Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Etika bez náboženskej viery – existuje!

Od tých čias, čo existujú kňazi a ich náboženstvá s prísluš­nými veriacimi, kde-kto nám neveriacim sťa výčitku adresuje tvrdenie, že bez viery (kedysi v množstvo bohov, potom v postupne menej a dnes v jedného, ale toho jediného, čo aj je to raz Jahve židov, inokedy Boh kresťanov alebo Alah moslimov) niet etiky ani morálky (ani man­želskej vernosti, píše Literárny dvoj­týž­den­ník 25. augusta 2004), skrátka niet základnej slušnosti a všetko je možné. Dobro­voľne na to doplatil Sokrates.

V súvislosti s vysoko aktuálnou témou Pokynu MŠ SR k za­ve­deniu povinne voli­teľ­ného predmetu náboženská výchova v alter­na­tíve s etickou výchovou od prak­ticky 2. septembra 2004 začínajúc 1. ročníkom základnej školy sa však konečne vytvorila situácia, na ktorú som čakal roky: Politickí pred­sta­vitelia nášho štátu repre­zen­tujúci verejnú mienku oficiálne uznávajú náš neverecký sve­to­názor, ktorý sa (okrem iného) zakladá na presvedčení, že sú na svete aj slušní ľudia, ktorí neveria na existenciu nadprirodzena, posmrtného života, osobného Boha a božstiev vôbec.

Ministerstvo školstva uznáva, že morálka a etika existujú aj bez viery – keďže dáva rodičom nielen právo v tomto duchu si vychovávať, ale aj nechať vzdelávať svoje deti; odrastenejším deťom dá za pár rokov právo zvoliť si tento učebný predmet. Pevne dúfam, že pod „alter­na­tívou etickej výchovy“ sa neskrýva indok­tri­nácia v inej viere ako v ka­to­líckeho Boha.

Som rád, že sa bude hovoriť o rozličných aspektoch novej situácie: o ne­pri­pra­venosti MŠ SR po stránke legislatívnej, programovej, praktickej a i., napríklad o ne­dostatku učiteľov a učebných pomôcok; o ne­pri­pra­ve­nosti neveriacich na jednej strane klásť požiadavky na školy, napríklad žiadať uznanie nimi menovaných inšpektorov tejto výchovy, na druhej strane o neschop­nosti ponúknuť hotové kon­krétne materiály a programy (okrem skromného návrhu môjho vy­da­va­teľstva, ktorý však MŠ SR bez pádnych dôvodov odmietlo). Nie som za to, aby sa vyslovovali obvinenia; radšej nech sa každý pustí do práce na svojom úseku. Nie som pedagóg, ale idem prekladať metodiky hu­ma­nis­tickej etickej výchovy, ktoré existujú v roz­lič­ných európskych štátoch a dám ich k dispozícii odborníkom na úpravu pre naše v tomto ohľade zaostalé slovenské pomery. Bude potom na po­li­tic­kých repre­zen­tantoch, aby presvedčili MŠ SR o potrebe ich skorého vydania.

Svrbí ma však jazyk a cítim nevyhnutnosť položiť najmä duchovenstvu našich dvoch veľkých cirkví rozho­du­júcu otázku: akceptujú oni túto situáciu a prestanú z nás neveriacich robiť zlých ľudí, napríklad volať na nás v liste prezidentovi Slovenskej republiky štátnu bezpečnosť, ako to nedávno urobil prelát Trstenský? Prestanú dávať čestnému výrazu ateista pejoratívny význam? Priznajú nám bez veľa rečí právo na skupinové označenie „humanisti“ (kam patria aj agnostici, racionalisti, naturalisti, sekularisti, skeptici a i.), ako sú oni „teisti“ (prípadne „mono­teisti“, kam patria aj kresťania, židia, moslimovia a i.)? Jedným slovom: uznajú nás za v určitom zmysle rovno­cenných partnerov či súperov a dajú nám postupne práva, ktoré nám v sú­časnej svetovej spo­loč­nosti patria? Budeme naozaj môcť vychovávať svoje deti v bezbožníctve v jed­no­duchom doslovnom význame tohto v mi­nu­losti skrivodlivo stra­ši­delného výrazu? Dejiny sú učiteľkou života: Spomeňte si, kresťania, na časy za cisára Konštantína, ktorý vás uznal za rov­no­cenných občanov Rímskej ríše; urobili ste veľkú chybu, keď ste si vynútili stať sa štátnou cirkvou; dlho, storočia ste ňou boli, ale prestali ste ňou byť a dnes má také ašpirácie otvorene miestami len oneskorený islam. Tolerancia, znášan­li­vosť, sa stala heslom dňa, hoci mocní jedinci ju majú často len na jazyku.

Aby som pravdu povedal, nedôverujem veľmi budúcej situácii na slo­ven­ských školách. Neviem si predstaviť zmierlivého katechétu s ká­no­nickou misiou vysloviť verejne v triede, na chodbe alebo v zbo­rovni vetu, že náboženská viera a hu­ma­nis­tické presvedčenie sú dva rov­no­cenné sve­to­názory – a predsa je to tak pre čím ďalej, tým viac ľudí na svete aj u nás! Humanisti nemajú s touto vetou nijaké ťažkosti, hovoria len za seba. Nábožný musí brať do úvahy v prvom rade sta­no­visko svojho Boha, prípadne jeho zástupcu na zemi – nie som vstave to pochopiť. Nechcem po­le­mi­zovať a sa­mo­zrejme uznávam veriacemu právo nechápať mňa.

Bol by som šťastnejší, keby sa náboženstvo ako výsostne intímna záležitosť slobody svedomia neučilo v škole; keby si to každá cirkev robila po svojom vo svojich mimo­školských za­ria­de­niach a bez štátnej finančnej podpory. Zásadne odmietam Zmluvu medzi Slo­ven­skou re­pub­li­kou a Svätou stolicou o ka­to­líckej výchove a vzde­lá­vaní. Ak má ďalej platiť, navrhujem uzavrieť Zmluvu medzi Slo­ven­skou re­pub­li­kou a Medzi­ná­rod­nou etickou a hu­ma­nis­tickou úniou (IHEU) o hu­ma­nis­tickej výchove a vzde­lá­vaní na našich školách – hoci po­chy­bu­jem, že by sa IHEU dopustila takého za­sa­ho­vania do cudzích záležitostí.

Bude úlohou humanistov ďalej dokazovať, že morálka a etika existujú aj bez viery v nad­pri­ro­dzeno, ak nestačí praktické zistenie, že milióny nevercov – v našich pomeroch ne­kres­ťanov – viedli dobrý život a spo­loč­nosť ich uzná­vala; ale o tom inde. Tu len toľko, že humanisti sú presvedčení, že zdravý rozum a ve­decké poznanie hrajú rozho­du­júcu úlohu pri de­fi­no­vaní morálnych hodnôt a po­má­hajú správne sa rozho­do­vať. Sekulárne spo­loč­nosti si vytvorili záväzné etické normy, prístupné kri­tic­kému pre­ve­reniu a vedia riešiť morálne dilemy. Ako – to nech je úloha hu­ma­nis­tickej etickej výchovy stále rastú­ceho počtu žiakov na našich školách.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 46 v pondelok 1. novembra 2004.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *