Kategórie
Zošity humanistov

Európa – spoločenstvo na kresťanskom základe?

Na akých základoch má stáť „nová Európa“, ktorú národy nášho kontinentu spolu stavajú? Nielen z nášho hu­ma­nis­tického sta­no­viska predsa nemôže byť kresťanské ná­bo­žen­stvo a jeho hod­noty jediným me­no­va­te­ľom, na ktorom má všetko stáť.

Rerum cognoscere causas“ je heslo každého vydania novín Tagesspiegel (Zrkadlo dňa). Je to citát z la­tin­činy rímskeho básnika Vergília: „Poznať príčiny vecí, ísť veciam na koreň.“ Hermann Rudolf, jeden z re­dak­to­rov týchto veľkých ber­lín­skych novín, dal nedávno na rozhla­sovej stanici Deutschland Radio Berlin pre hu­ma­nistov po­te­šu­júci príklad aplikácie tohto pravidla. Vo via­cerých raňajších (o 7. hodine a 20. minúte) reláciách Politického fejtónu sa zao­be­ral otázkou: „Je Európa spo­lo­čenstvo na kres­ťan­skom základe?“ Pod­ne­tom na kri­tické hod­no­tenie vplyvu kresťanstva na európsku politiku mu bolo otvo­renie výstavy o cisárovi Karolovi Veľkom v Pader­borne pri prí­le­ži­tosti 1 200-roč­ného výročia jeho stret­nutia s pápežom Levom II.; táto výstava bude pre­ne­sená aj do Špa­nielska, Talianska, Chor­vátska a Anglicka.

Zaprisahávania prezidenta

Redaktor Rudolf zaprotestoval proti vyhlá­seniu spol­ko­vého pre­zi­denta Johannesa Raua pri otvo­rení výstavy, podľa ktorého spočíva dnešné „zjedno­tenie Európy“ na základoch, ktoré po­lo­žili „vládca Frankov Karol Veľký a pápež Lev II.“ pri svojom stret­nutí v Pader­borne. Túto pre­zi­den­tovu vetu označil Rudolf za zaklí­nadlo a po­lo­žil otázku: „Má to byť vyznanie sve­to­ná­zoru? Často to tak býva.“ Ale potom z toho vyplýva, že Európa je spo­lo­čen­stvo kres­ťan­ských hod­nôt, čo sa raz zdô­raz­ňuje a ino­kedy vy­ža­duje; raz so skoro misio­nárskym zápalom a nárokom, ino­kedy len ako starostlivé upo­zor­nenie.

Podľa Rudolfa sa náboženstvo v tomto prípade zneužíva ako poznávací znak a spo­ločný me­no­vateľ pre ho­rúč­ko­vito hľadanú identitu Európy. Preto kladie rečnícku otázku: „Či táto Európa, ktorá s jej pápežmi a po­ma­za­nými kráľmi, s jej katedrálami a kláštormi naozaj bola kres­ťan­ským svetom, či táto Európa nám ešte má čo povedať?“ A pri­dáva: „Veď dnešná Európa má byť skôr eko­no­mický celok ako spo­lo­čenstvo hodnôt.

Európa len ako spoločenstvo kresťanských hodnôt? Dejiny Európy ne­možno tak skra­co­vať a zjed­no­du­šo­vať. Bolo tu viac ako jedno vyznanie a je tu viac ako táto jedna dávna minulosť,“ konšta­tuje Rudolf. „A kto by to tak robil, zamlčuje veľké deje: osvie­tenstvo a iné úseky dejín, sve­to­ná­zo­rový plu­ra­lizmus a ne­kres­ťanské vplyvy od židovstva po laicizmus a ra­cio­na­litu exaktných vied.

Ľudské práva – základ spo­lo­čenstva

Vydavateľ Tagesspieglu správne uzatvára, že „sústava hodnôt, na kto­rých spočíva Európa, je iste bez kres­ťanstva nemysliteľná, ale nijako nie je výlučne kresťanská“. Skôr sa konšti­tuuje „na pod­klade ľudských práv“ – tých práv, ktoré my humanisti po­va­žu­jeme za základy zod­po­ved­ných právnych štátov a ľudských spo­lo­čen­stiev.

Žiaľ, Rudolf vo svojich komentároch nespo­mí­nal náš huma­nizmus; možno ešte nespo­mí­nal. Okrem toho zamlčuje, že ak niektoré ľudské práva sa síce vyvinuli vďaka kresťanstvu, iné ľudské práva kres­ťan­stvo dlhé roky po­ru­šo­valo a robí to dodnes napríklad pri zba­vo­vaní ľudí svoj­práv­nosti, čím terajší pápež Ján Pavol II. nielen v otázke pre­ru­šenia teho­tenstva veľmi posti­huje ženy.

Škoda, že Rudolfove úvahy končia prv, než idú týmto veciam na koreň. Dali by sa napríklad položiť otázky, prečo kresťanské cirkvi uzavreli toľko spo­je­nectiev s diktá­tormi, ako to urobili pravo­slávni ešte nedávno v ko­sovskej vojne so srbským Miloševičom; prečo kresťanské cirkvi mlčali, keď teror Hitlerových národných socialistov vydával pro­ti­ži­dovské zákony, ba pápež uzavrel s ich pôvodcom kon­kor­dát; prečo sa ofi­ciálna katolícka cirkev a na pro­tes­tan­tskej strane „Nemeckí kresťania“ nečinne prizerali miliónovej vražde v kon­cen­tračných táboroch?

Karol Veľký žiadal, aby sme sa učili aj od po­ha­nov

Aj to bola cirkev „kresťanskej Európy“, no iná, ako si ju predstavoval Karol Veľký. Vyplýva to z listu, ktorý napísal pred asi 1 200 rokmi dávnemu pred­chod­covi dnešného (aj vojenského) biskupa Johannesa Dybu do Fuldy. Vyzýval v ňom fuldského opáta, aby vo svo­jich biskupstvách a kláš­to­roch šíril „okrem rehoľných pra­vi­diel a dodržia­vania náboženských povinností aj štúdium písom­níctva“. Žiadal ho, aby sa mnísi venovali nielen vlastnému náboženskému vzde­lá­vaniu, ale aby všemožne zvy­šo­vali vzde­la­nostnú úroveň oby­va­teľ­stva vo svo­jom okolí. Pod štú­diom písom­níctva rozumel diela veľkých pohanských autorov sta­ro­veku.

Cisár žiadal, aby sa literárne vedomosti sprostred­ko­vali novým žiakom od za­čiatku a v úplnom rozsahu. „Na toto po­vo­lanie treba vyberať mužov, vyzna­ču­jú­cich sa chuťou a schop­nosťou sami študovať a iných učiť,“ napísal. Kresťania majú byť „vnútorne zbožní a na­vo­nok vzde­laní“.

Na rozdiel od mnohých dnešných kresťansky oriento­va­ných po­li­ti­kov Karol Veľký vedel, že kresťanstvo stavalo na po­han­ských kul­tú­rach sta­ro­veku, na hu­ma­nis­tic­kých filo­zo­foch Grécka a Ríma. Štúdium týchto základov západnej kultúry mu bolo také dôležité, že zostavil tento okružný list pre ofi­ciálne cirkevné osobnosti a uložil im za po­vin­nosť zaoberať sa aj tým, čo kultúrne pred­chá­dzalo ich ná­bo­žen­skému presved­čeniu. Preto uložil fuldskému opátovi, aby tento list rozoslal všetkým svojim pod­ria­de­ným biskupom, spo­lu­bisku­pom a pred­sta­veným kláštorov.

Keby sa bol tento princíp dodržal, nikto by dnes ne­po­chy­bo­val o kres­ťanskej domi­nancii v Európe.

Hermannovi Rudolfovi treba poďakovať, že dal podnet k na­chá­dza­niu hu­ma­nis­tických prístupov k rie­šeniu základných spo­lo­čen­ských problémov už u Karola Veľkého. Heslo berlínskych novín Tagesspiegel by sa teraz mohlo doplniť na plné znenie citátu ateistického básnika z rokov tesne pred za­čiat­kom nášho leto­počtu: „Felix qui potuit rerum cognoscere causas – Šťastný, kto spoznal príčiny vecí.“


Autor: Wolfgang Lüder.

Právnik Dr. Wolfgang Lüder bol starostom mesta Berlína a poslan­com spol­ko­vého snemu za FDP (Stranu slo­bod­ných demo­kratov). Je členom spol­ko­vého pred­sed­níctva Zväzu humanistov.

Prameň: Wolfgang Lüder, “Europa: eine christliche Wertegemeinschaft?”, Diesseits č. 49, s. 28 – 29, 1999.

Preložil Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 13 v utorok 4. januára 2000.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *