Kategórie
Tlačové správy

Drahá budúcnosť zdravia na Slovensku

Slovenské zdravotníctvo bude v najbližších dekádach výrazne ovplyvnené starnutím obyvateľstva. Ľudia sa už dnes dožadujú nových spôsobov liečby, ktoré však často prichádzajú s ne­za­ned­ba­teľ­nou cenovkou. Počet starých a teda viac chorých ľudí bude v bu­dúc­nosti len zvyšovať. Tento vývoj bude nutne spojený so stúpajúcimi výdavkami na zdravotníctvo.

V INESS sme pripravili publikáciu, v ktorej analyzujeme publikáciu Európskej komisie (EK) Ageing report 2021. V prvej časti analyzujeme 12 scenárov vývoja verejných výdavkov na zdravotníctvo, ktoré EK pripravila, ako aj mechanizmy, ktoré k nárastu výdavkov vedú. Tieto scenáre sú modelované do roku 2070 a v zá­vis­losti od naplnenia použitých pred­po­kla­dov pred­po­ve­dajú nárast podielu výdavkov na zdravotníctvo na HDP o 26 % („najlacnejší“ scenár) až 98 % („najdrahší“ scenár).

V druhej časti publikácie sme vypočítali základný scenár vývoja výdavkov Slovenska na zdravotníctvo do roku 2030 na základe extrapolácie doterajších výdavkov. Následne sme pre­po­čí­tali nomi­nálne výdavky každého z 12 scenárov EK a po­rov­nali ich s našim základným scenárom.

V závislosti od naplnenia predpokladov predikujú scenáre EK rozdiely vo výdavkoch oproti základnému scenáru od 310 miliónov eur do 1,96 miliardy v roku 2030.

Kumulatívne rozdiely oproti základnému scenáru za obdobie 2024 – 2030 sa pohybujú od 4,89 miliardy do 11,11 miliardy eur.

Ide samozrejme o odhady a skutočné čísla sa budú líšiť. Všetky scenáre však pred­po­ve­dajú značný nárast verejných výdavkov na zdravotníctvo. Získanie týchto prostriedkov z verejných zdrojov si bude vyžadovať zmenu štruktúry priorít vo verejnom rozpočte (značné škrty najmä plošných sociálnych výdavkov) alebo radikálne zvýšenie daní a odvodov. Aj vzhľadom k zlému stavu verejných financií je ale rýchlejší rast toku verejných zdrojov do zdravotníctva v naj­bližších rokoch veľmi otázny.

V prípade súkromných zdrojov sa môže jednať o kombináciu väčšej spoluúčasti pacientov, pripoistenia a prítoku súkromného kapitálu. Funkčný trh s pri­pois­te­ním si však vyžaduje legislatívne zmeny (opísali sme ich v publikácii Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku). Jedným z krokov na jeho prilákanie by však mohlo byť rozdelenie a odpredaj štátnej zdravotnej poisťovne. Tento krok by do štátnej kasy teoreticky priniesol nezanedbateľné zdroje a vniesol viac konkurencie a stability do zdravotníctva.

V nasledujúcich rokoch bude Slovensko a ďalšie európske štáty čeliť rastúcim výdavkom spätým so starnutím obyvateľstva a menšiemu počtu ekonomicky aktívnych platcov odvodov. Zároveň sme svedkami zdražovania štátnych dlhov, čo bude komplikovať možnosť financovať tieto výdavky na úver. Bez ohľadu na politickú vôľu tak budeme v na­sle­du­jú­cich rokoch svedkami zmien vo financovaní zdravotníctva.

Publikácia Drahá budúcnosť zdravia


Autor: Matej Bárta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *