Kategórie
Zošity humanistov

Dvesto rokov od narodenia Ludwiga Feuerbacha

V Nemecku vyjde na pamiatku tohto filozofa 8. júla 2004 s krátkym predstihom pamätná známka s jeho portrétom. Hu­ma­nis­tické a voľ­no­myš­lien­karske zdru­že­nia to nemali ľahké s pre­sa­dením tohto námetu v štáte, kde majú biskupi veľké slovo a kaž­do­ročne sa vydáva veľa známok s ná­bo­žen­skou téma­tikou. Vyjde raz na Slovensku známka s obrazom kňaza Horárika?

Ludwig Andreas Feuerbach sa narodil 28. júla 1804 v Landshute v Bavorsku ako štvrté z 8 detí manželov Paula rytiera z Feuerbachu a Evy, rod. Trösterovej. Potomok starej aka­de­mickej rodiny – starý otec a otec boli právnici (otec Paul J. A. rytier von Feuerbach sa označuje za za­kla­da­teľa moderného nemeckého trestného poriadku), päť bratov dokončilo vysokú školu, synovec patrí medzi hlavných pred­sta­vi­teľov idea­lizmu v ne­meckom maliarstve a len trom sestrám sa nedostalo aka­de­mické vzde­lanie – začal študovať najprv teo­ló­giu; v Heidelbergu sa po prvý raz stretol s fi­lo­zo­fiou Hegela a v Berlíne chodil na pred­nášky Schleiermachera. No už v roku 1825 mu bolo jasné, že zanechá teo­ló­giu a bude sa venovať filozofii:

„Vedel som, čo som mal a čo som chcel robiť: …Nie tárať a blúzniť, ale učiť sa! Nie veriť, ale myslieť!“

Hegelove prednášky ho tak nadchýnali, že ne­vy­ne­chal ani jednu. Po skon­čení štúdia v Berlíne odišiel v r. 1826 na dva roky do Erlangenu, kde sa venoval ana­tómii a prí­rod­ným vedám, v r. 1828 dosiahol titul Dr. phil. a o rok aj hod­nosť súkromného docenta. Jeho pred­nášky mali úspech a aj ako spi­so­va­teľ získa­val povesť, no skoro sa uká­zalo, že z po­li­tic­kých dôvodov asi nedostane pro­fe­súru. Za „nespo­ľah­li­vého“ platil už od roku 1830, keď ho po­va­žo­vali (právom) za autora ano­nym­ného spisu o smrti a nesmrteľ­nosti, vysmie­va­júceho sa bezuzdne ná­bo­ženstvu a kri­ti­zu­jú­ceho súčasné politické pomery.

A tak už r. 1836 sa končí jeho univerzitná kariéra; rozhodol sa ostať súkromným vedcom, čo bolo vtedy dosť bežné. V nasle­du­júcich rokoch vychádzali jeho filozofické a ná­bo­žen­stvo kri­ti­zu­júce spisy: Podstata kresťanstva (1841), Základy filozofie budúcnosti (1843), Podstata náboženstva (1844) a Teogónia (1857).

13. septembra 1872 zomiera Feuerbach v Rechenbergu pri Norimbergu. Werner Schuffenhauer napísal o jeho pohrebe:

„V mori červených zástav ho 15. septembra odprevádzali na miesto posledného odpočinku ne­ko­nečné zástupy ľudí… Okolo dvad­sať­tisíc ich stálo pri hrobe, keď pred­nášal pohrebnú reč zástupca norim­berskej sekcie so­ciál­no­de­mo­kra­tickej strany A. Memminger. Schu­dob­nený Feuerbach sa stal r. 1870 jej platiacim členom.“

Čo ostáva?

Aké účinky vyvolal v minulosti, aký význam má dnes Feuerbach pre nás humanistov, voľ­no­myš­lien­karov, slo­bod­ných duchov?

Pre filozoficky neškolených nech príde k slovu nie­koľko expertov.

Začnime citátom mysliteľa, ktorý tiež neostal celkom bez vplyvu na svet. Komentuje veľký úspech Feuerbachovej Podstaty kresťanstva:

„Oslobodzujúce pôsobenie toho spisu bolo treba prežiť na vlastnej koži, aby sa o tom dala vytvoriť predstava. Oduševnenie bolo vše­o­becné. Všetci sme v tej chvíli boli feuerbachovci.“

Autor je istý Friedrich Engels.

Druhý citát sa týka druhých dvoch Feuerbachových kníh.

„Vaša Filozofia budúcnosti ako aj Podstata náboženstva majú napriek svojmu obme­dze­nému rozsahu väčšiu váhu ako celá terajšia nemecká literatúra. Týmito spismi ste dali nemeckému socializmu – neviem, či ste to urobili úmyselne –, filozofický podklad. Komunisti týmto dielam ihneď takto porozumeli.“

Ak teraz tipujete na Karola Marxa ako na autora týchto slov, máte pravdu. Sú v liste Feuerbachovi z roku 1844.

Nebolo by spravodlivé povedať, že Feuerbach sa celý život venoval len jednej téme. Treba však uznať, že jeho význam neleží vo vytvo­rení nejakého filo­zo­fic­kého systému alebo diela veľkej tema­tickej šírky. Jeho tvorba a pô­so­benie sa koncentrujú na kri­tické štúdium ná­bo­žen­stva. Tu a v jeho jed­no­znač­nom vyznávaní antro­po­lo­gickej filo­zofie treba hľadať príčinu jeho dnešného uznávania voľno­myš­lien­karmi, slobodnými duchmi a hu­ma­nis­tami. V pod­state zastával Feuerbach tú istú projekčnú teóriu vzniku náboženskej viery ako neskoršie traja veľkí „majstri nedôvery“ alebo „ničitelia“ (podľa Paula Ricoeura): Karol Marx, Friedrich Nietzsche a Sigmund Freud. Podľa nich nie sú bohovia nejaké od ľudskej predstavivosti nezávislé bytosti. Sú len projekciami základných ľudských predstáv a vlastností.

Feuerbach ako štvrtý majster

Pre religionistu Van A. Harveya je Feuerbach pod­ce­ňo­va­ným kritikom náboženstva, a Ricoeur ho mal menovať štvrtým „majstrom“. Harvey vydal v roku 1995 o Feuerbachovom kri­tickom diele knihu, v ktorej pri­chá­dza k záveru, že toto nie je ešte do­ce­nené pre­do­všet­kým preto, lebo väčšina jeho reci­pientov pozná len Podstatu kresťanstva. Pre po­cho­penie Feuerbachovho prínosu ku kri­tike náboženstva je však rovnako dôležité aj čítanie a štúdium jeho neskorších diel. Pomerne nízky stupeň znalosti celého jeho diela, najmä jeho „Pred­nášok o podstate ná­bo­ženstva“ je na vine tomu, že celá komplexnosť a ori­gi­nál­nosť jeho teórie vzniku náboženstva sa pod­ce­ňuje.

Pár aforistickými citátmi sa to nezmení. Môžu však byť chuťovkami, ktoré možno povzbudia aj niekoho z mladších k ďalšiemu zaoberaniu sa Feuerbachom. V naj­horšom prípade má tento spôsob prístupu k dielu veľkého filozofa výživnú hodnotu inte­lek­tu­ál­neho fast foodu.

Ostaňme pri téme jedla. „Človek je, čo je (jedáva).“ (V ne­meckom ori­gi­náli: „Der Mensch ist, was er isst.“) To je aforizmus, ktorý naj­struč­nejšou možnou formou vyjadruje ma­te­ria­lis­tickú pozíciu, podľa ktorej telo určuje ducha. Duch je produkt prijatých „surovín“. Tento výrok sa veľmi často používa v reklamách pre roz­ličné diéty a údajne zdravie pod­po­ru­júce jedlá, ale ani propa­gá­tori ani čítajúci si ne­uve­do­mujú, od koho citát pochádza a v akej súvislosti bol vyslovený.

„Náboženstvu je len sväté pravdou, filozofii je len pravda svätá.“

Takouto zaostrenou formou opakuje Feuerbach v Podstate náboženstva ešte raz svoje dôvody pre roz­chod s teo­ló­giou a príklon k fi­lo­zofii. Výraznosť a presnosť zásahu tohto výroku sú skoro ne­pre­ko­na­teľné.

„Pôvod, ba vlastná podstata náboženstva je prianie. Keby človek nemal prianí, nemal by ani bohov. Čím by človek chcel byť, ale nie je, tým urobí svojho boha.“

To je jadro Feuerbachovej projekčnej teórie: Čo sa na pohľad ma­ni­fes­tuje ako podstata boha, je vlastne len reflexia podstaty človeka.

Posledný citát by sa mal hrubo zarámovať a vytlačiť aj so sym­bo­lom nožničiek a výzvou „tu vystrihnúť“. Pochádza z X. zväzku Feuerbachových zobraných spisov a nabáda k to­le­ran­cii voči reli­gióznym ľuďom – mali by sme si ho denne opakovať:

„Nechajte druhých veriť, čo chcú, ale žiadajte od nich na oplátku, aby ani oni od vás nechceli, aby ste verili, čo oni veria. Táto požiadavka je správna a spravodlivá. A ne­správna a hodná zavrhnutia, ba ha­neb­nejšia ako nezná­šan­li­vosť veriacich je nezná­šan­li­vosť pou­če­ného a osvie­te­ného, ktorý od ostatných bez rozdielu žiada, že síce nemusia veriť, ale majú myslieť, že majú byť tak slo­bod­nými a ro­zum­nými, ako je on sám. Treba byť tolerantný aj voči ne­slo­bode a hlú­posti.“


Autor: Michael Niepel, predseda Zväzu humanistov v Bielefelde.

Prameň: Michael Niepel, Annäherung an Ludwig Feuerbach, Diesseits r. 17, č. 65, s. 30, 2003.

Preložil Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 41 vo štvrtok 15. januára 2004.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *