Kategórie
Tlačové správy

1. máj – vstup do Európskej únie

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níčky strany ZA ĽUDÍ, k vstupu Slo­venska do Eu­rópskej únie.

V nastávajúcich voľbách musíme zabojovať o sme­ro­va­nie a cha­rak­ter Slo­venska, pre­tože v septembri sa bude rozho­dovať aj o tom, či si na­ďa­lej za­cho­vá­me európsky kurz, alebo sa vydáme opačnou cestou, na ktorú by nás chceli zatiahnuť niektorí ne­čestní politici.

„1. mája 2004 po dlhých rokoch rozdelenia železnou oponou, prišlo Slo­vensko domov, do európskeho spolo­čenstva krajín, kam civi­li­začne, kultúrne aj eko­no­micky patríme.“

„Náš hlas v EÚ nikdy nebol tak silný, ako práve teraz, a to aj napriek tomu, že celá Európa pre­chá­dza ťažkým ob­do­bím od celo­sve­to­vej pan­démie, energe­tickej krízy, až po vojnu v našom susedstve. Podarilo sa nám presadiť viaceré spo­ločné rie­še­nia, ako aj európsku legislatívu, ktorá nám pomáha krízy lepšie zvládnuť. V máji v rámci nášho pred­sed­níctva V4 or­ga­ni­zu­jem v Bra­tislave roz­šírený kohézny samit, na ktorom budeme s ministrami krajín V4 a ďalších krajín spolu s Európskou ko­mi­siou hovoriť o lepšej pomoci pre menej rozvi­nuté regióny a nasta­ve­ní pod­pory zo strany EÚ pre regio­nálny rozvoj po skončení sú­čas­ného euro­fondo­vého ob­do­bia.“

„Európska únia potrebuje riešiť viaceré vypuklé problémy. Musíme efektív­nejšie zabez­pečiť ener­getickú bezpeč­nosť v Európe, ako aj stra­te­gickú auto­nómiu pri viacerých dôležitých su­ro­vi­nách, poraziť infláciu, ktorá je problémom v celej Európe, ale aj zaviesť prísnejšie pravidlá proti ko­rup­cii vzhľadom na ne­dávny roz­siahly ko­rupčný škan­dál v Európskom parla­mente, ktorý sa do­tý­kal naj­vyšších pred­sta­vi­te­ľov euro­parla­mentu. No napriek týmto problémom zostáva Európska únia je­di­neč­ným pro­jektom za­lo­že­ným na vzá­jomnej pod­pore a spolu­práci. Aj preto v na­stá­va­júcich voľbách musíme o sme­ro­va­nie a charak­ter Slo­venska opäť za­bo­jo­vať, pretože v septembri sa bude roz­ho­do­vať o tom, či si naďalej za­cho­vá­me európsky kurz, alebo sa vydáme opačnou cestou, na ktorú by nás chceli za­tiahnuť nie­ktorí ne­čestní politici. Na rozdiel od nich, strana ZA ĽUDÍ vždy bude ob­ha­jo­vať naše hodnoty a miesto Slo­venska v Európe, pretože to Slo­vensku prináša silu a prosperitu a pomáha lepšie pre­sa­dzo­vať naše národné záujmy.“


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *