Kategórie
Tlačové správy

ZOO Bratislava získala prestížne ocenenie za odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho

Súťaž BÍLÝ SLON každoročne oceňuje mimo­riadne cho­va­teľ­ské úspechy českých a slo­ven­ských zoo­lo­gických záhrad. ZOO Bratislava získala za odchov mláďaťa oran­gu­tana sumatrianskeho 2. miesto v ka­te­górii Cicavce.

Samica orangutana sumatrianskeho (foto: Marek Velček)
Samica orangutana sumatrianskeho s mlá­ďa­ťom s menom Cahya.
(Foto: Marek Velček.)

Mláďa orangutana sumatrianskeho, samec Cahya, je do­po­siaľ prvé úspešne odchované mláďa oran­gu­tana sumatrianskeho nielen v ZOO Bratislava, ale na Slo­ven­sku vôbec. Oran­gu­tany sumatrianske patria medzi kriticky ohrozené živočíšne druhy, rast voľne žijúcej populácie je veľmi pomalý, keďže v ich pri­ro­dze­nom prostredí výskytu sú samice schopné priviesť na svet iba jedno mláďa raz za 8 – 9 rokov.

Do 30. jubilejného ročníka súťaže BÍLÝ SLON o naj­lepší odchov a stavbu roku, sa prihlásilo 14 zoo­lo­gických záhrad z Česka a Slo­ven­ska. Komisia zložená z ne­zá­vislých odborníkov roz­ho­do­vala spo­medzi 49 odchovov a 4 stavieb. Slávnostné odovzdávanie cien sa usku­toč­nilo vo Ful­neku v Česku, za prí­tom­nosti zástupcov ZOO Bratislava. Prvé miesto v súťaži získala Zoo Praha s od­cho­vom šupinavca čínskeho (Manis penta­dactyla) a tretie miesto obsadila Národná zoologická záhrada Bojnice s mačkou divou (Felis silvestris).

ZOO Bratislava si v roku 2019 odniesla zo súťaže BÍLÝ SLON prvé miesto v ka­te­gó­rii Stavba za výbeh pre vlky eurázijské.

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostli­vosť a och­ranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­rody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!

ZOO Bratislava

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *