Kategórie
Tlačové správy

Benefičný beh ORUNgutan odštartuje už o 64 dní

ZOO Bratislava informuje.

Benefičný beh ORUNgutan v ZOO Bratislava bude uda­losťou roka! Názov na­po­ve­dá, že výťažok z behu bude ve­no­va­ný pavi­lónu primátov, ktorého oby­va­teľmi sú aj orangutany sumatrianske.

Samica orangutana sumatrianskeho s mláďaťom (foto: Jiří Mikoláš)
Samica orangutana sumatrianskeho s mlá­ďa­ťom (foto: Jiří Mikoláš).

Práve k nim vlani v apríli pribudlo vzácne mláďa – samec Cahya. Ne­ne­chaj­te si ujsť túto nevídanú oslavu jeho narodenín. Navyše, bežecké trate povedú aj cez miesta, kam sa bežne návštevníci nedostanú.

V sobotu 27. apríla sa v ZOO Bratislava usku­toční be­ne­fičný beh ORUNgutan, určený bežcom všetkých kategórií, pro­fe­sio­ná­lom, nad­šen­com aj rodinám s deťmi. Profitovať z behu budú orangutany a šim­panzy zo ZOO Bra­tislava, ktoré obývajú pavilón primátov.

Registrácia na beh prebieha na stránke ORANGUTAN RUN.

ORUNgutan – benefičný beh v ZOO Bratislava

Páru orangutanov sumatrianskych sa minulý rok v apríli narodilo mláďa, čo je obrovský chovateľský úspech a veľká vzácnosť. Pavilón primátov, ktorého časť orangutany obývajú, bol dokončený v roku 2010 a aj kvôli vzácnemu prírastku je potrebná jeho re­vi­ta­li­zá­cia. ZOO Bra­tislava chce jeho oby­va­te­ľom vytvoriť prostredie čo najviac podobné pri­ro­dze­nému habitatu týchto zvierat. Zmeny v pa­vi­lóne sa už začali, vymenili sa bez­peč­nostné sklá v interiéri, nainšta­lo­vali napájačky pre zvieratá vo von­kaj­ších i vnú­tor­ných výbehoch, odstránila sa umelá výsadba a v pa­vi­lóne sa vysadila zeleň.

Výťažok z behu bude použitý práve na po­kra­čo­va­nie v prestavbe tohto pa­vi­lónu, pre zvý­še­nie kom­for­tu zvierat plánuje ZOO Bratislava aj roz­siahlej­šie zmeny. Plánuje sa výmena súčasnej podlahy za bio­podlahu, zväčšenie vnútorných výbehov či inšta­lá­cia nových preliezok pre zvie­ratá v in­te­riéri. Nová výsadba pri­budne aj vo von­kaj­ších výbehoch.


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *