Kategórie
Tlačové správy

Parlament schválil novelu zákona

Umožní zachrániť eurofondové projekty.

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila dve novely zákonov z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR). Legislatívne zmeny uľahčia financovanie euro­fon­do­vých projektov a pro­jek­tov financovaných zo štátneho rozpočtu; a taktiež umožnia zlepšenie digitálnych služieb štátu pre ob­ča­nov a pod­ni­ka­te­ľov.

Prvým legislatívnym návrhom, ktorý parlament dnes schválil, je novela zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Návrh zákona sa predkladá na základe potreby prepojenia legislatívnej úpravy podpory regionálneho rozvoja a nástrojov implementácie fondov Európskej únie. Chýbajúce prepojenie procesov v ko­neč­nom dôsledku viedlo k ne­mož­nosti nastavenia ne­do­py­to­vé­ho me­cha­nizmu realizácie integrovaných územných investícií v Integro­va­nom regionálnom operačnom programe (IROP), ktorý riadi MIRRI SR. Cieľom novely je tiež zvýšenie miery schopnosti strategického plánovania subjektov územnej samosprávy, ktorá je v sú­čas­nosti nízka. Vďaka novele sa zlepší reakcia na ne­pred­ví­da­teľné situácie – nárast cien hlavne stavebných materiálov či energií – a to zavedením možnosti poskytovania finančných prostriedkov na do­fi­nan­co­va­nie projektov.

„Vďaka schválenej novele sa zjednotia všetky pravidlá pri posky­to­va­ní dotácií a euro­fondov – vznikne tak jednotný strategický dokument aj pre naj­me­nej rozvinuté okresy, ale aj pre in­tegro­va­né územné investície. Partneri si tak môžu strategicky plánovať svoje investičné priority, a to bez ohľadu na to, či budú financované z euro­fondov alebo zo štátneho rozpočtu,“ uviedla štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová.

Za návrh hlasovalo 134 zo 137 prítomných poslancov. Týmto zákonom sa novelizujú aj zákony upravujúce poskytovanie príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a prostriedkov Európskej únie. Vďaka novele bude možné z nových euro­fondov priamo zazmluvniť projekty, ktoré sa nestihnú celé dokončiť včas zo starých euro­fondov, teda do konca roka 2023.

„Fázovanie projektov je dôležitým opatrení, ktoré sme prijali na zá­chra­nu euro­fondov v do­bie­ha­jú­com programovom období. Vďaka našej novele bude možné dokončenie projektov, ktoré sa nestihnú celé zrealizovať do konca tohto roka, financovať z nových euro­fondov z Programu Slovensko. Zabránime tak prepadnutiu významnej časti starých euro­fondov a za­chrá­ni­me projekty, od kto­rých by inak prijímatelia museli odstúpiť,“ povedal minister investícií Peter Balík.

Najväčšou zmenou, ktorú prináša novela, je možnosť priameho zazmluvnenia – pre do­fi­nan­co­va­nie už predtým zazmluvnených projektov nebude potrebné nanovo vyhlasovať výzvy.

„Proces fázovania sa tak zjednoduší a zrýchli,“ uviedol minister Balík.

Po novom poskytovateľ nebude musieť vyhlasovať výzvu a pri­jí­ma­teľ nebude musieť predkladať žiadosť – pre­beh­ne iba jedno­duché posúdenie administratívnych podmienok v zmysle nariadenia.

Ďalšou novelou, ktorú dnes schválil parlament, je novela zákona o informačných technológiách verejnej správy. Hlasovalo za ňu 124 zo 136 prítomných poslancov. Táto novela z dielne MIRRI SR pripravuje posun v automatizácii komunikácie občana so štátom. Uľahčí sa digitalizácia životných situácií – novela úradom (ministerstvám, Generálnej prokuratúre SR, NKÚ, zdravotným poisťovniam a podobne) ukladá povinnosť vzájomne si pri ich zabezpečovaní poskytovať súčinnosť, ako aj posky­to­vať MIRRI SR údaje o stave spracovávaných podaní občanov a podobne. Ministerstvo informatizácie bude proces medzi­rezortnej spolu­práce pri životných situáciách usmerňovať a koor­di­no­vať. Zavedie sa taktiež pre občanov aj pod­ni­ka­te­ľov možnosť auto­ma­ti­zo­va­né­ho sprístupnenia údajov, ktoré o nich eviduje štát vo svojich informačných systémoch, ako aj in­for­má­cie o ich využívaní.

Okrem iného sa ruší poplatok za navýšenie kapacity elektronickej štátnej schránky na portáli Slovensko.sk, ktorú využívajú stá­tisíce pod­ni­ka­te­ľov aj občanov. Za zvý­še­nie kapacity schránky o 1 GB museli užívatelia doteraz platiť poplatok 10 eur ročne. Odteraz bude veľkosť schránky používateľa auto­ma­ticky daná dostupnou kapacitou portálu Slovensko.sk, čím sa posúva používateľský zážitok schránky bližšie k po­pu­lár­nym poskytovateľom e-mailových služieb.

„Naším cieľom je, aby digitálne služby pre občanov boli moderné, jednoduché a bez by­ro­kra­cie. Touto novelou posilňujeme v in­for­ma­ti­zá­cii štátu,“ dodal minister informatizácie Balík.

Novela zákona č. 95/2019 okrem toho zjednocuje a upra­vu­je postup pri rie­še­ní a na­hla­so­va­ní in­ci­den­tov v oblasti ky­ber­ne­tickej bez­peč­nosti. Pre všetky orgány verejnej správy sa upresnia a sprehľadnia povinnosti a zavedú sa pravidlá s dôrazom na pre­ven­ciu pred vznikom kybernetických incidentov.

Taktiež zvyšuje dôraz na už existujúce povinnosti používať jednotný dizajn pre webové sídla verejnej správy; a tiež povinný postup pri elektronizácii služieb. Po novom na vytvá­ra­nie mobilných aplikácií pri ur­če­ných inštitúciách bude dohliadať MIRRI SR.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Parlament schválil novelu zákona”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *