Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Ako sa človek stane ateistom?

Americkí kognitívni psychológovia, za­o­be­ra­júci sa štúdiom vedomých a ne­ve­do­mých pozná­vacích procesov, Ara Norenzayanová a Will M. Gervais našli štyri pôvodné typy vzniku ateizmu a k tomu patriace štyri typy ateistov. Ich nálezy proti­rečia bežnému pred­sudku, že ná­bo­žen­stvo má evo­lučné výhody proti ateizmu, ktorý je len ne­u­ži­toč­ným poblúdením v ľud­ských zá­le­ži­tos­tiach.

Štyri kvety

Pre svoju štúdiu The origins of religious disbelief (Pôvod ná­bo­žen­skej ne­viery) hľa­dali v em­pi­ric­kých vy­šetro­va­niach religióznej viery a ateizmu faktory, ktoré pri­púš­ťajú závery o vzniku ateizmu. Kog­ni­tívne a evo­lučné teórie často tvrdia, že ľudia sa intu­i­tívne prikláňajú k viere a ateizmus teda vyžaduje tvrdú kog­ni­tívnu prácu. Noren­zayanová a Gervais navrhujú širší teoretický rámec. No kým budete čítať ďalej, mohli by ste si – pokiaľ ste ateista alebo agnostik – položiť krátku otázku: Ako som sa ním vlastne stal?

Menovaní autori zastávajú stanovisko, že obidva javy – ná­bož­nosť aj ateizmus – vzni­kajú v dôsledku kom­bi­nácie kog­ni­tív­nych, moti­vačných a kul­túr­nych procesov učenia, ktoré sa dajú vysvetliť bio­lo­gickou a kul­túrnou evo­lú­ciou. Vý­cho­diskom sú pre nich štyri pod­mien­ky, ktoré musia byť splnené, aby sa niekto stal nábožným. Človek musí:

  1. byť vstave vytvárať si intuitívne men­tálne repre­zen­tácie nad­pri­ro­dze­ných bytostí (super­natural agents);
  2. musí mať z viery v také bytosti nejaký úžitok (zmysel, prednosť, útecha);
  3. musí mať kultúrne predpoklady, aby na také bytosti veril a prikladal im význam;
  4. musí zavrhnúť akúkoľvek ďalšiu racionálnu analýzu.

Ateizmus vzniká vtedy, keď sa pri týchto pod­mien­kach niečo mení. To viedlo autorov k iden­ti­fi­kácii štyroch skupín ne­ve­ria­cich, prí­padne ľudí bez ná­bo­žen­ského vyznania.

  1. typ – autistický ateista

Autizmus je vývojová porucha, ktorú cha­rak­te­ri­zujú deficity v oblasti ko­mu­ni­kácie, sociálnej interakcie a pred­sta­vi­vosti. Vzniká u málo empa­tických ľudí, ktorým ťažko padne inter­pre­tovať vlastné a cudzie konanie (men­ta­li­záciu). Kto sa nevie venovať vlastným a cudzím prianiam, úmyslom a myš­lien­kam, kto sa nevie vžiť do druhého, ten si ťažšie vytvorí mentálnu predstavu nad­pri­ro­dze­ných bytostí. U takého človeka je intu­i­tívny sklon vyvinúť náboženské pocity silne redukovaný. Preto vraj inklinujú autisti a muži skôr k ateizmu. Kto sa cíti oslo­vený, môže sa hnevať. Ale pochopte: Autori ne­vy­hla­sujú ateizmus prin­ci­piálne za psy­cho­lo­gický hendikep, ale len za jednu z jeho možností.

  1. typ – spokojný ateista

Autori sú toho názoru, že ateizmus vzniká najskôr u ľudí, ktorí žijú v re­la­tívnej exis­ten­ciál­nej istote. Naproti tomu blízkosť smrti, choroba, trápenie, chudoba, nedostatok, samota, náhody a bez­moc­nosť motivujú skôr nábožnosť. Dlho­dobé štúdie potvrdzujú, že v oblastiach posti­ho­va­ných prí­rod­nými ka­tastro­fami nábožnosť stúpa, ale len u tých, ktorí bývajú priamo postihnutí. A v se­ver­nej Európe, najmä v Škan­di­návii, sa nábožnosť vysky­tuje naj­menej. Ide tu o ateizmus na pod­klade materiálnej a du­chov­nej spo­koj­nosti, ktorej je ná­bo­žen­stvo ľahostajné.

  1. typ – ľahostajný ateista

Empirický materiál vraj dosvedčuje, že ateizmus vzniká v kul­tú­rach, ktoré ná­bo­žen­stvo ne­pre­ží­vajú a nor­ma­tívne ne­pro­pa­gujú; teda v kul­tú­rach, v ktorých sa dá ná­bož­nos­ťou nahro­madiť len malý sociálny a kul­túrny kapitál. Pritom je vše­o­becná kultúra dô­le­ži­tejšia ako rodinné zmýšľanie: deti z ná­bož­ných rodín v Škan­di­návii často ne­nasle­dujú predobraz svojich rodičov, pre­tože ich kultúrne prostredie málo ho­no­ruje ná­bo­žen­stvo. Za­u­jí­mavý je poukaz na to, že spo­ľahlivé se­ku­lárne inšti­túcie – po­li­tika, súdy a po­lícia – sa často vnímajú ako inštancie, ktoré vo veciach sta­bi­lity a ovlád­nutia životných situácií nahradzujú ná­bo­žen­stvo. Ateizmus teda nevzniká jedno­ducho tam, kde je náboženstvo neprítomné, ale tam, kde spo­lo­čenské inštitúcie se­ku­lárnym spô­so­bom pre­be­rajú dôležité funkcie ná­bo­žen­stva. Pri 3. type ide teda o ateizmus na pod­klade existu­júcich kultúrnych alternatív, ktorým je náboženstvo ľahostajné.

  1. typ – osvietený ateista

Samozrejme nie naostatok vzniká ateizmus aj racionálnym premýšľaním a analýzou, ktoré kognitívnou prácou prekonajú intuitívny sklon k nábožnosti. Intuitívne orientovaní ľudia sú podľa toho zameraní skôr na vieru ako na ateizmus. Keď sú veriacimi ra­cio­nál­nejšie povahy, pre­pa­dajú skôr inte­lek­tu­a­li­zo­vaným náboženským kon­cep­ciám, napríklad deizmu alebo panteizmu. V roz­lič­ných pokusoch sa okrem toho zreteľne ukázalo, že aktivácia ana­ly­tic­kých procesov navádza rastúcu skepsu voči viere v nad­pri­ro­dzeno. Na to stačí už nechať pokusným osobám rozlúštiť ťažko čitateľné písmo alebo pozorovať obrazy ako Rodinovu sochu Mysliteľ. Nie je pritom potrebná – ako sa často tvrdí – ohromná kognitívna námaha; stačí jemný situačný popud.

Rad príčin

4. typ ateizmu je teda jediný, ktorý predstavuje ozajstný proti­klad k ná­bož­nosti a od­mieta ju. 1. typ zod­po­vedá skôr psy­cho­lo­gickej ne­spô­so­bi­losti k ná­bož­nosti a va­rianty 2 a 3 sú prejavy ľaho­staj­nosti voči všetkým ná­bo­žen­stvám.

Vcelku sa ateizmus javí ako mnoho­stranný jav. Podľa názoru autorov sú jeho štyri pramene v reálnom svete zväčša navzájom prepletené. Tým vysvetľujú multi­kau­zálne, prečo, napríklad, vo ve­dec­kom prostredí a v škan­di­náv­skych krajinách sa dá nájsť len tak málo religiozity. Rozho­du­júca je práve zmes exis­ten­ciálnej istoty, stabilnej vlády a so­ciál­neho za­bez­pe­čenia v prostredí bez ná­bo­žen­ských pre­zen­tácií, popri se­ku­lár­nych inšti­tú­ciách pod­po­ru­júcich spo­lu­prácu a pri vy­so­kej úrovni vedeckého vzdelania.

Prv než dočítate, zadržte ešte raz dych a po­rov­najte tieto nálezy so svojou prvotnou osobnou odpo­veďou: Tak prečo ste sa stali ateistom? Uvítame vašu odpoveď v po­dobe komentára.

Téza o evolučných prednostiach náboženstva je vedecky oveľa spor­nejšia ako často radostne tvrdievajú zástan­covia ná­bo­žen­stiev. Nie je ani isté, či nábožnosť ako celok pred­sta­vuje vôbec nejaké vydarené evo­lučné prispô­so­benie. Možno sú len jed­not­livé znaky nábožnosti – ovlád­nutie možností, posilnenie spo­lu­práce – evo­luč­nými výhodami; nábožnosť je možno len vedľajší produkt iných pri­spô­so­bení bez pria­mej evolučnej prednosti. A možno je len brzdiacim javom niečoho a postupom evolúcie zmizne.

Svojím vyhodnotením mnohých empirických štúdií vyvrátili No­ren­za­yanová a Gervais tvrdenia, že ateizmus je psy­cho­lo­gicky povrchná, namáhavá a ne­zne­si­teľná ne­miestna opo­váž­li­vosť, neudr­ža­teľná pre ľudskú intuíciu a kul­túru. No ateizmus ne­vy­ža­duje viac vysvet­ľo­vania ako nábožnosť. Nie je to jedno­ducho nedostatok men­tálnej kom­pe­tencie. Nie je vždy výsledkom nákladného kog­ni­tív­neho sporu o údajne pri­ro­dzenú ná­bo­žen­skú intuíciu. Ateistické sve­to­ná­zory a inšti­túcie umožňujú rovnako úspešnú spo­lu­prácu a ovlád­nutie možností.

Na konci článku predpovedajú autori historický proces prechodu ľudstva k bu­dú­cej he­ge­mónii ateistických spo­lo­čen­stiev.

Záver pre humanizmus

Humanizmus by sa nemal stavať nepria­teľsky voči ná­bo­žen­stvu, pre­tože je rov­nako málo ako ono poblúdením ľudských ciest. K tomu malé odbočenie: Prakticky je otázka, ako sa sta­viame k super­na­tural agents, často len dru­ho­radá. Potom ide o hu­ma­niz­mus a nie natoľko o ateizmus. Rada nemeckých evan­je­lic­kých cirkví (EKD) vydala v júni 2013 160-stranovú orien­tačnú pomôcku Rodinu treba posilniť ako spo­ľah­livé spo­lo­čen­stvo. Rodina sa v nej rozumie v ši­ro­kom hu­ma­nis­tic­kom zmysle, pre­tože sa berú do úvahy aj patch­workové a ho­mo­se­xu­álne partnerstvá.

V tejto súvislosti sa evanjelickí a iní biblickí fun­da­men­ta­listi celo­štátnej pro­tes­tnej ini­cia­tívy obávajú, že tradičné man­žel­stvo medzi mužom a ženou sa takto zne­hod­notí a eku­ména sťaží. Teológ a kňaz Hans-Gerd Krabbe zdô­raz­ňuje, že protest prichádza zo stredu spo­loč­nosti. Na za­ču­do­vanie uvádza ako dôkazy mená ako Albrecht, knieža v Castell-Castell; knieža Christian z Bentheimu a zo Stein­furtu, ako aj niekoľko bývalých biskupov. Listinu podpísali skutočne pre­do­všet­kým šľachtici, lekári, právnici a pro­fe­sori teo­lógie. Ale z takého „stredu“ nevzíde plu­ra­lis­tická rodinná politika, berúca naozaj na ve­do­mie, ako ľudia žijú, alebo by chceli žiť. Môže vzísť tak z ateizmu ako z ná­bo­žen­stva a mal by to byť mo­derný hu­ma­niz­mus, ktorý sa nezastaví ani pred osvie­te­nými cirkevnými kruhmi.

Aj keby to bolo tak, že náboženstvo je úspešný produkt ľudského vývoja, ne­zna­mená to predsa, že rovnako úspešným pro­duk­tom nie je, alebo by sa ním nemohol stať, aj ateizmus. Hu­ma­niz­mus sa môže bez obáv spo­ľahnúť na evo­lučné teorémy k vzniku ná­bo­žen­stiev, pretože tieto podrývajú nielen nárok na abso­lútnu pravdu jed­not­li­vých náboženstiev, ale možno narážajú na evo­lučné výhody humanizmu a ateizmu. Evolučné prednosti sa často prisudzujú náboženstvu, no v sekulárnej spoločnosti ich môžu sprostredkovať humanistické hodnoty a praktiky. A keďže je to tak, diskutuje sa o otázke vzdania sa náboženstva vo ve­rej­nom priestore aj kontro­verzne, a to až do Spol­ko­vej centrály pre po­li­tické vzde­lá­vanie. Kým Nikolaus Schneider, pred­seda evan­je­lic­kej EKD, sa zastáva ne­po­strá­da­teľnej prí­tom­nosti náboženstva vo ve­rej­nom priestore, rakúsky publicista Robert Misik považuje ná­bo­žen­stvo za prin­ci­piálne zby­točné, pre­tože jeho užitočnosť nijako nevyváži škody, ktoré zaprí­či­ňuje.

Pretože je to najmä premýšľanie a analýza, ktoré oslabujú nábožnosť a vedú k pre­sved­čivej skepse – nie k ľaho­staj­nosti – voči viere v nad­pri­ro­dzené bytosti, potre­buje orga­ni­zo­vaný hu­ma­niz­mus nielen sociálne, ale aj vedecky pod­lo­žené vzde­lá­vacie sídla.


Autor: Ralf Schöppner.

Prameň: Dr. phil. Ralf Schöppner, Wie wird man Atheist?, Diesseits.de, hu­ma­nis­tický on-line magazín, 25. 9. 2013.

Preložil: Rastislav Škoda.

Poznámka prekladateľa:

Zachoval som paralelné používanie výrazov ateizmus a hu­ma­nizmus, hoci mám k nemu výhrady. Po­do­týkam, že v indexe 406-stranovej knihy Richarda Dawkinsa The God Delusion sa výraz hu­ma­nizmus ne­vysky­tuje; hovorí sa len o ateizme; nie je ani v českom preklade Boží blud. V ne­mec­kom preklade Der Gotteswahn je v indexe, pretože je v textoch vo vete: „Tým netvrdím, že ateizmus posilňuje morálku, ale prav­de­po­dobne to platí o hu­ma­nizme – etickom systéme, ktorý sa často spája s ateizmom.“ Druhé použitie je jed­no­slovná otázka „Hu­ma­nizmus?“ bez od­po­vede.

Našiel som aj pravý opak Dawkinsa. V obsiahlom inter­ne­to­vom texte Jána Čipkára „Humanizmus, plu­ra­lizmus a de­mo­kra­cia ako so­cio­kul­túrne prin­cípy tvorby a uplat­nenia práva v eu­róp­skom priestore“ sa ne­vy­sky­tuje výraz „ateizmus“. Tento čarodejník premenil aj Platóna, Aristotela a Marxa na hu­ma­nis­tov, čo sa nedá čítať.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 97 v sobotu 28. septembra 2013.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *