Kategórie
Tlačové správy

Prvá výzva z Programu Slovensko je vyhlásená

Viac ako 46 miliónov eur pôjde na pod­po­ru od­bor­ného vzde­lá­va­nia v trans­for­mu­jú­cich sa re­gió­noch.

Výzva z Fondu na spravodlivú trans­for­má­ciu je ur­če­ná pre hornú Nitru, Ko­šický a Bansko­bystrický kraj.

Zo stretnutia v priestoroch SOŠ Handlová.
Zo stretnutia v priestoroch SOŠ Handlová.

Handlová – Nové eurofondy sú spustené. Mi­nister­stvo investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) dnes vyhlásilo prvú výzvu z nového progra­mo­vého obdobia, konkrétne z Fondu na spra­vod­livú trans­for­má­ciu, ktorý je súčasťou Programu Slo­vensko. Viac ako 46 miliónov eur z tejto prvej výzvy ide na pod­po­ru od­bor­ného vzde­lá­va­nia na hornej Nitre (Tren­čiansky samo­správny kraj), v Ko­šickom a Bansko­bystrickom kraji.

„Dnes sme naplno odštartovali Program Slovensko a nové euro­fondy. Pre našu krajinu je nové euro­fondové obdobie je­di­nečnou prí­le­ži­tosťou, ako sa posunúť vpred. Prvá výzva za viac ako 46 miliónov eur je určená na podporu odborného vzdelávania vo vybraných regiónoch oprávnených čerpať z Fondu na spra­vod­li­vú trans­for­má­ciu. Ide teda o hornú Nitru, Košický a Bansko­bystrický kraj. Tento špeciálny fond je určený regiónom a ľudom na riešenie dôsledkov spojených s trans­for­má­ciou, s cieľom posilniť ich kon­ku­ren­cie­schop­nosť pri pre­cho­de na zelenšiu eko­no­mi­ku,“ oznámil minister investícií Peter Balík.

„Práve kvalitné odborné vzdelávanie je základným pred­po­kla­dom pre to, aby si mladí ľudia našli v regiónoch dobrú prácu, aby ne­od­chá­dzali za lepším životom inam. Konkrétne pre hornú Nitru, kde sa tento rok skončí ťažba hnedého uhlia a jeho vy­u­ží­va­nie, to znamená, že mladí ľudia môžu získať kvalitnejšie vzdelanie a na­do­bud­nú zručnosti v odboroch, ktoré v tomto regióne nahradia banícke povolania. Je čas pripraviť sa na bu­dúc­nosť, pretože trh práce sa mení a naši mladí ľudia potrebujú byť pripravení. Horná Nitra zažije vďaka Fondu na spra­vod­livú trans­for­má­ciu prudký rozvoj zelenšej a udr­ža­teľ­nej eko­no­mi­ky a ener­ge­ti­ky. Práve do týchto oblastí budú smerovať nové euro­fondy,“ povedal minister Balík.

Na hornej Nitre je sedem odborných škôl, ktoré budú oprávnené pri­hlá­siť sa do prvej výzvy z Programu Slovensko, s cel­ko­vou alokáciou 46,2 milióna eur. Pre hornú Nitru je z nej vy­čle­ne­ných 15 miliónov eur, pre Ko­šický kraj takmer 12,8 milióna eur a pre Ban­sko­bystrický kraj viac ako 18,4 milióna eur. Ak bude výzva úspešná, vo Fonde na spra­vod­livú trans­for­má­ciu je možné vytvoriť priestor pre jej navýšenie. Podporu môžu získať stredné odborné, priemyselné a zdra­vot­nícke školy či ob­chod­né akadémie. Do výzvy sa môžu zapojiť aj sa­mot­ní zria­ďo­va­te­lia týchto škôl.

„Výzva z Fondu na spravodlivú transformáciu je je­di­neč­ná v tom, že umožní školám realizovať komplexné projekty. Škola si môže zre­konštru­o­vať priestory a od­bor­né učebne, mo­der­ni­zo­vať ma­te­riál­no-tech­nické vy­ba­ve­nie, ako aj pra­co­vať na ak­tu­a­li­zá­cii vzdelávacích programov. Zároveň môže podporiť svojich učiteľov vo vzde­lá­va­ní v od­bor­ných predmetoch a zvyšovať ich expertízu v danej oblasti, ktorú môžu potom ďalej odovzdávať svojim študentom,“ dodal minister Balík.

Viac informácií o vy­hlá­se­nej výzve náj­de­te na stránke ITMS2014+.


Program Slovensko predstavuje zásadnú reformu čerpania euro­fondov na Slovensku. Šesť hlavných operačných programov sa v ňom spojilo do jedného, s jed­not­nou metodikou a jed­not­nými pravidlami pre ve­rej­né obstarávanie. Najviac z celkovej takmer 13-miliardovej obálky programu je vyčlenených na zelené a klimatické ciele; a zvýšenie ener­ge­tickej bez­peč­nosti (4,2 miliardy eur). Na za­mestna­nosť, kvalitné a in­klu­zív­ne vzde­lá­va­nie a fun­gu­júce sociálne služby je určených 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inte­li­gentnej a bez­peč­nej dopravy, na­prí­klad aj na opra­vy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc pôjdu 2 miliardy eur. Do rozvoja vedy, výskumu, inovácií a di­gi­ta­li­zá­cie sa investuje 1,9 miliardy eur. Na rozvoj kultúry a prí­rod­ného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu či ve­rej­ných športovísk je určených 400 miliónov eur.

Špecifickým cieľom je Fond na spra­vod­livú trans­for­máciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže trans­for­mu­jú­cim sa re­gió­nom, konkrétne hornej Nitre, Ko­šic­kému a Bansko­bystrickému kraju, pri pre­cho­de k zelenšej eko­no­mi­ke. Financie z fondu sú určené na zmier­ne­nie do­pa­dov pre­cho­du na uh­lí­ko­vú neu­tra­litu v jed­not­livých regiónoch a riešenie sociálnych, hospo­dárskych a en­vi­ron­men­tálnych následkov. Podpora z fondu pomôže napríklad pri re­vi­ta­li­zá­cii opustených prie­my­sel­ných oblastí alebo pri roz­vo­ji ino­va­tív­nych odvetví v dotknu­tých regiónoch, ktoré ľuďom zabezpečia kvalitné pracovné miesta.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Prvá výzva z Programu Slovensko je vyhlásená”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *