Kategórie
Tlačové správy

Vyjadrenie k zavádzajúcim informáciám zo strany vlády

Po fiasku na ministerstve vnútra sa vláda s pod­po­rou Progre­sív­neho Slo­ven­ska, SAS a KDH uchyľuje ku klamstvám a za­vá­dza­niu ľudí pri euro­fondoch.

Vláda dnes pred masmédiami tvrdila, že vďaka jej opatreniam sa čerpanie euro­fondov zvýšilo na štvor­ná­so­bok. V sku­toč­nosti je vyššie čer­pa­nie za­lo­že­né predo­všetkým na kľú­čo­vom opatrení pomoci mestám a obciam s migračnou krízou, ktoré v Bruseli pre­sa­dila pred­sed­níčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová a vy­ro­ko­vala zmenu európskej le­gis­la­tívy. Program mi­nis­ter­stvo pri­pra­vilo pod jej vedením a začalo tiež posielať zmluvy stovkám miest a obcí. Vláda sama vo svojom ma­te­riáli uvádza, že tento program pomoci FAST CARE schválila Európska komisia 12. mája 2023, teda ešte za pred­chá­dza­júcej vlády. Program pomoci prispel k čer­pa­niu v júni vo výške 131 miliónov eur. Čer­pa­nie sa zvýšilo aj vďaka nástroju pôžičiek cez Slovak investment holding (SIH), ktorý takisto pre­sa­dila Veronika Remišová a ešte za jej pô­so­benia ho schválila Európska komisia. Ďalším veľkým zvýšením je čer­pa­nie prostriedkov v oblasti dopravy a ino­vá­cií (Ope­račný program Integro­vaná infra­štruk­túra), v ktorom sú pro­jekty pri­pra­vo­vané za mi­nu­lej vlády a ich čer­panie súvisí najmä s roz­be­hom sta­veb­nej sezóny po zime, keďže v čerpaní sa dnes odrážajú faktúry za práce v apríli a máji.

Vláda by sa pri eurofondoch nemala uchyľovať k hoch­štap­lerstvu, a radšej nech sa sústredí na im­ple­men­táciu fi­nan­co­vania pomoci s cenami energií z euro­fondov. Program pri­pra­vený za mi­nu­lej vlády sa totiž stále riadne nespustil.

Rovnako vláda vo svojom materiáli uvádza, že na konci súčasného obdobia prav­de­po­dobne žiadne miliardy z euro­fondov ne­pre­padnú, ako sa bežne tvrdí v mas­mé­diách, pretože pre­bie­ha­júce pro­jekty (po vy­lú­čení spiacich pro­jektov, ktoré sa prav­de­po­dobne ne­zre­a­li­zujú) sú v ob­jeme takmer 4 miliardy eur, ale do za­čiatku roku 2024 je potrebné vy­čer­pať z pro­jek­tov iba necelé 3 miliardy eur. Viac ako miliarda eur je dosta­točná rezerva aj v prí­pade, že sa niektoré pro­jekty miest, krajov či pod­ni­kov nestihnú ukončiť. Táto situácia je výsledkom ná­roč­ných ro­ko­vaní bývalej vlády s Bru­se­lom, keď sa po­da­rilo do­siah­nuť dve významné zmeny celo­eu­róp­skej le­gis­la­tívy v prospech Slo­ven­ska a za­bez­pe­čiť presun euro­fondov na pomoc s vy­so­kými cenami energií a na pomoc pre obce a mestá v sú­vis­losti s migračnou krízou vo výške 1,2 miliardy eur.


Autor: ZA ĽUDÍ press.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *