Kategórie
Tlačové správy

Efektívne čerpanie eurofondov je pre vládu priorita

Vďaka podpisu memoranda bude Slo­ven­sko bližšie spo­lu­pra­co­vať s Poľskom, jednou z naj­ús­peš­nej­ších krajín v EÚ.

Kategórie
Tlačové správy

Minister Balík na pôde OSN absolvoval viacero dôležitých stretnutí

Dohodol spoločné kroky na podporu obnovy Ukrajiny.

Kategórie
Tlačové správy

Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja podľa Agendy 2030 sa musí opierať o presné dáta a skutočné potreby

Peter Balík sa zúčastnil na pôde OSN na Po­li­tic­kom fóre na vy­so­kej úrovni o trvalo udr­ža­teľ­nom rozvoji.

Kategórie
Tlačové správy

Štvrtá výzva z Programu Slovensko

50 miliónov eur zlepší prístup k vzde­lá­va­niu na základných školách.

Kategórie
Tlačové správy

Parlament schválil novelu zákona

Umožní zachrániť eurofondové projekty.

Kategórie
Tlačové správy

Peter Balík prevzal ministerstvo

Prioritou Petra Balíka na čele MIRRI SR je do­čer­pa­nie euro­fondov a vy­pí­sa­nie nových výziev z Programu Slovensko.