Kategórie
Tlačové správy

Oslávte Deň orangutanov v ZOO Bratislava

Orangutan, v preklade lesný muž. Oranžovo sfar­bené stvo­renie, s in­te­li­gen­tným pohľadom a ob­rov­skou silou v kon­ča­ti­nách. Ži­vo­čích, ktorého v daž­ďo­vom pralese aj napriek vý­raz­nému sfar­beniu len ťažko zazriete. Oslávte s nami ich deň, ktorý určite bude ne­za­bud­nu­teľný!

Orangutan sumatriansky (mláďa, 5. 7. 2023)
Orangutan sumatriansky (s mlá­ďa­ťom, 5. 7. 2023).

V apríli tohto roku sa v ZOO Bratislava narodilo vzácne mláďa orangutana sumatrianskeho. Prvému potomkovi chovného páru samice Mengaly a samca Filipa už začínajú rásť prvé zuby.

„Mláďa rastie, matka sa oň poctivo stará a po­ma­ličky ho púšťa ob­ja­vo­vať obydlie oran­gu­tanov samo­statne, ale stále pod sta­rostli­vým dohľadom. V októbri bude mať samček pol roka, čo je čas, kedy by mohol začať ochut­ná­vať tuhú stravu. Zo za­čiatku ho bude za­u­jí­mať krmivo, ktorým sa pred ním bude kŕmiť jeho matka. Mláďa je však veľmi zve­davé, zaujíma sa už aj o ze­lené listy drevín, ktoré (nielen) oran­gu­tany dostá­vajú v rámci svojej kŕmnej dávky v lete a zve­davo sle­duje okolie,“ hovorí zoo­lo­gička Magdaléna Hadová.

„Pri príležitosti Svetového dňa oran­gu­ta­nov orga­ni­zu­jeme v so­botu 19. au­gusta od 10.00 h do 16.00 h po­du­ja­tie, si­tu­o­vané v le­síku nad vý­be­hom levov. Na tomto mieste budú tvorivé diel­ničky, zau­jí­mavé hry a ak­ti­vity pre deti a všet­kých, ktorí sa chcú zá­bav­nou formou dozve­dieť zau­jí­ma­vosti o oran­gu­ta­noch žijúcich v našej zoo, aj o ich vzdia­lených prí­buz­ných z daž­ďo­vých pra­lesov. Za po­zor­nosť bude stáť rozprá­vanie o pri­má­toch, ktoré začne o 11.00 h pri vý­behu mačiaka Brazzovho a skončí pri oran­gu­ta­noch su­matrian­skych. Komu sa ne­po­darí vidieť mláďa oran­gu­ta­na vo vý­behu, môže si pozrieť jeho video zábery v stane nad vý­be­hom levov. Veríme, že z Dňa oran­gu­ta­nov v našej zoo si každý od­nesie skvelý zá­ži­tok a možno aj vlastno­ručne vy­ro­bený su­ve­nír,“ pribli­žuje Diana Dúhová, ve­dúca od­boru vzde­lá­vania a mar­ke­tingu ZOO Bratislava.

Orangutany vynikajú svojou in­te­li­gen­ciou a zruč­nosťou

Orangutan trávi až 90 % života na stromoch, kde si každú noc postaví nové hniezdo. Na jeho stavbu oran­gu­tany po­u­ží­vajú vetvy stromov, listy a malé konáre slúžia ako vankúše. Zručný jedinec dokáže postaviť hniezdo za 5 minút. O vysokej inte­li­gen­cii oran­gu­tanov svedčia aj ďalšie fakty. Na ma­ni­pu­láciu s pich­ľavým ovocím po­u­ží­vajú listy, vy­u­ží­vajú ich aj ako dáždniky. Konáre a listy im slúžia aj ako pod­se­dáky. Na otvá­ranie ovocia po­u­ží­vajú kamene a ko­náre. Na roz­diel od ostat­ných ľudo­opov, žijú väčšinu svojho života sa­mo­társky.

Žena medzi orangutanmi, Dr. Biruté Mary Galdikas

Dr. Biruté Mary Galdikas je považovaná za jednu z naj­väčších expertiek na oran­gu­tany. Po­zo­ro­vaním a opi­so­vaním oran­gu­tanov strá­vila nie­koľko dekád svojho života. Práve ona zdo­ku­men­to­vala, že samice oran­gu­tana rodia mlá­ďatá prie­merne každých 7,7 rokov, živia sa viac ako 400 rôznymi druhmi potravy. V roku 1986 za­lo­žila Orangutan Foundation International za úče­lom štúdia sprá­vania a eko­ló­gie voľne žijúcich oran­gu­tanov, ich ochrany a och­rany ich ha­bi­tatu.

Vplyv sociálnych sietí na život oran­gu­tanov

Predpokladá sa, že v horizonte naj­bliž­ších 50 rokov vo voľ­nej prí­rode oran­gu­tany vy­hynú. Obrovskou hrozbou pre oran­gu­tany je klčo­vanie pra­lesov a ich vy­pa­ľo­vanie člo­ve­kom. V dnešnej dobe však, žiaľ, tieto ľudo­opy naďalej ohro­zuje i ne­le­gálny chov mláďat ako do­má­cich mi­lá­čikov a ob­cho­do­vanie s nimi.

„Odborné štúdie za predošlých 10 rokov potvr­dzujú, že mas­mé­diá, obzvlášť so­ciálne siete, sú značným po­há­ňa­čom do­pytu po exo­tic­kých do­má­cich mi­lá­či­koch. S tým súvisí úbytok ži­vo­číš­nych druhov vo voľ­nej prí­rode, ile­gálny obchod a pytliac­tvo. Tak­mer každý z nás má prístup na Face­book, Instagram, a iné so­ciálne siete. Čím po­zi­tív­nejšie vní­mame a hod­no­tíme obsah postov na so­ciál­nych sieťach za­chy­tá­vajúce ne­pri­ro­dzené vzťahy a čin­nosti ľudo­opov s člo­vekom, napríklad šim­panzy voziace sa v au­tíč­kach pre deti, prí­padne v detskom oble­čení, prí­padne pó­zu­júce s tu­ris­tami, tým viac po­sil­ňu­jeme dopyt po ta­komto obsahu a po pytlia­čení ohro­ze­ných zvierat. Jed­nou z úloh zoo je pri­po­mí­nať, že naše zvie­ratá nie sú domáci mi­lá­či­kovia, ani zdroj zábavy. Infor­mácie, ktoré zoo posky­tujú k príspevkom na so­ciál­nych sieťach, by preto vždy mali ob­sa­ho­vať i kon­text príspevku a dôvod, prečo zviera držíme alebo s ním inak ma­ni­pu­lu­jeme (napríklad ove­re­nie zdra­vot­ného stavu, tré­ning, transport a po­dobne),“ objas­ňuje zoo­lo­gička Magdaléna Hadová.

Fakty o oran­gu­ta­noch {:(|}

  • V ľudskej starostlivosti sa do­ží­vajú až 60 rokov.
  • Samce môžu mať rozpätie rúk až 2 m.
  • Dospelým dominantným samcom sa vyvinú veľké lícne valy a hr­del­né vaky, dô­le­žité pri vo­ka­li­zácii.
  • Aktuálne poznáme 3 druhy oran­gu­ta­nov:
    • Orangutan bornejský (Pongo pyg­maeus)
    • Orangutan sumatriansky (Pongo abelii)
    • Orangutan tapanulijský (Pongo ta­pa­nu­liensis) – ako samo­statný druh bol opí­saný len ne­dávno, koncom roka 2017. Všetky druhy oran­gu­ta­nov sú kri­ticky ohro­zené. Tento druh má však po­pu­láciu menšiu ako 800 je­din­cov. Obýva se­ver­nú časť Sumatry, tzv. Batang Toru Eco­system.
ZOO Bratislava

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *