Kategórie
Tlačové správy

Ekonomický base camp 2023 od INESS

Štipendium pre študentov.

Ekonomický base camp 2023

INESS organizuje 26. – 29. 10. 2023 v Bystričke pri Martine 2. ročník Eko­no­mic­kého base campu. 4-dňový seminár je určený nadaným stre­do­ško­lá­kom a vy­so­ko­ško­lá­kom, ktorí majú záujem o hlbšie pochopenie eko­no­mic­kých prob­lémov, ktorým čelíme v sú­čas­nosti. Program sa skladá z pred­ná­šok, work­shopov a net­workin­go­vých aktivít, ktoré umožnia účastníkom diskutovať s roves­níkmi z celého Slo­ven­ska, spo­loč­ne riešiť ich záujmy a na­do­bú­dať nové poznatky z eko­nó­mie.

„Vysoko oceňujem výber prednášok aj spôsob akým boli podané, mám pocit, že som mohol prejaviť svoje existu­júce vedo­mosti, ale naučiť sa aj veľa nového. Veľmi dobre hod­no­tím aj aktivitu, ktorá mnohým zlep­šila prehľad o jed­not­li­vých rezortoch a dala praktickú skúsenosť. Čereš­nička na torte je komunita, či už z rádov orga­ni­zá­to­rov alebo účastníkov, cítil som sa veľmi príjemne,“ odkázal Samuel Remenár, absol­vent EBC v roku 2022.

Naši lektori
Naši lektori.

V rámci programu sa budeme venovať aktuálnym témam ako je inflácia, fungovanie a prob­lémy zdra­vot­níctva a škol­stva, investo­vanie, alebo dôvodom, prečo politici neradi šetria. Naši lektori Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Róbert Chovanculiak, Martin Vlachynský a za­hra­ničný lektor Pavel Potužák z Vy­so­kej školy eko­no­mic­kej v Prahe poskytnú účastníkom semináru nové perspektívy na rie­še­nie týchto prob­lémov.

Na EBC sa budeme venovať napríklad týmto otázkam:

  • Hrozí nám so 7 miliardovým deficitom grécka cesta?
  • Ako zlepšiť slovenské zdravotníctvo pomocou ekonómie?
  • Môže byť aj neštátna škola dobrá a lacná?
  • Ako sa ochrániť pred zlými investíciami?
  • Prečo sú ľudia tak fascinovaní blýskajúcimi sa kovmi?
  • Ako môže ekonomické myslenie znížiť problémy s kriminalitou?
  • …a mnohé ďalšie.

Vďaka podpore našich partnerov môžeme piatim šikovným študentom poskytnúť zľavu vo výške 60 eur z účastníc­keho pop­latku. Cena za uby­to­vanie, plnú penziu a program na 4 dni pre vy­bra­ných štu­dentov bude len 99 eur.

Pre získanie zľavy stačí riadne vyplniť prihlášku na we­bo­vej stránke INESS.sk/EBC a zaškrtnúť záujem o šti­pen­dium. Po ukon­čení pri­hla­so­va­nia budú uchádzači o výsledkoch infor­mo­vaní e-mailom. Posledný deň na odo­slanie prihlášky je nedeľa 8. ok­tóbra 2023.

INESS – Ekonomický base camp 2023
INESS – Ekonomický base camp 2023.

Autorka: Monika Budzák, INESS. E-mail: monika.budzak@iness.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *