Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš z nového Fondu podporí prospešné projekty v Prešovskom kraji viackrát ročne

Tento rok môžu neziskové organizácie, nadácie či ob­čian­ske zdru­že­nia pri­hla­so­vať svoje pro­jekty v prvom ter­míne do 21. au­gusta.

Plzeňský Prazdroj

Veľký Šariš – S cieľom nielen uvariť prvo­triedne pivo, ale ešte adres­nejšie po­má­hať roz­voju do­má­ceho regiónu, mení Pivovar Šariš po­do­bu svojich gran­to­vých ak­ti­vít. Úspešný program Šariš ľuďom, ktorým 20 rokov pod­po­ro­val pros­pešné pro­jekty vo svojom okolí, na­hra­dil Fond Plzeňského Prazdroja Slo­ven­sko. Ten umožní miestnym spolkom a ini­cia­tívam za­bo­jo­vať o fi­nan­čný príspevok viac­krát ročne, vďaka čomu bude schopný rea­go­vať na dianie a potreby v kraji fle­xi­bil­nejšie.

Novovzniknutý Fond Plzeňského Prazdroja Slovensko plynulo pre­vez­me šta­fe­tu po ob­ľú­be­nom gran­tovom programe Šariš ľuďom. Prostred­níc­tvom neho Pivovar Šariš počas 20 rokov pod­po­ril stovky zau­jí­ma­vých pro­jektov kla­dú­cich dôraz na udrža­teľ­nosť, prí­rodu, ži­votné prostredie či kul­túr­ne de­dič­stvo v cel­ko­vej sume približne 370-tisíc eur.

„Rozvoj nášho kraja je jednou z kľú­čo­vých ak­ti­vít Pi­vo­varu Šariš a chceme v ňom po­kra­čo­vať aj na­ďa­lej. Mení sa názov programu, ale cieľ ostáva rov­naký. Záleží nám na po­zi­tív­nych zme­nách v našom okolí, ktoré po­má­hajú nielen ľudom v re­gió­ne, ale zá­ro­veň chránia prí­rod­né bo­hat­stvo, ktoré musíme spolu s tra­dí­ciami za­cho­vať pre ďalšie ge­ne­rá­cie,“ hovorí Grzegorz Komora, ma­na­žér závodu Pivovar Šariš.

Kým dosiaľ Pivovar Šariš udeľoval granty raz ročne, po novom bude komisia o pri­de­lení grantov pre naj­lepšie pri­hlá­sené pro­jekty roz­ho­do­vať viac­krát do roka. Cel­kovo sa na ši­ro­kú škálu ná­pa­dov od eko­lo­gic­kých ini­cia­tív cez návrhy pod­po­ru­júce obnovu tu­ris­tic­kých atrakcií až po voľno­ča­sové ak­ti­vity a ko­mu­nitné po­du­jatia plá­nuje pre­roz­deliť fi­nan­čná čiastka 16-tisíc eur. Maxi­málna výška pod­pory jed­ného pro­jektu pri­tom bude 2 000 eur.

„Doterajšia dlhoročná podpora miestnych ko­mu­nít zo strany Pi­vo­va­ru Šariš bola veľmi prí­nos­ná a po­moh­la ľu­ďom v re­gió­ne zlep­šiť život. Vďaka Šariš ľuďom sa po­da­rilo zre­a­li­zo­vať stovky ve­rejne prospeš­ných pro­jektov v hod­no­te sto­viek ti­sí­cov eur. Verím, že ne­zis­kové or­ga­ni­zácie vyu­žijú nové možnosti získania fi­nan­čnej pod­pory, ktoré im pi­vo­var prostred­níc­tvom Fondu Plzeňského Prazdroja Slo­ven­sko po­núk­ne,“ dopĺňa Viliam Kall, pri­má­tor mesta Veľký Šariš.

Tento rok môžu neziskové organizácie, nadácie či ob­čian­ske zdru­že­nia pri­hla­sovať svoje pro­jekty v prvom ter­mí­ne do 21. au­gusta, druhá uzá­vierka bude 13. no­vem­bra. Pri­hláš­ky je nutné po­dať výhradne prostred­níc­tvom por­tálu E-grant naj­neskôr dva týždne pred za­sad­nutím hod­no­tia­cej ko­mi­sie.

Pivovar Šariš mení podobu svojich gran­to­vých ak­ti­vít. Fond Plzeňského Prazdroja Slo­ven­sko pod­po­rí prospešné pro­jekty v Pre­šov­skom kraji viac­krát ročne.

Autorka: Zdenka Huňady, tlačová hovorkyňa Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *