Kategórie
Tlačové správy

Peter Balík prevzal ministerstvo

Prioritou Petra Balíka na čele MIRRI SR je do­čer­pa­nie euro­fondov a vy­pí­sa­nie nových výziev z Programu Slovensko.

Zľava: Peter Balík preberá menovací dekrét z rúk prezidentky Zuzany Čaputovej
Zľava: Peter Balík preberá menovací dekrét z rúk prezidentky Zuzany Čaputovej (TASR).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie SR od 15. mája 2023 vedie Peter Balík. Ako člena úradníckej vlády premiéra Ľudovíta Ódora ho vy­me­no­va­la do čela rezortu in­ves­tí­cií a in­for­ma­ti­zá­cie pre­zi­dentka SR Zuzana Čaputová.

„Na MIRRI SR som mal do­te­raz na sta­rosti prí­pra­vu časti nových euro­fondov v rámci Fondu na spra­vod­li­vú trans­for­má­ciu a prí­pra­vu stra­te­gic­kých in­ves­tí­cií pre Slo­vensko. Som pripravený odovzdať všetky svoje skúsenosti a ve­do­mosti pre sta­bi­li­zá­ciu aktuálnej situácie a na po­sun Slo­venska vpred. Ako krajina stojíme pred veľkou výzvou – za­brá­niť pre­pad­nu­tiu euro­fondov, naštartovať čerpanie nových fondov z EÚ a pomôcť zvýšiť kvalitu života ľudí v regiónoch. Nebude to ľahké, pretože si pred sebou tlačíme problémy a in­ves­tič­né dlhy, ktoré nám tu za­ne­cha­li vlády za uply­nu­lé dve desať­ročia. Som však presved­čený, že Slo­vensko na to má. Spravím zo svojej pozície – hoci to bude veľmi krátka misia – všetko pre to, aby sme euro­fondy zachránili. Budeme aktíve načúvať potrebám regiónov a úzko spolu­pra­co­vať so samo­sprá­va­mi,“ uviedol Peter Balík.

Peter Balík prichádza do vedenia MIRRI SR z interného prostredia ministerstva. Bol generálnym riaditeľom sekcie inovácií, stra­te­gic­kých in­ves­tí­cií a analýz (HUB) MIRRI SR. V rámci sekcie riadil aj tím analytikov ministerstva – Inšti­tút di­gi­tál­nych a rozvo­jo­vých politík. Zodpovedal taktiež za Me­cha­niz­mus spra­vod­li­vej trans­for­mácie (Fond spra­vod­li­vej trans­for­mácie, Plán spra­vod­li­vej trans­for­mácie), za Stra­té­giu výskumu a ino­vá­cií pre in­te­li­gent­nú špe­cia­li­zá­ciu SR (RIS3), Plán obnovy pre Európu (RRP), ako aj za ini­cia­tí­vu Catching-Up Regions Initiative. Zastrešoval aj pro­jekt pod­po­ry rozvoja in­te­li­gentných miest a regiónov na Slo­vensku, in­te­li­gentnú mobilitu a inovačnú agendu.

Pred nástupom na MIRRI SR pôsobil napríklad v Eu­róp­skej in­ves­tič­nej banke na od­de­le­ní in­te­li­gentného rozvoja, na po­li­tic­kej a eko­no­mic­kej sekcii Veľ­vy­sla­nectva USA na Slo­vensku a tiež na Ministerstve hospo­dárstva SR ako riaditeľ odboru inovatívnej a digitálnej ekonomiky.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *