtá výzva z Programu Slovensko

50 miliónov eur zlepší prístup k vzde­lá­va­niu na základných školách.

Bratislava/Kráľová pri Senci – Ministerstvo investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových euro­fondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na pod­po­ru základných škôl, ale aj na bu­do­vanie alebo re­kon­štruk­ciu školských športovísk.

„Podpora kvalitného školstva a vzde­lá­va­nia musí byť prioritou každej vlády. Aj preto prvé výzvy z nových euro­fondov smerujú práve do tejto oblasti. Pred me­sia­com sme vyhlásili výzvu za 46 miliónov eur na pod­po­ru odborného vzde­lá­vania na stredných školách, dnes smeruje 50 miliónov eur na pomoc základným školám. Vďaka novým euro­fondom budú mať žiaci v školách bez­ba­rié­rový prístup, modernejšie učebne, kva­lit­nejšie vybavenie v triedach. Okrem toho aj lepšie pod­mienky pre šport, pretože nová výzva je určená aj na bu­do­vanie a re­kon­štruk­ciu školských športovísk. Chýbajúce alebo ne­vy­ho­vu­júce športoviská trápia dodnes množstvo základných škôl, verím, že najnovšia euro­fondová výzva im pomôže tento problém vyriešiť,“ povedal minister investícií a re­gio­nál­neho rozvoja Peter Balík.

O príspevok z novej výzvy sa základné školy môžu uchádzať s projektmi na podporu rekonštrukcie a mo­der­ni­zácie školských budov, zabezpečenie materiálneho vybavenia a bez­ba­rié­rového prístupu, alebo s projektmi na budovanie či modernizáciu učební. Okrem toho je výzva určená aj na výstavbu a re­kon­štruk­ciu školských športovísk. O podporu v rámci výzvy sa nemožno uchádzať s projektmi na roz­ši­ro­vanie kapacít či zvýšenie energetickej efektívnosti budov, ak to má byť samo­statnú aktivita. Výzva je určená pre základné školy vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja.

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, regionálne úrady školskej správy, obce, mestá a mestské časti, samo­správne kraje, mimo­vládne a ne­zis­kové or­ga­ni­zácie, ale aj fyzické či právnické osoby zo súkromného sektora. Viac informácií o výzve nájdete na stránke ITMS 2014+.

V dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 sme z In­te­gro­va­ného re­gio­nál­neho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI SR, podporili lepšie študijné pod­mienky pre žiakov takmer 590 základných škôl po celom Slovensku.

Jedným z príkladov úspešných euro­fondových projektov je Základná škola v Kráľovej pri Senci, ktorá z výzvy na podporu základných škôl v Bra­tis­lav­skom kraji získala ne­návrat­ný fi­nan­čný príspevok 2 176 000 eur. Vďaka tomu vzniklo v škole sedem nových kmeňových tried a jedna odborná učebňa, kapacita školy sa navýšila o 120 žiakov a počet žiakov v jed­not­li­vých triedach sa znížil. Zároveň sa rozšírila kapacita školskej jedálne, vybudovala sa nová telo­cvičňa, vznikli zbo­rovňa, kabinet, sociálne a technické priestory.

„Prístavbu školy a telocvične obec Kráľová pri Senci nevyhnutne potrebovala najmä z dôvodu zvýšenia kapacít na základné vzdelávanie. S tým súvisela aj nutnosť navýšenia stravovacích kapacít a rozšírenia priestorových možností na vyučovanie telocviku. Vybudovali sme aj viaceré odborné učebne a aj vďaka tomu môžeme poskytovať žiakom moderné vzdelanie. Obrovským benefitom, nielen pre žiakov školy, je využitie všetkých priestorov na rozmanité voľno­časové aktivity,“ zhodnotil starosta obce Kráľová pri Senci Dušan Šebok.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Štvrtá výzva z Programu Slovensko”

Poznámka: Aj keď sa v článku Dobrá správa pre rodičov a deti v Bratislavskom kraji uvádza, že základná škola v Kráľovej pri Senci získala ne­návrat­ný fi­nan­čný príspevok 2 196 000 eur, nakoniec to bolo 2 176 000 eur. V priebehu implementácie projektov dochádza k zmenám projektu a jedným z dôvodov môže byť práve dodatočná úspora (ako napr. úspora z verejného obstarávania, neoprávnené výdavky, finančné opravy a pod.).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *