Kategórie
Tlačové správy

V ZOO Bratislava prišlo na svet mláďa orangutana sumatrianskeho

Bratislavská zoo sa teší z nového prírastku u oran­gu­ta­nov su­matrianskych. Ide nie­len o do­po­siaľ prvé úspešne od­cho­va­né mláďa tohto druhu v ZOO Bra­tislava, ale na Slo­vensku vôbec.

Orangutany patria medzi kriticky ohrozené živočíšne druhy, rast voľne žijúcej po­pu­lá­cie je veľmi pomalý, keď­že v ich pri­ro­dze­nom prostredí výskytu sú samice schopné priviesť na svet iba jedno mláďa raz za 8 – 9 rokov.

Pôrod samice Mengaly bol bez­problé­mo­vý, svoje mláďa pri­viedla na svet v súkromí, bez po­mo­ci cho­va­te­ľov. Po­to­mok chovného páru oran­gu­ta­nov su­matrianskych (Pongo abelii), Mengaly a Filipa, prišiel na svet v skorých ranných hodinách 24. apríla 2023. Pri pra­vi­del­nej rannej kontrole v tento deň chovatelia po­zo­ro­va­li Mengalu, ako po pô­ro­de svoje sta­rost­li­vo očistené mláďa už pevne drží.

Mengala, ako niekoľko­násobná matka, je mimo­riadne sta­rost­li­vá a mláďa sa jej pevne pridŕža aj vtedy, keď lezie do výšok s cieľom nájsť si pohodlné a ničím ne­ru­še­né miesto na doj­če­nie a od­po­či­nok.

Narodenie orangutana sumatrianskeho na Slo­vensku je obzvlášť vý­ni­moč­né. Samica Mengala pri­ces­to­va­la do ZOO Bra­tislava ešte v roku 2015 spolu so svojím, v tom čase 5-ročným mlá­ďa­ťom Vilmosom. Blížiac sa do ob­do­bia puberty, keď už mladé samce opúšťajú svoju matku s cieľom hľa­dať si vlastnú partnerku, mal Vilmos nájsť nový domov v no­vom tro­pickom pa­vi­ló­ne ZOO Planckendael v Belgicku. Po po­mer­ne ná­roč­nom boji s pan­dé­miou COVID-19 a mno­hý­mi inými výzvami Vilmos na­ko­niec v júli 2022 opus­til ZOO Bra­tislava. Mengala s Filipom tak dostali od koor­di­ná­to­ra európ­skeho zá­chran­ného programu po­vo­le­nie sa páriť, pričom novo­na­ro­de­né mláďa oran­gu­ta­na su­matrianskeho je Filipovým prvým potomkom.

Aby sme samici Mengale dopriali čas na zo­ta­ve­nie po pô­ro­de a zá­ro­veň mož­nosť v po­ko­ji sa sta­rať o svoje mláďa, boli vnútorné priestory pavilónu primátov návštev­ní­kom ZOO ne­prístup­né. Od 31. mája 2023 sa návštev­níci môžu prísť pozrieť na mláďa aj do pries­to­rov pa­vi­ló­nu, ktorý bude ot­vo­re­ný den­ne od 10.00 h do 14.00 h. Počas priaz­ni­vé­ho po­ča­sia môžu návštev­níci oran­gu­ta­ny vidieť vo von­kaj­šej expozícii.

Aj vy môžete rozhodnúť, ako sa mláďa orangutana bude volať. S cie­ľom pod­po­riť vzde­lá­va­nie o týchto inte­li­gentných, vzácnych a kri­ticky ohro­ze­ných druhoch a zá­ro­veň za­me­dziť prehna­nej hu­ma­ni­zá­cii ľudo­opov, ktorá vedie k ne­le­gál­nemu ob­cho­do­va­niu, po­nú­ka­me 6 indo­nézskych mien. Za­po­jiť sa mô­že­te na odkaze Ako sa bude volať malý oran­gu­tan?

Ako sa bude volať malý orangutan?

Orangutany sumatrianske sú nádherné, inte­li­gen­tné a zá­ro­veň kri­ticky oh­ro­ze­né zvie­ra­tá. Žijú v daž­ďo­vých pra­lesoch na ostrove Sumatra. Naj­väčšou príčinou rýchleho úbytku oran­gu­ta­nov je strata ich pri­ro­dze­ných bio­to­pov a ne­le­gál­ne ob­cho­do­va­nie s mlá­ďa­ta­mi tohto druhu, ako aj s te­les­nými čas­ťa­mi dos­pe­lých je­din­cov. Od­ha­du­je sa, že mo­men­tál­ne žije v prí­ro­de menej ako 15-tisíc oran­gu­ta­nov, do 50 rokov im v nej hrozí úplné vy­hy­nu­tie. Ak chcete prispieť na ich zá­chra­nu, viac infor­mácií náj­de­te na stránke The Oran­gu­tan Pro­ject.

Foto:

Orangutan s mláďaťom
Orangutan s mláďaťom
Orangutan s mláďaťom
Orangutan s mláďaťom

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostlivosť a och­ra­nu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­ro­dy. Spo­loč­nými si­la­mi tak prispie­va­me k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Diana Dúhová, vedúca odboru mar­ke­tingu a vzde­lá­va­nia v ZOO Bra­tislava.

2 odpovede na “V ZOO Bratislava prišlo na svet mláďa orangutana sumatrianskeho”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *