Kategórie
Tlačové správy

Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja podľa Agendy 2030 sa musí opierať o presné dáta a skutočné potreby

Peter Balík sa zúčastnil na pôde OSN na Po­li­tic­kom fóre na vy­so­kej úrovni o trvalo udr­ža­teľ­nom rozvoji.

New York/USA – Minister investícií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík sa tento týždeň počas pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických zúčastnil na pôde OSN na Po­li­tic­kom fóre na vy­so­kej úrovni o trvalo udr­ža­teľ­nom rozvoji.

Na plenárnom zasadnutí predstavil pokrok Slovenska v plnení cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a na pôde OSN absolvoval tiež viacero bilaterálnych stretnutí.

„Tento rok sme v polovici nášho úsilia dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja do roku 2030. Tvrdo sme pracovali aj na ich za­pra­co­vaní do dlho­dobej stratégie rozvoja Slo­ven­skej re­pub­liky a do­te­raz sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v nie­koľ­kých dôležitých cieľoch udr­ža­teľ­ného rozvoja – najmä v oblasti ener­ge­tiky a cieli o dôstojnej práci. Verím, že rok 2023 sa môže stať zlomovým bodom v im­ple­men­tácii Agendy 2030,“ povedal minister investícií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík počas Politického fóra na vy­so­kej úrovni o trvalo udr­ža­teľ­nom rozvoji v OSN.

Minister zároveň vyzdvihol naliehavú potrebu urýchliť plnenie cieľov udržateľného rozvoja.

„Jedným zo závažných faktorov, ktorý pod­ko­páva celo­sve­tové úsilie o udr­ža­teľný rozvoj, sú voj­nové kon­flikty, ktoré za sebou ne­chá­va­jú vážne eko­lo­gické škody a ľudské utrpenie. Žiadna vojna nie je zlu­či­teľná s udr­ža­teľným rozvojom,“ zdôraznil minister Balík a odsúdil ruskú agresiu voči Ukrajine.

„Tento týždeň prezentujeme správu o pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja na Slo­ven­sku. Je zrejmé, že na glo­bál­nej úrovni je prakticky nemožné dosiahnuť ciele, ktoré sme si spo­loč­ne nasta­vili do roku 2030. Cesta za ich napĺňaním sa však začína najmä doma. Preto je potrebné upratať v jed­not­livých pro­ce­soch a nastaviť ich tak, aby fun­go­vali aj do bu­dúcna,“ doplnil.

Minister Balík na pôde OSN tiež absolvoval viacero dôležitých stretnutí. S výkonnou riaditeľkou programu OSN pre bý­va­nie a ľudské sídla „UN-Habitat“ Maimonou Mohd Sharif hovoril o roz­beh­nutej spolu­práci Slovenska pri ob­no­ve Ukrajiny. Ministerstvo investícií zároveň poskytne UN-Habitat dobro­voľný príspevok 250 000 eur na rie­še­nie dôsledkov vojny na Ukra­jine.

Minister Balík sa v rámci svojej pracovnej cesty stretol tiež s pred­sed­níčkou Hospo­dárskej a so­ciál­nej rady OSN (ECOSOC) Lachezarou Stoevou. Diskutovali o potrebe zvýšiť tempo plnenia cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú mo­men­tálne na glo­bál­nej úrovni naplnené iba na 12 %.

O využívaní geotermálnej energie minister diskutoval s osobitným vyslancom islandskej vlády pre trvalo udržateľný rozvoj Eggertom Benediktom Gudmundssonom. Island je jeden z naj­väčších prie­kop­níkov vo vy­u­ží­vaní geo­ter­mál­nej energie na svete.

„Chceme sa inšpirovať a učiť od tých naj­lepších, preto je pre Slo­ven­sko nad­via­zanie spolu­práce s Islandom kľúčové. V Košiciach práve roz­bie­hame naj­väčší projekt využitia geo­ter­málnej energie v strednej Európe a do bu­dúcna by malo Slo­ven­sko svoj geo­ter­málny ener­ge­tický po­ten­ciál vyu­ží­vať v oveľa väčšej miere ako do­te­raz. Expertíza Islandu je v  tejto oblasti ne­na­hra­di­teľná,“ dodal minister Balík.


Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Agenda 2030 je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzi­ná­rodné spo­lo­čen­stvo reaguje na naj­zá­važ­nejšie výzvy sú­čas­nosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa eko­no­mické a so­ciál­ne ne­rov­nosti alebo neu­dr­ža­teľ­nosť pre­vlá­da­júcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi OSN v roku 2015 a vyzýva štáty k spo­loč­nému koor­di­no­va­nému postupu pri rie­še­ní glo­bál­nych výziev.

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

  • Vzdelanie pre dôstojný život
  • Smerovanie k znalostnej a envi­ron­men­tálne udržateľnej eko­no­mike pri de­mogra­fických zmenách a me­nia­com sa globálnom prostredí
  • Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia
  • Udržateľné sídla, regióny a krajina v kon­texte zmeny klímy
  • Právny štát, demo­kracia a bez­peč­nosť
  • Dobré zdravie

Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *