Kategórie
Tlačové správy

Rekonštrukčné práce v zoo pokračujú

Po hrošíkoch začínajú stavebné úpravy aj v pa­vi­lóne pri­mátov.

ZOO Bratislava

V pondelok 11. 9. 2023 sa v zoo­lo­gickej záhrade začne s úpra­vami, opra­vami a vý­me­nou skiel v pa­vi­lóne pri­mátov. Tieto činnosti sú súčasťou pro­jektu zahŕňa­jú­ceho nové prvky v inte­riéri a ex­te­riéri pa­vi­lónu, prvky pre roz­voj enrich­mentu zvierat a vzde­lá­vacie prvky pre náv­štev­ní­kov, najmä deti, v inte­rak­tívnej forme.

Pavilón primátov bol uvedený do pre­vádzky v roku 2010 ako impo­zantný archi­tek­to­nický a inves­tičný pro­jekt. Aj na ňom sa však pod­písali roky pou­ží­vania a via­cero prvkov potre­buje opravu, rekon­štruk­ciu, či výmenu, a to nielen kvôli opo­tre­bo­vaniu, ale aj stále väčšiemu vplyvu kli­ma­tic­kých zmien.

Medzi obyvateľov pavilónu pribudol na jar vzácny prírastok mláďaťa oran­gu­tana suma­trian­skeho (Pongo abelii) – samček Cahya („svetlo v tem­note“). Aj preto sa zoo­lo­gická záhrada snaží čo najskôr pre­bu­dovať súčasný priestor pa­vi­lónu tak, aby sa čo najviac pri­bli­žo­val pri­ro­dze­nému prostrediu daž­ďo­vého pra­lesa. Oran­gu­tany sú kri­ticky ohro­ze­ným druhom, rast voľne žijúcej po­pu­lácie je veľmi pomalý. Samice majú dlhý repro­dukčný cyklus a rodia iba raz za 8 – 9 rokov. Preto sú odchovy v zoo­lo­gických záhradách pre za­cho­vanie tohto druhu kľúčové.

Počas stavebných prác bude pavilón zatvorený. Re­kon­štruk­cia bude pre­bie­hať v prie­behu septembra, pre­do­všetkým cez pra­covné dni. Počas sviatkov a ví­ken­dov bude možné ľudo­opy vidieť v ob­me­dze­nom režime vo von­kaj­šom výbehu.

V zoologickej záhrade v sú­čas­nosti pre­bie­hajú re­kon­štruk­čné práce na via­cerých miestach. V au­guste sa začal roz­ši­ro­vať výbeh pre med­veďa hnedého a zá­ro­veň po­kra­čujú práce aj na chov­nom za­ria­dení hrošíkov libé­rij­ských, kde už pre­behla výmena okien a do­kon­čuje sa za­tep­lenie fasády. Zlep­šo­vanie pod­mie­nok pre zvie­ratá je pre nás prio­ri­tou a ve­ríme, že sa do­časné ob­me­dze­nia dotknú náv­štev­ní­kov len mini­málne.

Foto:

Orangutan sumatriansky mláďa Cahya (1. 9. 2023)
Orangutan sumatriansky mláďa Cahya (1. 9. 2023).
Pavilón primátov (rok 2010)
Pavilón primátov (rok 2010).
Oprava fasády a výmena okien – chovné zariadenie hrošíky libérijské
Oprava fasády a výmena okien – chovné zariadenie hrošíky libérijské.

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *