Kategórie
Tlačové správy

Zlepšujeme služby pre občanov

Parlament schválil novelu zákona, kto­rý­mi sme zru­ši­li ne­zmy­sel­né poplatky, po­sil­ňu­je­me ky­ber­ne­tickú bezpeč­nosť a ro­bí­me po­ria­dok vo fi­nan­co­va­ní re­gio­nál­nych pro­jek­tov.

Zlepšujeme elektronické služby štátu pre občanov a pod­ni­ka­te­ľov. Veronika Remišová ešte ako ministerka re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja a in­for­ma­ti­zá­cie do par­la­men­tu pred­lo­ži­la návrh novely zákona o in­for­mač­ných tech­no­ló­giách vo ve­rej­nej správe (ITVS), ktorá ruší poplatok za na­vý­še­nie ka­pa­ci­ty elek­tro­nickej schránky, znižuje by­ro­kra­tickú záťaž a po­sil­ňu­je ky­ber­ne­tickú bezpeč­nosť in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.

Takisto predložila novelu zákona o re­gio­nál­nom roz­vo­ji, s cieľom lepšieho zacielenia fi­nan­čných prostriedkov tak, aby sa peniaze dostali tam, kde ich ľudia v re­gió­noch najviac potrebujú.

„Som veľmi rada, že takmer všetci poslanci parlamentu drvivou väčšinou hlasov dnes schválili obe novely zákonov, ktoré zlepšujú služby štátu a zjedno­du­šu­jú život ľuďom. Novela zákona o ITVS prináša viaceré zlepšenia a ďalšie škrtanie zby­toč­nej by­ro­kra­cie. Elek­tro­nické služby štátu musia byť uži­toč­né a ľahko prístupné pre ob­ča­nov. Touto no­ve­lou sa zároveň upravuje zákon o e-Go­vern­mente, zru­ši­li sme okrem iného zby­točný po­pla­tok za na­vý­še­nie kapacity elek­tro­nickej schránky na por­tá­li Slovensko.sk, ktorý zaviedli bývalé vlády. Do­teraz museli občania platiť pri zvý­še­ní kapacity schránky 10 eur ročne za 1 GB, čo z tejto schránky robilo jeden z naj­drah­ších e-mailov na svete. Tý­ka­lo sa to napríklad advokátov, ktorí musia povinne elek­tro­nicky ko­mu­ni­ko­vať so súdmi. Tento ne­zmy­sel­ný po­pla­tok de­fi­ni­tív­ne rušíme,“ po­ve­da­la Veronika Remišová.

Okrem toho schválená novela zákona č. 95/2019 zjednocuje a upra­vu­je postup pri rie­še­ní a na­hla­so­va­ní in­ci­den­tov v ob­lasti ky­ber­ne­tickej bezpeč­nosti. Pre všetky orgány ve­rej­nej správy sa vďaka novele upresnia a spre­hľad­nia povinnosti a za­ve­dú sa pravidlá s dô­ra­zom na pre­ven­ciu pred vzni­kom ky­ber­ne­tických in­ci­den­tov.

„Vďaka lepšej evidencii údajov budeme môcť rýchlejšie a účin­nej­šie rea­go­vať na ky­ber­ne­tické útoky a po­má­hať inštitúciám okamžite prijímať potrebné opatrenia. V čase globálneho nárastu kyber-bezpeč­nostných hrozieb je to dôležitý krok k bezpeč­nej­šiemu on­line prostrediu,“ dodala Remišová.

Novela zákona o ITVS tiež zásadne uľahčí di­gi­ta­li­zá­ciu život­ných situácií, čím sa ruší ďalšia by­ro­kra­cia pre ob­ča­nov.

„Cieľom novely je, aby používateľ našiel vybranú službu v elek­tro­nic­kej podobe, a aby bola táto služba spra­co­va­ná jedno­ducho a zro­zu­mi­teľne. Tak, aby si každý občan mohol svoju životnú situáciu vyriešiť čo naj­rých­lej­šie. Za bý­va­lých vlád Smeru a Hlasu sa do in­for­ma­ti­zá­cie štátu in­ves­to­va­la miliarda eur, ale kvalita a dostup­nosť služieb tomu ani zďaleka ne­zod­po­ve­da­li. Občan musel stále chodiť po úra­doch a do­ža­do­vať sa svojich práv, úrady vyžadujú od ľudí stále tie isté potvrdenia a tla­či­vá do­okola. Preto sme di­gi­tál­ne služby štátu zlepšili a odstránili 4 milióny výpisov ročne, ktoré museli občania nosiť na úrady. Táto novela je po­kra­čo­va­ním úsilia o jed­no­du­ché služby štátu bez by­ro­kra­cie,“ uviedla Remišová.

Tento zákon umožní zároveň proaktívnu komunikáciu štátu s občanmi aj pro­stred­níctvom aplikácie Slovensko v mobile, ktorá zjed­no­du­ši­la pre ob­ča­nov pri­hla­so­va­nie k štátnym službám, ako sú napríklad portál Slovensko.sk či elek­tro­nická schránka správ.

Parlament tiež schválil novelu zákona č. 539/2008 Z. z. o pod­po­re re­gio­nál­neho roz­voja, ktorú pred­lo­ži­la Remišová a zjed­no­cu­je pravidlá pri posky­to­va­ní štátnych dotácií a euro­fondov tak, aby regióny stra­te­gicky plá­no­va­li svoje in­ves­tičné prio­ri­ty bez ohľa­du na to, či budú fi­nan­co­va­né z euro­fondov alebo zo štát­neho roz­počtu.


Autor: ZA ĽUDÍ PRESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *