Kategórie
Tlačové správy

Mláďa orangutana má meno Cahya – svetlo v temnote

OZ Priatelia ZOO spustilo zbierku – Lepší život v pa­vi­ló­ne pri­má­tov.

ZOO Bratislava

Vzácne mláďa orangutana su­ma­trian­skeho, ktorý sa v apríli na­ro­dil v bra­tis­lav­skej zoo, má svoje meno. Cel­ko­vo sme pri­ja­li 4 601 hlasov a na zá­kla­de vý­sled­kov hla­so­va­nia dostane mladý samček meno Cahya (Džahija, domácky Kaja), čo v pre­kla­de zna­me­ná „svetlo v tem­no­te“.

„Malý Cahya sa má dobre a rastie ako z vody. Mláďa oran­gu­ta­na trávi tak­mer celý čas na matke, pevne sa drží jej srsti. Samica Mengala je skúsená, pokojná matka, ktorá sa o svojho potomka príkladne stará. Počas priaznivého počasia, trávi celá rodina čas vo von­kaj­šom výbehu,“ hovorí riaditeľ zoo Matej Dobšovič.

Lepší život v pavilóne primátov – pre­meň­me ho spolu na džun­gľu

Orangutany sú veľmi vnímavé a inte­li­gen­tné stvo­re­nia. Chceli by sme, aby sa mladý Cahya mohol rozvíjať a žiť so svo­ji­mi rodičmi v pro­stre­dí čo naj­viac po­dob­nom divokej prírode. Pavilón primátov, v kto­rom sa oran­gu­ta­ny po­hy­bu­jú, bol uve­de­ný do pre­vádz­ky v roku 2010 a išlo o ar­chi­tek­to­nicky, aj in­ves­tič­ne veľko­lepý projekt. Aj na ňom sa však pod­pí­sali roky pou­ží­va­nia a via­cero prvkov potrebuje opravu, re­konštruk­ciu, či vý­me­nu. Dôvodom je nielen opo­tre­bo­va­nie, ale aj zvy­šu­jú­ce sa po­žia­dav­ky na kva­li­tu pro­stre­dia a sta­rostli­vosti o primáty v zoo­lo­gických záhradách a na­rasta­júci vplyv kli­ma­tických zmien.

V spolupráci s občianskym združením Priatelia ZOO sme vyhlásili zbierku Lepší život v pa­vi­ló­ne primátov.

Kampaň môžete podporiť prostredníctvom ob­čian­skeho zdru­že­nia Priatelia ZOO.

„Cieľom kampane je zlepšiť welfare a enrich­ment pre zvie­ra­tá. Po­tre­bu­je­me množstvo živých rastlín, laná, lávky, hojdačky, food puzzle pre zau­jí­ma­vej­šie a men­tál­ne sti­mu­lu­jú­cej­šie pro­stre­die, ktoré udrží zvieratá aktív­nej­šie a spo­koj­nej­šie. Naším zámerom je vytvoriť zaujímavé inter­aktívne vzde­lá­va­cie prvky aj pre návštev­ní­kov a zefek­tív­niť pre­vádz­ku pavilónu pro­stred­níctvom úprav, ktoré by zmiernili dopad kli­ma­tic­kých zmien,“ uviedla Veronika Vrábelová, pred­sed­níčka OZ Priatelia ZOO.

Foto:

Mláďa orangutana sumatrianskeho
Orangutan sumatriansky
Orangutan sumatriansky s mláďaťom
Orangutan sumatriansky s mláďaťom
Orangutan sumatriansky s mláďaťom

Návštevou zoologickej záhrady podporujete sta­rostli­vosť a och­ra­nu vzácnych a oh­ro­ze­ných ži­vo­čí­chov; a ich možný návrat do di­vo­kej prí­ro­dy. Spo­loč­nými si­la­mi tak prispie­va­me k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Diana Dúhová.

3 odpovede na “Mláďa orangutana má meno Cahya – svetlo v temnote”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *