Kategórie
Tlačové správy

Spoločné hodnotenie zdravotníckych programov 2023

Zdravotníctvo bude po voľbách patriť k naj­dô­le­ži­tejším témam pre novú vládu. Ako k tejto téme pristúpili politické strany vo svojich programoch? Na túto otázku odpovedala skupina piatich zdra­vot­níckych analy­tikov vo svojom hod­no­tení zdra­vot­níckej časti volebných programov.

Programy hodnotili analytici Martin Smatana a Michal Štofko z Msquare, Dušan Zachar z INEKO, Martin Vlachynský z INESS a analytik Matej Mišík ako súkromná osoba. Výsledky boli pre­zen­to­vané na tla­čovej kon­fe­rencii 20. 9. 2023.

Spôsob hodnotenia

Do hodnotenia boli zaradené programy strán, ktoré v prieskumoch dosiahli viac ako 3 % a zá­ro­veň uve­rej­nili program do 14. 9. 2023. Hodnotili sa len oficiálne programy strán, nie výstupy jej pred­sta­vi­teľov na blogoch, v mas­médiách, na so­ciál­nych sieťach a po­dobne.

Každé jedno opatrenie deklarované v programe bolo hod­no­tené z hľa­diska súhlasu s opatrením (kladný, alebo záporný), kvality spra­co­vania a prí­nosu (hod­no­tenie od +3 pre mi­mo­riadne prínosné a dobre vypra­co­vané opatrenie, až po −3 pre extrémne škodlivé opatrenie) a dô­le­ži­tosti (od 0 % pre bez­významné a ire­le­vantné opatrenie, až po 100 % pre opatrenie so širokým dopadom na celé zdra­vot­níctvo). Takto ohodnotené opatrenia boli následne pre každú stranu sprie­me­ro­vané. Priemerná hodnota bola v ďalšom kroku vynásobená kom­plex­nosťou programu (hodnoty blížiace sa 0 % pre programy s pár vetami, hodnoty smerujúce k 100 % pre programy, ktorých opatrenia sa dotýkajú všetkých aspektov zdra­vot­níckeho sektora). Celkový výsledok je tvorený súčtom hodnotení všetkých 5 analytikov.

Výsledky

Do zoznamu relevantných strán sa dostalo 11 subjektov, z toho dva (hnutia SME RODINA a OĽaNO) však k danému dátumu nemali dostupný program, preto neboli hodnotené.

Prvé dve miesta v hodnotení zopakovali výsledky z roku 2020, keď sa na prvé miesto opäť dostal program Slobody a solidarity nasledovaný Progresívnym Slovenskom. Tretie miesto obsadil program KDH, ktorý zazna­menal značný posun (zo 7. miesta) oproti roku 2020. Naj­nižšie skóre dosiahol program hnutia Republika.

Výsledné hodnotenie
Výsledné hodnotenie.

Porovnanie rozmerov „priemerného prínosu“ jednotlivých opatrení a „komplexity programu“ ukazuje, že SaS mala prínosný aj komplexný program. Podobne tak PS, pri ktorom však niektoré opatrenia už stiahli priemernú prínosnosť nižšie. KDH malo naj­kom­plex­nejší (za­sa­hu­júci najviac tém v zdra­vot­níctve) program zo všetkých, avšak jednotlivé opatrenia mali veľmi rôznorodú prínosnosť, čo viedlo k ich nižšiemu priemernému hodnoteniu. HLAS – SD pred­sta­vuje v oboch rozmeroch takmer dokonalý priemer. SMER, Aliancia aj SNS mali extrémne stručné programy.

Priemerný prínos opatrení verzus Komplexita programu
Priemerný prínos opatrení verzus Komplexita programu.

Najväčší podiel pozitívne hodnotených opatrení mali Demokrati, SaS a SMER, pri ktorých to bolo až 9 opatrení z 10. Vyššiemu celkovému hodnoteniu v prípade Demokratov a SMER-u však zabránilo to, že tieto kladne hodnotené opatrenia boli buď veľmi vágne (takže boli hodnotené len veľmi mierne nad nulou), alebo sa týkali len úzkej oblasti (nízka dôležitosť), prípadne ich celkovo bolo málo (nízka komplexita v prípade SMER-u, ktorého oficiálny zverejnený zdravotnícky program tvorí len 10 opatrení).

% pozitívne hodnotených opatrení
% pozitívne hodnotených opatrení.

V prílohe si môžete pozrieť aj zoznam 10 najlepšie a najhoršie hodnotených opatrení.

Komentár k výsledkom

Pozitívnym znamením bolo, že celková kvalita programov z pohľadu komplexnosti, detailov a porozumenia problematike oproti voľbám 2020 mierne stúpla. Do väčšiny programov sa dostali aj témy ako dlhodobá a paliatívna starostlivosť, duševné zdravie, otázky vzdelávania zdravotníkov, merania kvality či byrokracie. Zamrzela však absencia témy zdravia marginalizovaných komunít, ale aj menší výskyt opatrení zameraných napríklad na laboratóriá a diagnostiku, tému výnimiek či štandardov.

Najzásadnejším nedostatkom však bolo chýbajúce vyčíslenie nákladov navrhovaných opatrení, a to dokonca aj pri tých s dra­matickým (stovky miliónov eur a viac) dopadom. Rovnako tak úplne absentovala téma úspor.

Oproti minulým voľbám bol pozorovateľný posun programov smerom k stredu. V minulosti veľké ideologické témy ako privatizácia vs. znárodnenie, konkurencia vs. jedna poisťovňa sa v aktu­ál­nych programoch takmer nevyskytujú. Rovnako tak sa strany vyhli (alebo len opatrne dotkli) systémovým témam ako sú poplatky, odvodový systém, nárok, či štandard a nadštandard. Istou výnimkou bola SaS, ani jej program však nepopisuje dramatické prekopanie celého systému.

Na základe programov preto konštatujeme, že zdravotnícke tímy jednotlivých strán sa síce pozreli na jednotlivé témy v sektore poctivejšie ako v minulosti, no z hľadiska dramatických zmien sa stávajú skôr opatrnejšími.

Príloha:

Spoločné hodnotenie zdravotníckych programov 2023, príloha je vo formáte PDF.

Autori:

Dušan Zachar, INEKO
Matej Mišík, súkromná osoba
Michal Štofko, Msquare
Martin Vlachynský, INESS
Martin Smatana, Msquare

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *