Kategórie
Tlačové správy

Minister Balík na pôde OSN absolvoval viacero dôležitých stretnutí

Dohodol spoločné kroky na podporu obnovy Ukrajiny.

New York/USA – Minister investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie SR Peter Balík vystúpil v Orga­ni­zácii Spo­je­ných národov s pre­ja­vom o si­tu­ácii na do­čas­ne oku­po­va­ných územiach Ukrajiny.

V prejave vyzdvihol naliehavú potrebu urýchliť plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ku ktorým sa zaviazali členské štáty OSN.

„Jedným zo závažných faktorov, ktorý pod­ko­páva celo­sve­tové úsilie o udrža­teľný rozvoj, sú vojnové konflikty, ktoré za sebou nechávajú vážne ekologické škody a ľudské utrpenie. Žiadna vojna nie je zlučiteľná s udrža­teľ­ným rozvojom,“ zdôraznil minister Balík počas plenárneho zasadnutia Valného zhro­maž­denia OSN k situácii na oku­po­va­ných územiach na Ukra­jine.

Minister Balík vystúpil spolu so zástupcami z Ukrajiny, Maďarska, Rakúska, Poľska a Ruska medzi prvými v poradí a ostro odsúdil ruskú agresiu voči nášmu susedovi.

„S hlbokým poľutovaním konšta­tu­jeme, že sa musíme dnes opäť stretnúť z rov­na­kého dôvodu – pre flagrantné po­ru­šo­vanie medzi­ná­rod­ného práva Ruskou fe­de­rá­ciou. Pritom Rusko, ako stály člen Bez­peč­nost­nej rady, má pri­márnu zod­po­ved­nosť za udržiavanie medzi­ná­rod­ného mieru a bez­peč­nosti,“ povedal.

Minister tlmočil pozíciu Slovenskej republiky na medzi­ná­rod­nej pôde a zdô­raz­nil, že SR plne podporuje úsilie o vy­vo­de­nie zodpovednosti podľa medzi­ná­rod­ného práva za zločiny spáchané proti ukra­jin­skému ľudu.

„Podporujeme desaťbodový mierový plán prezidenta Zelenského a vnímame záujem Ukrajiny angažovať sa, s cieľom dosiahnuť komplexný, spra­vod­livý a trvalý mier,“ uviedol minister Balík.

Potvrdil, že Slovensko bude Ukrajine poskytovať všestrannú pomoc a podporu na národnej aj medzi­ná­rod­nej úrovni. SR podporuje vytvorenie európskeho Nástroja pre Ukrajinu (Ukraine Support Facility), ktorý pomôže zabezpečiť finančné potreby Ukrajiny na obnovu, mo­der­ni­záciu a prístupový proces do Európskej únie.

Minister Balík na pôde OSN absolvoval viacero dôležitých stretnutí. Predseda Valného zhro­maž­denia OSN Csaba Kőrösi zdôraznil negatívny dopad vojny na Ukrajine na sve­tovú potravinovú bezpečnosť, na ktorú doplácajú najmä krajiny rozvojového sveta. Následne rokoval s výkonnou riaditeľkou programu OSN pre bývanie a ľudské sídla „UN-Habitat“ Maimonou Mohd Sharif o roz­beh­nutej spo­lu­práci Slovenska pri ob­no­ve Ukrajiny. Minister Balík in­for­mo­val riaditeľku UN Habitat o pomoci zo strany slovenského pod­ni­ka­teľ­ského sektora s obnovou Ukrajiny pri re­kon­štrukcii budov, mapovaní škôd, spra­co­va­ní pitnej vody a bu­do­vaní ener­ge­tickej in­fra­štruk­túry.

„Máme zoznam viac ako 350 spoločností, ktoré sú pripravené realizovať obnovu Ukrajiny,“ uviedol.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie SR zároveň poskytne UN-Habitat dobro­voľný príspevok 250 000 eur na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine. Okrem finančnej podpory dá k dispozícii aj svojich expertov, ktorí pomôžu no­vo­vy­tvo­re­nej kan­ce­lárii UN Habitat v Kyjeve ako aj tímu, ktorý rieši mestské krízy pri stra­te­gickom nastavení obnovy miest a regiónov na Ukrajine.

Trojicu tematických stretnutí ukončil minister Balík rokovaním so zástupcom výkonnej riaditeľky UNICEF, Omarom Abdim. Témou bolo hľadanie naj­lep­ších spôsobov začlenenia ukrajinských detí do našej spo­loč­nosti a školského systému, ako aj pomoci deťom, ktoré osireli.

Foto:

Minister Balík na pôde OSN absolvoval viacero dôležitých stretnutí
Minister Balík na pôde OSN absolvoval viacero dôležitých stretnutí
Minister Balík na pôde OSN absolvoval viacero dôležitých stretnutí
Minister Balík na pôde OSN absolvoval viacero dôležitých stretnutí

Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *