Kategórie
Tlačové správy

Efektívne čerpanie eurofondov je pre vládu priorita

Vďaka podpisu memoranda bude Slo­ven­sko bližšie spo­lu­pra­co­vať s Poľskom, jednou z naj­ús­peš­nej­ších krajín v EÚ.

Varšava/Poľsko – Prichádzame s riešeniami ako zlepšiť nasta­ve­nie a fun­go­vanie euro­fondov na Slo­ven­sku. Minister Peter Balík dnes vo Var­šave v mene Mi­nis­ter­stva in­ves­tícií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie (MIRRI SR) pod­písal me­mo­ran­dum o spo­lu­práci s partnerským Mi­nis­ter­stvom roz­vo­jo­vých fondov a re­gio­nál­nej po­li­tiky Poľska.

Cieľom je vzájomná podpora a výmena skú­se­ností, aby Slo­ven­sko zásadne zlep­šilo svoju schop­nosť vyu­ží­vať fi­nan­cie z prostriedkov Európskej únie. Na ro­ko­va­niach o euro­fondoch, ktoré v Poľsku ini­cio­val minister Balík, sa zúčastnila tiež pod­pred­sed­níčka vlády pre Plán obnovy a odol­nosti SR a vy­u­ží­va­nie euro­fondov Lívia Vašáková. Experti MIRRI SR a ďalších rezortov ro­ko­vali vo Varšave s poľskými partnermi o systéme euro­fondov v rámci via­ce­rých od­bor­ných panelov, ktoré zor­ga­ni­zo­vala poľská strana.

„Slovensko má, žiaľ, dlho­dobé problémy s čerpaním euro­fondov a stále sa motáme niekde na konci eu­róp­skeho reb­ríčka čer­pa­nia, zatiaľ čo Poľsko patrí v tejto oblasti k naj­ús­peš­nejším štátom v EÚ. Preto vítam prí­le­ži­tosť, ktorú nám po­nú­ka dnes pod­pí­sané me­mo­ran­dum a som presvedčený, že bude tým správnym impulzom, aby sme systém riadenia a vy­u­ží­va­nia euro­fondov na Slo­ven­sku zásadne zmenili k lepšiemu,“ povedal po pod­pise me­mo­randa mi­nis­ter in­ves­tí­cií Peter Balík.

Upozornil, že zatiaľ čo Slovensko je v eu­róp­skom reb­ríčku čer­pa­nia na 21. mieste a v do­bie­ha­júcom programovom období má vy­čer­pa­ných len 75 % z cel­kovej euro­fondovej obálky, Poľsko je v čer­paní v EÚ druhé a vy­čer­pa­ných má už 91 % euro­fondov.

„S Poľskom sme si blízki v mno­hých smeroch – spája nás geo­gra­fia, medzi­ľudské kontakty, skú­se­nosti z histórie a po­dob­né výzvy, ktorým musíme čeliť. Dnes sme tu, aby sme sa vzá­jomne po­de­lili o skú­se­nosti v oblasti efek­tív­neho vyu­ží­vania eu­róp­skych prostriedkov. Sme vláda od­bor­níkov, ktorá si túto oblasť určila ako jednu z priorít v rámci svojho mandátu. Na Slo­ven­sku máme, žiaľ, v čer­paní eu­róp­skych štruk­tu­rál­nych a in­ves­tič­ných fondov dlho­dobo medzery. Naopak, naši severní susedia sú nielen naj­väčší, ale aj jedni z naj­efek­tív­nej­ších be­ne­fi­cien­tov kohéznej po­li­tiky v Eu­róp­skej únii. Som si preto istá, že nám poľská strana môže byť v tejto oblasti in­špi­rá­ciou,“ uviedla vice­pre­miérka Lívia Vašáková.

„Memorandum, ktoré sme pod­pí­sali, dodáva našej spolu­práci oveľa praktickejší rozmer. Zatiaľ čo na Slo­ven­sku sme sa za uply­nulé dve desať­ročia sústredili najmä na pro­cesy a euro­fondová by­ro­kra­cia nám prerástla do obrovských roz­me­rov, Poliaci išli po výsledkoch a čo naj­viac zjed­no­du­šo­vali cestu k pe­nia­zom pre žia­da­te­ľov. Poľsko môže byť pre nás in­špi­rá­ciou najmä v troch oblastiach. V prvom rade sú to veľké infra­štruk­túrne pro­jekty. V Poľsku nie je problém vy­bu­do­vať z euro­fondov moderné výskumné centrá, múzeá, postaviť pre Var­šavu novú že­lez­ničnú sta­ni­cu či vy­bu­do­vať úplne nové moderné ne­moc­nice. Druhým poľským špe­ci­fi­kom je silný re­gio­nálny prístup. Veľká časť euro­fondov ide priamo do kon­krét­nych regiónov cez re­gio­nálne programy,“ uviedol minister Balík.

V Poľsku je 16 programov, ktoré sú priamo viazané na in­ves­tície v kon­krét­nych regiónoch a v programovom období 2021 – 2027 regióny rozhodnú o viac ako 44 % z cel­kovej euro­fondovej obálky vo výške 76 miliárd eur. Aj v Poľsku však išlo o postupný proces a re­gio­nálnu po­li­tiku zo­bra­lo mi­nis­ter­stvo pod krídla až v roku 2019. Na Slo­ven­sku budú v tomto programovom období roz­ho­do­vať priamo regióny vôbec po prvý raz, a to o vyu­žití zdrojov v hod­no­te vyše 2 miliárd, čo je asi 17 % z alo­kácie Programu Slovensko.

„Regionálny princíp pri im­ple­men­tácii euro­fondov chceme naďalej po­sil­ňo­vať. Že je to správna cesta, potvrdzuje práve Poľsko. Ako dokážu in­ves­tície z eu­róp­skych zdrojov meniť život ľudí v re­gió­noch k lep­šiemu tam vidno na kaž­dom kroku. Z euro­fondov majú Poliaci nové ne­moc­nice, veľké že­lez­ničné sta­nice, výskumné centrá; a tento typ veľkých stra­te­gic­kých in­ves­tícií sa musíme naučiť robiť aj my na Slo­ven­sku,“ doplnila štátna tajom­níčka MIRRI SR Barbora Lukáčová.

Podľa ministra Balíka je jedným z veľkých prínosov me­mo­ran­da mož­nosť výmeny ex­per­tov a kon­zul­tácie medzi poľskou a slo­ven­skou stranou.

„Treťou výzvou je zmena myslenia slo­ven­ských expertov, ktorí majú euro­fondy na sta­rosti. Popri jedno­du­chých, ale trans­pa­ren­tných pra­vid­lách na Slo­ven­sku akútne potre­bu­jeme v čer­paní euro­fondov viac odvahy, dravosti a ťahu na bránu. V tomto môžu byť pre nás poľské skú­se­nosti veľkou in­špi­rá­ciou.“

Spolupráca a výmena skúseností expertov však bude oboj­stranná.

„Som presvedčený, že aj via­ceré slo­ven­ské úspešné prí­be­hy po­mô­žu poľským ko­le­gom. Jedným z príkladov je prí­pra­va in­ves­tícií z Fondu na spra­vod­livú trans­for­máciu, ktorý pod­porí tran­zíciu re­gió­nov k ze­len­šej eko­no­mike a po­mô­že im pre­ko­nať do­pady uza­tvo­re­nia uhoľ­ných baní a de­kar­bo­ni­zácie prie­myslu. Na pláne spra­vod­livej trans­for­mácie sme úzko spo­lu­pra­co­vali s partnermi v re­gió­noch a vďaka tomu sa doňho pre­mietli práve ich po­hľa­dy na dlho­dobú víziu územia,“ dodal minister investícií Balík.

Podľa ministra investícií sú veľkou prí­le­ži­tos­ťou pre Slo­ven­sko nové euro­fondy a Program Slovensko.

„V snahe predísť problémom, aké pozna­čili do­bie­ha­júce euro­fon­dové obdobie, sme z Programu Slovensko vy­hlá­sili v prie­behu je­di­ného me­sia­ca už štyri veľké výzvy; a do konca leta pri­bud­nú ďalšie. Robíme všetko pre to, aby bol roz­beh nových euro­fondov razantný a v závere progra­mo­vého ob­do­bia ne­mu­sela naša kra­jina riešiť rov­naké problémy s čer­pa­ním ako my teraz. Som presved­čený, že nám k tomu po­mô­že aj spo­lu­práca s na­ši­mi poľskými partnermi,“ dodal mi­nis­ter in­ves­tícií Balík.

Foto:

Minister Balík podpísal memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci medzi Slovenskom a Poľskom

Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *