Kategórie
Tlačové správy

Rok 2022 bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko dobrý

Rástol záujem o prémiové značky.

Plzeňský Prazdroj

Uplynulý rok bol pre pivo­var­nícky sektor náročný, no Plzeňský Prazdroj Slovensko ho zvládol úspešne aj vďaka svojmu dlho­do­bému prístupu ku kva­li­te piva a pivnej kultúre. Obrat spo­loč­nosti za rok 2022 pre­sia­hol po prvý raz v histórii viac ako 146 miliónov eur a firma vykázala čistý zisk v hod­no­te takmer 11 miliónov eur. Na daniach Plzeňský Prazdroj Slovensko zaplatil takmer 51 miliónov eur.

Pivný trh v roku 2022 čelil mnohým výzvam, ktoré so sebou priniesla vojna na Ukra­ji­ne, a doľahla naň nielen ener­ge­tická kríza, nestálosť v oblasti dodávok vstupných surovín a iných materiálov, ale aj tlak na vstupné náklady a inflácia.

„Plzeňský Prazdroj Slovensko na túto výzvu reagoval fle­xi­bilne, ale zároveň si dokázal zachovať svoje dlho­dobé priority zamerané na kvalitu, rozvoj pivnej kultúry či udržateľnosť. Som veľmi hrdý, že v roku 2022 sa mu na slo­ven­skom trhu darilo posilňovať jeho pozíciu i po­zí­ciu jeho značiek,“ hovorí Dragoș Constantinescu, generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Obrat Plzeňského Prazdroja Slovensko v roku 2022 dosiahol 146 miliónov eur a v prvom pokovidovom roku tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 16 %. Na priamych aj ne­pria­mych daniach spoločnosť v roku 2022 zaplatila 50,7 milióna eur, čo je v medzi­ročnom porovnaní o 5 % viac. Z celkových daňových platieb za rok 2022 spotrebná daň predstavuje sumu 22,5 milióna eur. Čistý zisk spoločnosti za rok 2022 bol v hodnote 10,8 milióna eur a po­hy­buje sa tak s drobným poklesom 0,5 % na úrovni roku 2021.

Plzeňský Prazdroj Slovensko vlani predal na Slovensku takmer 1,7 milióna hekto­litrov piva, čo je v po­rov­naní s rokom 2021 o 1,8 % viac. Po dvoch rokoch poklesu zaznamenala obrat kategória čapovaných pív, ktorá medzi­ročne rástla o 38 % a dostala sa na úroveň 445-tisíc hekto­litrov, čo však stále nedosahuje čísla spred pandémie. Predaje baleného piva v po­rov­naní so silným rokom 2021 poklesli o 7 % na úroveň 1,2 milióna hekto­litrov, no Slováci tu inten­zív­nejšie inklinovali k prémiovejším produktom z portfólia firmy. K rastu prispel tiež úspech noviniek, vydarená letná sezóna, ale aj desiatky úspešne zrealizovaných obľúbených podujatí. Najväčší celkový posun medzi značkami patrí Radegastu, ktorý v objemoch medzi­ročne narástol o 65 %, a z pohľadu celkových objemov sa darilo aj nealko značke Birell, ako aj značke Šariš, ktorá kon­ti­nu­álne napredovala aj mimo svoj domovský región. V duchu stratégie spoločnosti zameranej na pre­miu­mi­záciu sa veľmi dobre darilo značke Pilsner Urquell, ktorá oslávila 180. výročie, a už druhý raz po sebe získala ocenenie Naj­dô­ve­ry­hod­nejšia a naj­ob­ľú­be­nejšia značka 2022 v nezávislom spotrebiteľskom prieskume.

„V roku 2022 sme sa stali z pohľadu tržieb jednotkou na slovenskom pivnom trhu a získali sme si srdcia spotrebiteľov, čo pre nás predstavuje nielen veľký záväzok, ale aj utvrdenie v tom, ako k nemu dlho­dobo pristupujeme. Potvrdzuje sa nám, že in­ten­zívna spolu­práca s prevádzkami a partnermi v HoReCa segmente sa vypláca, pretože kvalita služieb a celkového zážitku je pre spo­tre­bi­te­ľov kľúčová,“ približuje Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Spoločnosť potvrdila pozíciu silného partnera a po pomoci gastro sektoru v minulých rokoch nasledovala ďalšia podpora prevádzok, do ktorej Prazdroj v roku 2022 investoval celkovo viac ako 4,2 milióna eur. Tie okrem materiálnej podpory zahŕňali napríklad aj rozvojové programy zamerané na kvalitu, odborné poradenstvo pre ma­naž­ment a per­so­nál s cieľom zvýšiť kon­ku­ren­cie­schop­nosť podnikov, a ich možnostiam čeliť neľahkým výzvam. V minulom roku firma tiež investovala do ďalšej modernizácie Pivovaru Šariš, kde celková suma presiahla 1,2 milióna eur a pokrývala nielen obmenu strojov a di­gi­ta­li­záciu, ale aj skva­lit­nenie pracovného prostredia.

„Minulý rok bol z viacerých pohľadov silný aj vo výrobe v Pivovare Šariš, kde sme stočili historicky najviac hekto­litrov piva za ostatné roky,“ dodáva Martin Grygařík.

Spoločnosť tiež úspešne nabehla na nový zálohový systém plechoviek a de­fi­ni­tív­nym odchodom od pivného PET-u dosiahla jeden z míľnikov na ceste k plnej cirkularite obalov.

Rok 2022 bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko dobrý, rástol záujem o prémiové značky

Autorka: Zdenka Huňady, tlačová hovorkyňa Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *