Kategórie
Tlačové správy

Prečo máme viac vdov?

Viac ovdovených žien – ďalšiu prí­le­ži­tosť na sobáš mali vždy viac muži ako ženy!

SODB 2021

Najvyššie zastúpenie ovdovených osôb bolo v prvých po­voj­no­vých rokoch najmä v dôsledku voj­no­vých strát. V roku 1921 ich podiel pred­sta­vo­val 11,1 % oby­va­te­ľov vo veku 16 rokov a viac (224,4-tisíc).

Vzhľadom na dlhodobú existenciu mužskej nadúmrtnosti sú častejšie ovdo­ve­nými ženy než muži. Okrem di­fe­ren­čnej úmrtnosti dô­le­žitú úlohu zohráva aj in­ten­zita, s akou ov­do­vené osoby opa­ko­vane vstu­pujú do man­žel­stva.

Keďže príležitosti na ďalší sobáš mali dlho­dobo vyššie ovdo­vení muži, aj tento proces prispieval k čas­tej­šiemu výskytu ovdo­ve­ných žien v po­pu­lácii Slo­ven­ska. (ŠPROCHA, Majo, 2016.)

Najvyššie zastúpenie mali ovdovené ženy práve v roku 1921, ktoré tvorili 17 % (179,6-tisíc). V po­rov­naní s ovdo­ve­nými mužmi bolo ich zastú­penie o 12,4 p. b. vyššie, ovdovení muži tvorili 4,6 % (44,8-tisíc).

V nasledujúcom období prišlo k poklesu ovdo­ve­ných osôb. Vply­vom zlep­šo­vania sa úmrtnostných pomerov najmä u mužov sa podiel ovdo­ve­ných postupne zni­žo­val až na hod­notu 8,4 % (383,6-tisíc) v roku 2021. Trend o tom, že muži sa po roz­pade vzťahu (či už roz­vo­dom alebo ovdo­ve­ním) ľahšie ženia, potvrdilo aj vy­hod­no­tenie výsledkov o do­mác­nos­tiach. Do­mác­nosti jed­not­liv­cov, ktoré vý­razne v sčí­ta­ní z roku 2021 narástli, tvoria práve staršie ženy nad 55 rokov.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *