Kategórie
Tlačové správy

Prioritou novej vlády musí byť pokračovanie v pomoci ľuďom a v očiste krajiny

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová ko­mu­ni­ko­va­la na stret­nutí s pred­sedom vlády SR Ľudovítom Ódorom, ktoré sa usku­toč­nilo v piatok 2. 6. 2023 o 11.00 h.

Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová po stret­nutí s pre­miérom Ľudovítom Ódorom zdô­raz­nila, že pre stra­nu je dôležité pokra­čo­va­nie v pomoci ľuďom a pri­ja­tie opatrení v boji proti inflačnej a ener­ge­tic­kej kríze. Bývalá vláda za­bez­pe­či­la stabilné ceny elektriny až do roku 2027 a výzvou pre vládu pani pre­zi­dentky sú dnes ceny plynu na budúci rok.

Ako druhú prioritu označila pokračovanie v boji za očistu krajiny a mini­ma­li­zo­va­nie ne­gatív­neho za­sa­ho­va­nia tajnej služby do práce polície. Vyzvala premiéra na výmenu šéfa Slovenskej infor­mačnej služby, keďže tajná služba má napomáhať v boji proti or­ga­ni­zo­va­né­mu zločinu a trestnej činnosti; a nie živiť rozkladné procesy v bez­peč­nost­ných zložkách, o čom svedčil napríklad „únik“ tajnej správy SIS, ktorú poslanci čítali v par­la­men­te. Strana ZA ĽUDÍ na to vy­zý­va­la už v roku 2021 premiéra Eduarda Hegera, ktorý to však nezrea­li­zo­val, za čo ho kri­ti­zo­va­li mas­médiá aj proti­korupčné organizácie.

Strana ZA ĽUDÍ takisto považuje za prioritu, aby vláda riešila situáciu s ne­moc­ni­cou v Martine fi­nan­co­va­nou z Plánu obnovy, pretože nedávny kolaps verejného obsta­rá­va­nia vážne ohrozuje tento projekt a treba za­bez­pe­čiť jeho pokra­čo­va­nie. Premiéra zároveň vyzvala, aby sa z Plánu obnovy financovali ďalšie štátne ne­moc­ni­ce ako v Prešove alebo Banskej Bystrici; a nie­len súkromné ne­moc­ni­ce, ako je tomu vo veľkej miere do­teraz.


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *