Kategórie
Tlačové správy

Nová publikácia o cenách potravín

Predstavujeme stručné analytické zhrnutie situácie s cenami a s pre­dajom potravín na Slo­ven­sku.

Vážení priatelia,

ceny potravín na Slovensku začiatkom roka 2023 do­sa­ho­vali medzi­ročný rast o viac ako 20 %, čím sa zaradili na naj­vyššie miesta v rámci štátov EÚ. Tento vývoj viedol k oži­veniu diskusie o rôznych regu­lač­ných zásahoch do trhu s potra­vi­nami, najmä v kon­texte parla­men­tných volieb 2023. Takéto zásahy majú na Slo­ven­sku bohatú históriu a sú postavené výhradne na anek­do­tic­kých príkladoch, mylných pred­sta­vách politikov a chý­ba­jú­cich faktoch.

Martin Vlachynský: Chlieb a politika
Martin Vlachynský: Chlieb a politika.

V novej publikácii Chlieb a politika predsta­vu­jeme stručné ana­ly­tické zhrnutie situácie s cenami a s pre­da­jom potravín na Slo­ven­sku. Postupne čitateľovi ukážeme vývoj cien potravín, načrtneme príčiny inflácie a jej efekty na správanie aktérov v eko­no­mike, najmä v sú­vis­losti s ma­lo­ob­cho­dom.

V ďalšej časti opisujeme vývoj tržieb v ma­lo­ob­chode, finančné výsledky potra­vi­no­vého ma­lo­ob­cho­du, zamestnanosť a mzdy. V tejto časti nájdete aj sektorové po­rov­nanie marží a vý­po­čet miery kon­ku­rencie v odvetví potra­vi­no­vého malo­ob­chodu.

Tretia časť opisuje niektoré regulačné zásahy v zahraničí, existujúce aj navrhnuté regu­lačné zásahy na Slo­ven­sku a ich nega­tívne efekty na trh a spotre­bi­teľa.

Okrem iného sa dozviete:

  • Kde bol najväčší rast cien potravín v rámci V4
  • V ktorom štáte najviac reagujú ceny potravín na do­vo­zové ceny
  • Či môže rast marží spôsobiť infláciu
  • Ako reagujú spotrebitelia na rast cien potravín
  • Že tržby slovenského maloobchodu klesajú rýchlejšie ako je priemer EÚ
  • Ako sa vyvíjali marže reťazcov
  • Aká je miera konkurencie v potra­vi­no­vom ma­lo­ob­cho­de
  • Aké regulácie zaviedli niektoré štáty

Cieľom tejto publikácie je prezentovať fakty, pomôcť k tvorbe infor­mo­va­ných politík, a naopak zabrániť možným po­pu­lis­tic­kým krokom, ktoré by ohrozili nielen celý sektor ma­lo­ob­cho­du, ale zároveň poškodili všetkých slo­ven­ských spotre­bi­te­ľov.

Stiahnuť PDF


Autor: Martin Vlachynský, INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *