Kategórie
Humanizmus

Kto je humanista?

O nás.

Kategórie
Humanizmus

Evolučná teória je súčasť humanistickej výchovy

Autor článku: Rastislav Škoda, Zošity humanistov. Súčasťou humanistickej etickej výchovy je aj osvojenie evolučnej teórie ako jednej z najdôležitejších myšlienok, akú zrodilo vedecké skúmanie sveta.

Kategórie
Zošity humanistov

K eseji Harolda Pintera „Umenie, pravda a politika“

Do čísla 53 Zošitov humanistov, ktoré vyšlo 4. ja­nu­ára 2006, bol okrem prílohy Ame­rická aka­dé­mia vied: Veda a kre­a­cio­nizmus vložený aj preklad pred­nášky Harolda Pintera pri prí­le­ži­tosti udelenia Nobelovej ceny za li­te­ra­túru na rok 2005 s názvom „Umenie, pravda a po­li­tika“. Ako všetko pre ZH, aj toto pre­lo­žil vy­da­va­teľ Rastislav Škoda.